Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus „Draugystės parkai-2“ ir „Draugystės parkai-3“

Šakių miesto ežero pakrantė prie V. Kudirkos gatvės.

Šakių rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veikla „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir sutvarkyti J. Lingio parką, ežero ir Siesarties upelio pakrantes bei užbaigti miesto skvero rekonstrukciją, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui įgyvendinant projektus „Draugystės parkai 2“ ir „Draugystės parkai 3“.

Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Su šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu galima susipažinti internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264 arba Šakių rajono  savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, kontaktinis asmuo – Mantas Paketuris, el. p. mantas.paketuris@sakiai.lt,  tel. +370 345 60750.  

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant „Draugystės parkai 2“ ir „Draugystės parkai 3“ projektus (toliau – Programa) – tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

 


I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ

Planuojama tvarkyti apleisto ir sunykusio kraštovaizdžio arealo teritorija Šakių mieste, ežero ir Siesarties upelio pakrantėse, miesto skvere bei J. Lingio parke. Šiai teritorijai būdingos aplinkos, oro ir grunto užterštumo problemos, želdynų, socialinės infrastruktūros stoka ir socialinių patologijų židinys.

Projekto rezultatas – sutvarkytos pakrantės, skveras bei parkas atnaujinant ir nutiesiant naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, sutvarkant teritorijoje esančius želdinius, atkurti Siesarties senvagės kraštovaizdžio arealai.

Kraštovaizdžio pobūdis ir būklė

Šiuo metu Siesarties upelio pakrantės teritorija yra apleista ir sunykusi, praradusi natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir vertingus gamtinius elementus, pažeistas jos kraštovaizdžio reljefas, teritorija apžėlusi nevertingais krūmynais ir medžiais. Šakių ežero pakrantės, miesto skvero bei J. Lingio parko teritorijos taip pat apaugusios nevertingais ir ligotais medžiais, asfaltbetonio takai – susidėvėję. Visa tai ne tik vizualiai darko miesto centrinės dalies kraštovaizdį, bet ir sąlygoja tokias ekologines problemas kaip susilpnėjęs ekologinis teritorijos stabilumas ir vientisumas, kraštovaizdžio identiteto nykimas, mažėjantis aplinkos pralaidumas laukinei gyvūnijai bei augalijai ir pan. Teritorijoje išsiskiria socialinių ir demografinių problemų gausa: čia susiformavęs socialinės patologijos židinys. Taip pat visiškai neišnaudotas ežero bei Siesarties pakrančių rekreacinis potencialas, teritorija nepritaikyta poilsiui ir laisvalaikio praleidimui. Rekreacijai pritaikytos miesto žaliosios erdvės teiktų didelę naudą ir padėtų spręsti įvairias socialines–ekonomines problemas: didintų vietovės patrauklumą čia gyventi ir kurti verslą, skatintų bendruomeniškumą ir mažintų socialinę atskirti, visuomenės sveikatos sutrikimų apimtis ir kt.

Ekologinė vietovės svarba

Pažymėtina, kad upelio ir ežero tritorijos sudaro ypač svarbias struktūrines gamtinio karkaso dalis – migracinius koridorius – teritorijas, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Šakių miesto teritorijos bendrajame plane J.Lingio parkas, skveras bei ežero ir Siesarties pakrantės teritorija priskirta urbanizuotiems, ypač svarbiems gamtinio karkaso elementams, kuriuose pirmenybė teikiama išlikusio gamtinio intarpo apsaugai ir naujiems želdynams kurti. Todėl, siekiant užtikrinti gamtinio karkaso struktūros vientisumą, itin svarbu sutvarkyti ir atkurti kraštovaizdžio arealus.

Vietovės vertybės

Norint didinti ir geriausiu būdu išnaudoti teritorijos potencialą, reikia išsaugoti vietovės kraštovaizdžio savitumą, gamtos ir kultūros vertybes, didinti ekologinį stabilumą, sveikumą, gyvybingumą, integruoti teritoriją į bendrą miesto struktūrą, sudarant sąlygas visuomenei, bendruomenėms įsitraukti į kraštovaizdžio pažinimą, suprasti jos ekologinę svarbą, tenkinti būtinuosius miestiečių poilsio poreikius.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis tikslas - atkuriant Šakių ežero, Siesarties pakrantės, miesto skvero bei J.Lingio parko kraštovaizdžio arealų būklę, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui.

Pagrindiniai tvarkymo uždaviniai:

- integruotumo didinimas tarp gamtinių ir urbanizuotų elementų, gamtinės aplinkos išryškinimas ir įrengimas viešajam naudojimui;

- pažeisto reljefo rekultivavimas, prarasto gamtinio įvaizdžio grąžinimas želdinimu ir tikslinga poilsio įranga.

 

III SKYRIUS

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI

1.Tvarkomoms teritorijoms parengti šie dokumentai, projektiniai pasiūlymai:

 

1.1. Šakių miesto teritorijos bendrasis planas.

1.2. Šakių miesto ežero bei Siesarties pakrančių ir J.Lingio parko sutvarkymo techninis projektas.

1.3. Šakių miesto skvero rekonstravimo techninis projektas.

