Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Zanavykų muziejaus direktorės Rimos Vasaitienės  metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Tirti lankytojų nuomonę apie muziejaus ekspoziciją, veiklą, edukacijas  ir  renginius.

Parengti 3 lankytojų apklausos anketas:

1.      Apsilankymas Zanavykų muziejuje.

2.      Edukacinės programos Zanavykų muziejuje;

3.      Renginiai Zanavykų muziejuje;

Skatinti muziejaus lankytojus savo nuomonę apie muziejaus ekspoziciją, renginius, parodas, aptarnavimo kultūrą, išreikšti paliekant įrašą Zanavykų muziejaus „Atsiliepimų knygoje“. Sekti muziejaus lankytojų atsiliepimus apie muziejaus veiklą internete bei muziejaus FB paskyroje.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais organizuota lankytojų apklausa. Pateikti statistiniai duomenys iš anketų: Edukacinės programos Zanavykų muziejuje; Renginiai Zanavykų muziejuje; Apsilankymas Zanavykų muziejuje.

Apibendrinta ir pateikta informacija apie lankytojų nuomonę išreikštą muziejaus lankytojų „Atsiliepimų knygoje“ ir muziejaus FB paskyroje.

 

 

2.2. Inicijuoti muziejaus tarybos darbą ir sutarčių su švietimo, kultūros bei nevyriausybinėmis organizacijomis rengimą.

Sukviesti 4 muziejaus tarybos posėdžius bei pasirašyti 4 bendradarbiavimo sutartis.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais I –IV ketv. organizuoti 4  muziejaus tarybos posėdžiai: 1. 2018 m. Zanavykų muziejaus veiklos plano tvirtinimas.

2.Surastos papildomos lėšos muziejaus įkūrimo 90-mečio paminėjimui; 3. Pateiktos idėjos Amatininkų namo projektui, pasiūlytos konkrečios veiklos;

4. 2018 m. Zanavykų muziejaus vadovo ataskaitos tvirtinimas.

 

2.3. Inicijuoti projekto  Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programai parengimą.

Parengti ir teikti projektą  Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programai, Amatininkų namo pritaikymui muziejaus veiklai.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais I-IV ketv.  parengta paraiška.

2.4. Inicijuoti edukacinių programų rengimą ir atnaujinimą.

Parengti naują edukacinę programą:

„Sūduvos krašto signatarų keliais“.

Atnaujinti „Duonos kelio“, „Polimerinio molio“ ir „Žvakių liejimo“ edukacijas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais I- ketv. parengta nauja edukacinė programa „Sūduvos krašto signatarų keliais“. Atnaujintos „Duonos kelio“, „Polimerinio molio“ ir „Žvakių liejimo“ edukacijos.

2.5. Inicijuoti knygos "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" parengimą ir išleidimą.

Organizuoti knygos "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" bažnytinės tekstilės fotonuotraukų atrinkimą, susisteminimą, straipsnių parengimą, papildomų lėšų suradimą ir sutarties su spaustuve pasirašymą.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais IV ketvirtyje  išleista ir visuomenei pristatyta knyga

"Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose".

2.6. Organizuoti Zanavykų muziejaus įkūrimo 90-mečio paminėjimą.

Šventinės programos parengimas, renginio veiklų organizavimas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 metais birželio 21 d. įvyks Zanavykų muziejaus įkūrimo 90 –čio  paminėjimas.

 

Parsisiųsti pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:12:46