Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Šakių kultūros centro direktoriaus Raimondo Januševičiaus metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Kartu su atsakingais darbuotojais (kai kiti darbuotojai prisideda prie užduoties įgyvendinimo) parengti ir įgyvendinti keturis projektus, pritraukiant nemažiau kaip 20000eurų.

Dalyvauti Neformalaus vaikų švietimo programoje.

Parengtų 5 projektų įgyvendinimas, ataskaitų parengimas ir pateikimas projektus vertinančioms institucijoms.

 

 

Siekti, kad 2018 metais būtų paruoštos  5 NVŠ programos

 

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais pasirašyti ir įgyvendinti 4 projektai pritraukiant ne mažiau, kaip 20000 eurų ir negauta pastabų iš projektą kontroliuojančių institucijų.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais negauta pastabų iš programas kontroliuojančių institucijų dėl lėšų panaudojimo ir veiklos, įgyvendintos 5 NVŠ programos.

2.2. Darbuotojų mokymai- kvalifikacijos kėlimas

 

 

 

Dalyvauti mokymuose, seminaruose, kursuose – 2018 metais kelti kvalifikaciją ir dalyvauti mokymuose siųsti ne mažiau, kaip 5 darbuotojus.

Į organizuojamus mokymus, seminarus, kursus 2018 metais vyko ne mažiau, kaip 6 darbuotojai

2.3. Mėgėjų meno kolektyvų pasirengimas ir dalyvavimas 2018 metų Dainų šventėje. Programų rengimas peržiūroms.

 

 

 

 

 

Suorganizuoti Pasaulio Zanavykų šventę „Apkabink savo kraštą“

Siekti, kad mėgėjų meno kolektyvų vadovai tinkamai vykdytų savo užduotis ir parengtų ne mažiau kaip 8 mėgėjų meno kolektyvus 2018 m. Dainų šventei.

 

 

 

Birželio 21-24 dienomis organizuojami ne mažiau, kaip 4 renginiai, kuriuose kviečiami dalyvauti Pasaulio Zanavykai, siunčiant kvietimus ir renginio reklamą lietuvių bendruomenėms užsienyje.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais negauta pastabų iš programas kontroliuojančių institucijų dėl vadovui pavaldžių darbuotojų neatliktų veiksmų, 2018 m. Dainų šventėje dalyvauja ne mažiau kaip 7 mėgėjų meno  kolektyvai.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 m. birželio 21-24 dienomis suorganizuotas renginys „Apkabink savo kraštą“ kuriame apsilankė apie 4000 žiūrovų . Paruoštos programos: liaudiškų šokių grupių festivalis „Ievaro tiltu“, cirko festivalis ant Šakių ežero  „4 stichijos“, pramoginės muzikos koncertai, Joninių šventė „Vasarvydžio naktis Sudargo piliakalniuose“.

2.4. Darbuotojų darbo sąlygų ir kokybės užtikrinimas

 

 

Nuo 2018-01-01 prijungti 3 padaliniai. Parengti 9  darbuotojų pareigybių aprašymus,   jų veiklos planų rengimas ir tvirtinimas.

Įstaigos naujos valdymo struktūros (schemos) parengimas ir tvirtinimas.

Darbuotojų perkėlimas dirbti  į renovuotą kultūros centrą .

Parengti 9 darbuotojams pareigų aprašymai, 2018 metų veiklos planai, nauja valdymo struktūra (schema).

 

 

 

 

 

Siekiant užtikrinti darbuotojų darbo sąlygas, įvykdžius kultūros centro renovaciją, darbuotojų įsikūrimas naujose  darbo vietose 2018 m. liepos – rugsėjo mėnesiais.

Parsisiųst pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:30:55