 

2. Šakių miesto ežero pakrantės sutvarkymo projekte numatoma organizuoti:

 

2.1. Želdinių tvarkymą:

2.1.1. kraštovaizdžio formavimo kirtimus, atveriant panoramas į ežerą;

2.1.2. sanitarinius kirtimus–šalinant sausus, nuvirtusius, vėtros nuverstus medžius, krūmynus ežerą supančioje teritorijoje;

2.1.3. makrofitų šalinimą;

2.1.4. vertingų ir retų medžių išryškinimą ir išsaugojimą;

2.2. Erozijos pažeistų ežero krantų sutvarkymą gamtinėmis priemonėmis.

2.3. Pėsčiųjų tako rekonstravimas bei naujų pėsčiųjų ir dviračių takų statyba rytinėje ežero pakrantėje apjungiant J.Basanavičiaus bei V.Kudirkus gatves. Projektuojami betoninių trinkelių ir atsijų takai su perdirbto plastiko borteliais. Atlikus kraštovaizdžio formavimo kirtimus, vaizdingose vietose prie tako numatoma įrengti pasyvaus poilsio zonas, taip pat numatoma suformuoti aktyvaus poilsio aikšteles.

2.4. Ežero saloje numatoma įrengti prieplauką bei sutvarkyti maudymosi zonas.

2.5. Mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: suoliukus, šiukšliadėžes, vietą parko informacijos stendui ir jo maketą, atitvarus, kelio ženklus saugiam judėjimui užtikrinti;

 

3. Siesarties pakrantės sutvarkymo projekte numatoma organizuoti:

 

3.1. šiaurinės upelio pakrantės sutvarkymas: menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas, paliekant vertingesnius reikiamus medžius, upelio ir jo hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija numatoma atskiru parengtu projektu;

3.2. pėsčiųjų bei dviračių taką jungiantį miesto skverą ir Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centrą. Projektuojami betoninių trinkelių ir atsijų takai su perdirbto plastiko borteliais. Numatomos žaidimų aikštelės;

3.3. Taip pat numatoma įrengti atsijų taką pietinėje upelio pakrantės pusėje suformuojant žiedinį taka aplink upelį;

3.4. želdinių pertvarkymą (kirtimą, sodinimą) pietinėje Siesarties pakrantės dalyje;

3.5. sklypo atribojimą želdiniais nuo privačių žemės sklypų;

3.6. mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: suoliukus, šiukšliadėžes, vietą parko informacijos stendui ir jo maketą, atitvarus, kelio ženklus saugiam judėjimui užtikrinti;

3.7. atlikti teritorijoje augančių žolinių augalų tyrimą ir vertinimą;

 

4. J. Lingio parke numatoma įrengti:

 

4.1. taką lygiagrečiai Bažnyčios gatvės, taip suformuojant geresnį susisiekimą parko teritorijoje;

4.2. sukultūrinti šiaurinėje parko dalyje esantį žalią plotą (ties Gimnazijos ir Vasario 16-osios gatvių sankirta).

4.3. želdinių pertvarkymą - menkaverčių medžių ir krūmų, vertingų medžių, būdingų šiai vietai sodinimą.

 

5. Šakių miesto skvere numatoma:

 

5.1. įrengti mineralinės dangos takus;

5.2. įrengti mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: suoliukus, šiukšliadėžes;

5.3. pertvarkyti želdinius - menkaverčių medžių ir krūmų, vertingų medžių, būdingų šiai vietai sodinimas.

 

 

6. Atskirųjų želdynų įrengimo ir tvarkymo rengimo projekto esamos būklės analizės stadijoje:

 

6.1. pateikiami ir išanalizuojami dokumentai;

6.2. parengiamas ir patikslinamas topografinis –inžinerinis planas;

6.3. atliekamas teritorijoje, apimančioje miesto ežero pakrantę, skverą, Siesarties pakrantę bei J.Lingio parką, augančių žolinių augalų, krūmų ir medžių tyrimas ir

vertinimas;

 

7. Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje:

 

7.1. pateikiamas eskizinis projektas, akcentuojantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto idėjas.

7.2. parengiami brėžiniai M 1:2000, M 1: 1000, M 1: 500.

 

8. Sprendinių konkretizavimo stadijoje pateikiami tekstiniai ir grafiniai sprendiniai:

 

8.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami grafinių sprendinių paaiškinimai.

8.2. pateikiami brėžiniai:

8.2.1. esamos situacijos planas;

8.2.2. pagrindinis sprendinių brėžinys M 1: 500, M 1:1000;

8.2.3. teritorijos sklypo aukščių planas, nužymėjimo planas;

8.2.4. želdinių tvarkymo planas;

8.2.5. statybinė konstrukcijų dalis;

8.2.6. projekto įgyvendinimo sąmata, techninės specifikacijos.

 

9. Sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje sprendiniai derinami su vyr. architektu, regiono Aplinkos apsaugos departamentu, želdynų teritorijas eksploatuojančia įmone, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

 

10. Rengiant Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Šakių mieste projektą, įvertinti šių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus:

 

10.1. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

10.2. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus:

10.2.1. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.2.2. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

10.2.3. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.2.4. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinį reglamentą ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“;

10.3. Statybos įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus;

10.4. Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

10.5. Šakių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. 

