Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO PROJEKTAS NR. TSP-239
2024-06-06

 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60750, el. p. [email protected].

Kontaktinis asmuo: Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjos pareigas, Jurgita Bosikienė, Bažnyčios g. 4, Šakiai, 229 kab., tel. (8 345) 43523, el. p. [email protected].

 

Planavimo tikslai:
1. sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
2. patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių, energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. kurti sveiką, saugią, darnią klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į rajono teritorijos bendrąjį planą;
9. nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, vystymo etapus, principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius;
10. įvertinti esamą rajono teritorijų funkcinį zonavimą (pagal žemės naudojimo būdus) ir numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, siekiant užtikrinti racionalesnį žemės naudojimą;
11. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Supažindinimo tvarka: Su Šakių rajono savivaldybės Tarybos sprendimo projektu „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo” galima susipažinti ir teikti pasiūlymus nuo 2024 m. birželio 6 d. iki 2024 m. birželio 19 d. (imtinai) Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt. Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, kab. 229, tel. (8 345) 43523, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai ir Šakių rajono seniūnijų skelbimo lentose.
Pasiūlymų teikimas: Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos, t. y. nuo 2024 m. birželio 6 d. (imtinai) planavimo organizatoriui – Šakių savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60750, el. paštas [email protected]

PRIDEDAMA:

1. Tarybos sprendimo projektas

2. Grafinis priedas