Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-06
1. 01. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2016-06-23
TSP-224
2. 02. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI
2016-06-23
TSP-225
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2016 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-226
4. 04. DĖL PROJEKTO „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE“
2016-06-23
TSP-227
5. 05. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2016-06-23
TSP-228
6. 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-06-23
TSP-229
7. 07. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-230
8. 08. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2016-06-23
TSP-231
9. 09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-232
10. 10. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-233
11. 11. DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-234
12. 12. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-236
13. 13. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS
2016-06-23
TSP-237
14. 14. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2016-06-23
TSP-238
15. 15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2016-06-23
TSP-239
16. 16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-06-23
TSP-240
17. 17. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRU ATNAUJINIMO
2016-06-23
TSP-241
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO SUTARČIŲ SUDARYMO BEI ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-242
19. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VAIKŲ DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SKYRIUJE“ PAKEITIMO
2016-06-23
TSP-243
20. 20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2016-06-23
TSP-244
21. 21. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO STRUKTŪROS PERTVARKOS
2016-06-23
TSP-245
22. 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-06-23
TSP-246
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2016/2017 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-06-23
TSP-247
24. 24. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-248
25. 25. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-249
26. 26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-250
27. 27. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ
2016-06-23
TSP-235
28. 28. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-251