Lietuvių kalba English
Privatumo politika

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

Šakių rajono savivaldybės administracija rūpinasi visų savivaldybės interneto svetainės https://www.sakiai.lt (toliau – Savivaldybės svetainė) lankytojų teise į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teises.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

I. DUOMENŲ VALDYTOJAS

1. Savivaldybės svetainės lankytojų asmens duomenų valdytojas yra Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas Juridinių asmenų registre 188772814, adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60750, el. p. [email protected].

II. TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

2. Jūsų duomenis, surinktus Savivaldybės svetainėje vykdomų apklausų metu, kreipiantis dėl paslaugų elektroniniu būdu, užduodant klausimus Administracijai, tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Jūsų duomenis, kai identifikuojate save Savivaldybės svetainėje, pateikdami užklausas, pastabas ar pasiūlymus, tvarkome viešojo administravimo tikslu, siekdami užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą.

III. DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

4. Žiniatinklio serverio žurnalai. Savivaldybės svetainėje visada galite lankytis nenurodydami, kas esate.  Tačiau, kaip ir daugelyje kitų interneto svetainių, serveris, kuriame laikoma Savivaldybės svetainė (toliau – žiniatinklio serveris), automatiškai renka informaciją apie Jus, apsilankymo Savivaldybės  svetainėje metu.

Žiniatinklio serveris automatiškai atpažįsta tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., Jūsų IP adresą, lankymosi Savivaldybės svetainėje datą ir laiką, aplankytus Savivaldybės svetainės puslapius, svetainę, kurioje lankėtės prieš tai, naudojamą naršyklę (pvz., „Internet Explorer“), naudojamą operacinę sistemą (pvz., „Windows“) bei domeno vardą ir Jūsų interneto paslaugos teikėjo (pvz., Telia) adresą.  Jei Savivaldybės svetainėje naudojami slapukai, žiniatinklio serveryje ši informacija taip pat saugoma.

Šiuos serverio žurnalus reguliariai vertiname statistiniais tikslais anonimiškai („paspaudimų srauto analizės“), kad žinotume, kaip naudojami Savivaldybės svetainės puslapiai. Tuomet, remdamiesi šiais rezultatais, optimizuojame Savivaldybės svetainę.  Šią informaciją taip pat galime naudoti piktnaudžiavimo sistema atveju, bendradarbiaudami su Jūsų interneto paslaugos teikėju ir (arba) kitomis valdžios institucijomis, kad nustatytume šio piktnaudžiavimo iniciatorių.

5. Seansų slapukai. Saugome taip vadinamus slapukus. Slapukai – tai maži failai, saugomi Jūsų kompiuteryje naudojant Jūsų interneto naršyklę. Jei nenorite naudoti slapukų, turite nustatyti atitinkamas interneto naršyklės nuostatas. Atkreipiame dėmesį, kad taip gali būti apribotas kai kurių Savivaldybės svetainės funkcijų veikimas.

Techniniai slapukai naudojami tam, kad Savivaldybės svetainės lankytojas galėtų pasiekti pagrindines Savivaldybės svetainės ir jos versijų funkcijas, kad būtų apsaugotas ryšys ir kad ateityje būtų lengviau naršyti Savivaldybės svetainėje ir jos versijose, kurių turinį galima atitinkamai pritaikyti.

Savivaldybės svetainėje naudojami funkciniai ir analitiniai slapukai. Funkciniai slapukai leidžia išsaugoti informaciją apie Jūsų naudotas funkcijas, paieškas. Analitiniai slapukai saugo informaciją apie Jūsų lankymo istoriją svetainėje ir leidžia mums tobulinti ir efektyvinti svetainės išdėstymą ir kitą funkcionalumą.

6. Duomenų analizė naudojant pseudoniminius naudojimo profilius.Naudojame „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google LLC“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja taip vadinamus slapukus. Tai teksto failai, saugomi Jūsų įrenginyje, kurie leidžia analizuoti tai, kaip Jūs naudojatės Savivaldybės svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie tai, kaip naudojatės Savivaldybės svetaine (įskaitant jūsų sutrumpintą IP adresą), bus perduodama į „Google“ serverius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir juose saugoma. „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų tai, kaip naudojatės Savivaldybės svetaine, už mus surinktų statistinių ataskaitų apie aktyvumą Savivaldybės svetainėje ir pateiktų kitų paslaugų, susijusių su Savivaldybės  svetainės naudojimu.

„Google“ gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalautų įstatymas, arba jei trečiosios šalys tvarkytų šiuos duomenis „Google“ vardu.  Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip „Google“ naudoja Jūsų duomenis, žr. „Google“ privatumo politiką: https://policies.google.com/privacy?hl=lt

Jei Jums nereikia žiniatinklio puslapio analizės, galite išjungti „Google“ paslaugas, naudodami naršyklės plėtinį.  Jį galite atsisiųsti čia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7. Neturėdami aukščiau paminėtų duomenų, negalėsime vykdyti atitinkamų Jums pasiekiamos Savivaldybės svetainės funkcijų arba apdoroti jūsų užklausų.

IV. DUOMENŲ PERDAVIMAS

8. Pasikliaujame išoriniais paslaugų teikėjais (toliau – gavėjai), kurių paslaugomis naudojamės. Gavėjai buvo pasirinkti atsižvelgiant į jų teikiamų paslaugų duomenų apsaugą bei privatumo politikas. Jeigu pastebėsime arba gausime informacijos, kad gavėjų veiksmai prieštarauja teisės aktams, iš karto imsimės reikiamų veiksmų, kad Jūsų duomenys būtu apsaugoti.

Šiuo metu duomenis siunčiame toliau nurodytiems gavėjams:

„Google LLC“- žiniatinklio analizės paslaugos;

V. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

9. Jūsų asmens duomenų nesaugome ilgiau, nei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

VI. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

10. Teisė gauti informaciją. Turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte naudodamiesi Savivaldybės svetaine.

11. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.Turite teisę reikalauti, kad  Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, jeigu pastebėjote netikslumų.

12. Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti jeigu: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį, asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

13. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojate Jūsų asmens duomenų tikslumu ar įtariate, kad duomenys tvarkomi neteisėtai ir tuo atveju, jei duomenys nereikalingi Administracijos siekiamiems tikslams, tačiau Jūs reikalaujate duomenų, kad galėtumėte apginti savo teises.

14. Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu, bendruoju, elektroniniu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

15. Teisė atšaukti sutikimą. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Atšaukus sutikimą,  duomenys nebebus naudojami tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas. Tačiau tai neturės įtakos duomenų apdorojimui, anksčiau atliktam pagal Jūsų sutikimą.

VII. PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR APSKUNDIMAS

16. Norėdami pasinaudoti 6 punkte išdėstytomis teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą Administracijai paštu, elektroniniu būdu (elektroniniu paštu [email protected]) arba asmeniškai, atvykę į Šakių rajono savivaldybės priimamąjį, Bažnyčios g. 4, Šakiai. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises arba norite gauti daugiau informacijos apie savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu [email protected].

Jeigu nesutinkate su Administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu/ nuomone, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, LT‑09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

_________________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 11:51:11