Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Kristinos Lebedžinskienės metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Atlikti bibliotekos tinklo efektyvumo analizę: nustatyti padalinių materialinės bazės būklę, įvertinti tinklo  palankumą aplinkai,  ištirti vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, išsiaiškinti naujų paslaugų poreikį (suorganizuojant apklausą dėl bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės ir naujų poreikių ištyrimo.)      

Nustatytos bibliotekos tinklo veiklos stipriosios ir silpnosios pusės. Ištirtas esamų ir potencialių bibliotekos vartotojų pasitenkinimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis, išsiaiškintas naujų paslaugų poreikis.

Gerai. Analizė atlikta, apklausta ne mažiau kaip 400 respondentų (Šakių miesto ir rajono gyventojai nuo 18 m.). Apklausa suorganizuota,  įvykdyta, anketų duomenys apibendrinti, aptarti su darbuotojais ir pristatyti Šakių rajono savivaldybės administracijoje iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

Patenkinamai. Analizė atlikta, apklausta mažiau kaip  400 respondentų (Šakių miesto ir rajono gyventojai nuo 18 m.). Apklausa suorganizuota, įvykdyta, apklausos duomenys apibendrinti, aptarti su darbuotojais ir pristatyti Šakių rajono savivaldybės administracijoje vėliau kaip  iki 2018 m.  rugsėjo 30 d.

Nepatenkinamai.  Analizė neatlikta, apklausa nesuorganizuota ir neįvykdyta iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

2.2. Parengti bibliotekos tinklo optimizavimo strategijos plano 2 variantus ir aptarti juos Šakių rajono savivaldybės administracijoje.

 

 

 

 

 

 

Parengti 2 strategijos variantai ir aptarti Šakių rajono savivaldybės administracijoje.

Gerai. Parengti ir Šakių rajono savivaldybės administracijoje aptarti 2 bibliotekos tinklo optimizavimo strategijos variantai.

Patenkinamai. Parengtas ir Šakių rajono savivaldybės administracijoje aptartas 1 bibliotekos tinklo optimizavimo strategijos variantas.

Nepatenkinamai.  Neparengtas nei vienas bibliotekos tinklo optimizavimo strategijos variantas iki 2019 m. sausio 30 d.

 

2.3. Įkurti bibliotekoje

 Edukacinę erdvę, skirtą vaikų ir suaugusiųjų edukaciniams –kūrybiniams užsiėmimams.

Įkurta nauja Edukacinė erdvė bibliotekoje.

Gerai. Edukacinė erdvė įkurta iki 2018 m. liepos 31 d.

Patenkinamai. Edukacinė erdvė įkurta vėliau kaip iki 2018 m. liepos 31 d.

Nepatenkinamai. Edukacinė erdvė neįkurta iki 2019 m. sausio 30 d.

 

2.4.Sukurti 3 naujas mokamas bibliotekos teikiamas edukacines paslaugas ir patvirtinti jas Šakių rajono savivaldybės taryboje.

Sukurtos ir Šakių rajono savivaldybės taryboje patvirtintos 3 naujos mokamos bibliotekos teikiamos edukacinės paslaugos.

Gerai. Sukurtos ir Šakių rajono savivaldybės taryboje patvirtintos 3 naujos mokamos bibliotekos teikiamos edukacinės paslaugos iki 2019 m. sausio 30 d.

Patenkinamai. Sukurtos ir Šakių rajono savivaldybės taryboje patvirtintos 1-2 naujos mokamos bibliotekos teikiamos edukacinės paslaugos iki 2019 m. sausio 30 d.

Nepatenkinamai. Nesukurta ir Šakių rajono savivaldybės taryboje nepatvirtinta nei viena nauja mokama bibliotekos teikiama edukacinė paslauga iki 2019 m. sausio 30 d.

 

Parsisiųst pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:19:35