IV SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS

Visuomenės dalyvavimo tikslas, rengiant Programą, yra užtikrinti skaidrų interesų derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų, kūrybingą, pozityvų, konstruktyvų įsitraukimą į vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; taip pat vietos dvasios, bendruomeniškumo stiprinimas, puoselėjant vietovių išskirtinumą ir tradicijas bei racionaliai sprendžiant aktualias problemas, pasitelkiant vietos resursus; vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio srityje didinimas. Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias veiklas, nurodytas 1 lentelėje.

1 lentelė

Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimo į kraštovaizdžio formavimą skatinančios veiklos:

Stadija

Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, įtraukimo į kraštovaizdžio formavimą tikslai

Turinys
(būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio formavimą, aprašymas)

Prieš pradedant rengti projektą ir viso projekto rengimo bei įgyvendinimo metu

Nuolat informuoti visuomenę apie planuojamą vykdyti ir vykdomą  Šakių miesto ežero bei Siesarties pakrančių ir J.Lingio parko sutvarkymo projektą taip pat jau parengto Šakių miesto skvero rekonstravimo techninio projekto etapų  darbus, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti projekte nuo idėjos formulavimo iki sprendinių įgyvendinimo

Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą bus teikiama šiais būdais:

1) elektroninėje erdvėje – Šakių  rajono savivaldybės  interneto svetinės puslapyje http://www.sakiai.lt Skelbiama informacija apie siūlymus (inicijavimą) vykdyti teritorijos tvarkymą, skelbiami sprendimai, susiję su projektavimo darbų pradžia (sprendimas, techninė užduotis, kita susijusi informacija). Šiose paskyrose pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais dokumentais tvarka bei jų viešo svarstymo vieta ir laikas, viešam svarstymui pateikti sprendiniai, patvirtinto projekto sprendiniai;

2) Apie projektą naujausią informaciją galima gauti Šakių rajono  savivaldybėje.
Kontaktinis asmuo – Mantas Paketuris, el. p., mantas.paketuris@sakiai.lt , telefonas +370 345 60750;

3) žodžiu ar raštu - pagal suinteresuotų asmenų žodinius ir rašytinius paklausimus;

 

Esamos būklės analizė

1) išsiaiškinti visuomenei svarbius vietovės elementus, vertybes, funkcijas;

2) suteikti visuomenei žinių apie vietovės svarbą ir išskirtinumą;

 

1) siekiant pirmo tikslo – informacija teikiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio), el. paštu mantas.paketuris@sakiai.lt .

2) siekiant antro tikslo –  Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose projekto rengėjai pristatys įgyvendinamą projektą.

 

Koncepcijos rengimas ir jos viešas pristatymas visuomenei

Tartis, kaip gerinti koncepcijos pasiūlymus, kad gerėtų kraštovaizdžio kokybė; įvertinti, ar siūlomos teritorijos tvarkymo priemonės atitinka visuomenės lūkesčius; didinti supratimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį

Išsiunčiami kvietimai su nuoroda į parengtą koncepciją Šakių seniūnijai, taip pat artimiausioms organizacijoms, įmonėms, švietimo įstaigoms, kviečiant dalyvauti viešuose svarstymuose.

Projekto rengėjai suorganizuoja koncepcijos viešą pristatymą ir ją pristato.

Kylant daug diskusijų visuomenėje, gali būti organizuojama paskaita, pristatymas, pasikviečiant atitinkamos srities specialistus.

 

Projekto sprendinių konkretizavimas

Projekto sprendinių derinimas ir viešinimas

Išgirsti visuomenės pastabas, jų nuomonę ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių, taip pat specialistų pasiūlymus, kaip tobulinti projektą

Sprendiniai viešinami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio), pastabos, pasiūlymai teikiami, el.paštu mantas.paketuris@sakiai.lt .

Projekto rengėjai suorganizuoja sprendinių viešą pristatymą ir juos pristato.

 

Projekto tvirtinimas

 

Informacija teikiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio).

 

Projekto įgyvendinimas

Išsiaiškinti, kaip visuomenė nori ir gali dalyvauti įgyvendinant projektą

Informacija teikiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio). Pastabos, pasiūlymai teikiami el. paštu mantas.paketuris@sakiai.lt  Organizuojamas parengto projekto pristatymas artimiausioms ugdymo įstaigoms, organizacijoms, bendruomenei, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kaip jos norėtų prisidėti prie teritorijos priežiūros ir jos būklės stebėjimo.

 

 

Šakių rajono savivaldybė kviečia miesto bendruomenę, su teritorija besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, privačias įmones, švietimo įstaigų bendruomenes ir visus, kurie suinteresuoti šios apleistos teritorijos sutvarkymu, aktyviai dalyvauti projekto kūrimo procese ir teikti savo pasiūlymus ir idėjas aukščiau nurodytu elektroniniu paštu.

 

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3 pristatymo skaidrės

Pristatymo tiesioginės transliacijos youtube įrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-08 10:17:25