Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Laisvos darbo vietos

Šakių rajono savivaldybė paskelbė konkursą viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti

Įstaiga: Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 174411273, adresas: V. Kudirkos g. 19, Šakiai.

Pareigybė: Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorius.

Direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis - 1577,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

                                          

                                                                                      PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės mero

2021 m. gruodžio 7 d.

potvarkiu Nr. MT-22

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

 1. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaiga) direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurį viešo konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) meras teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius yra pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

 

II SKYRIUS

 BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

 1. Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.4.  gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Asmuo, einantis direktoriaus pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Įstaigos veiklą, atsako už Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, kokybiškos sveikatos priežiūros teikimą;

5.2. užtikrina Įstaigos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir paslaugų teikimo teisėtumo kontrolę;

5.3. vadovauja Įstaigos administracinei, finansinei ir ūkinei veiklai;

5.4. leidžia Įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, duoda nurodymus, pagal kompetenciją privalomus visiems darbuotojams;

5.5. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

5.6. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą Įstaigoje;

5.7. įgyvendina steigėjo priimtus sprendimus;

5.8. tvirtina Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, Įstaigos kolegialių organų, išskyrus Stebėtojų tarybos, nuostatus ir darbo reglamentus, teisės aktus;

5.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su Įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

5.11. organizuoja Įstaigos pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. inicijuoja Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą;

5.13. sudaro sąlygas Įstaigos darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;

5.14. rengia ir vykdo Įstaigos veiklos planus, rengia ir pateikia steigėjui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ataskaitą apie įstaigos finansų kontrolės būklę;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Įstaigos priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą ir apsaugą;

5.16. organizuoja Įstaigos vidaus veiklos kontrolę, jos veikimą ir tobulinimą;

5.17. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;

5.18. veikia Įstaigos vardu, atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis pats arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti įstaigai;

5.19. užtikrina civilinės, darbų ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;

5.20. priima, svarsto Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų;

5.21. pagal įstatymus organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

5.22. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

5.23. privalo pateikti Įstaigos veiklą tikrinančioms institucijoms visą reikalingą informaciją ir dokumentus;

5.24. teikia siūlymus Šakių rajono savivaldybės tarybai ir Šakių rajono savivaldybės administracijai, kitoms institucijoms, rengiant ir svarstant dokumentų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklą, projektus;

5.25. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar įstaigos steigėjo jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse; 2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.); 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas; 4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka; 5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą;
6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėmis (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-348, 6 priedas);
7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Atranka: 1. Pirmasis etapas - vertinimas komisijoje. Išrenkami 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkę pretendentai, arba 1 ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas, jei apie dalyvavimą atrankoje pranešta (arba į atranką atvyko) tik vienam pretendentui (vienas pretendentas). 2. Antrasis etapas - pokalbis su Šakių rajono savivaldybės meru. Du arba vienas geriausiai atrankoje pasirodę pretendentai patenka į pretendentų antrąjį atrankos etapą.
Atrankoje galimi pretendentų vertinimo metodai - interviu, praktinė užduotis, esė.
Vertinimo kriterijai - vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo* Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.                          

Skelbimą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-istaigos-sakiu-pirmines-asmens-sveikatos-prieziuros-centro-direktorius-322;760150.html
Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 66101, (8 345) 66128, el.p. gediminas.morkeliunas@sakiai.lt

* Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2021-12-30. Dokumentai priimami iki 2022-01-13 įskaitytinai


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SLAVIKŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Slavikų seniūnijos specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – B. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,31-5,66 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais).

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vietos savivaldą, darbo santykius, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 3. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti raštvedybos taisykles;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 7. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais.

                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 

 1. per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą (DVS) organizuoja seniūnijos raštvedybą pagal teisės aktų, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir metodinių dokumentų reikalavimus;
 2. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją ir išduoda gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. rengia raštus ir kitus dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
 4. priima gyventojus juos dominančiais klausimais, savo kompetencijos ribose juos konsultuoja, vykdo gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų registravimą;
 5. parengia EAIS dokumentacijos planą ir jo priedus, sudaro bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialui;
 6. priima prašymus ir paruošia leidimus pagal seniūnijos kompetenciją;
 7. ruošia dokumentus, reikalingus seniūnui priskirtiems notariniams veiksmams atlikti ir teikia juos tvirtinti seniūnui;
 8. teikia informaciją ir dokumentus Centralizuotos buhalterijos ir Socialinės paramos skyriams;
 9. rašo seniūnijoje vykusių posėdžių, pasitarimų, susirinkimų, seniūnaičių sueigų protokolus;
 10. personalo valdymo sistemoje patikrina užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, juos patvirtina ir laiku pateikia Šakių rajono savivaldybės administracijos atsakingam darbuotojui;
 11. išdalina socialiai remtiniems seniūnijos gyventojams maisto produktus;
 12. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, seniūno pavedimus savo kompetencijos klausimais, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), iki 2021 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 658) 07411, (8 345) 66128.                                                                          


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,45-7,77 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais). Pagal terminuotą darbo sutartį.

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą; taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos nuostatais, Modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;
 4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 5. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;
 6. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 

 1. užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą;
 2. teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklose;
 3. koordinuoja susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimo) įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau – Paslaugos), aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – Priemonės) teikimą asmenims;
 4. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;
 5. organizuoja atvejo komandos susirinkimus;
 6. parenka pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas bei Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą;
 7. rengia Susitarimą, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti asmeniui Paslaugos bei Priemonės, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;
 8. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, teikia informaciją atvejo komandai;
 9. organizuoja asmens susitikimą su vykdant Susitarimą numatytų paslaugų teikėjais;
 10. teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;
 11. teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant Projekto veiklose;
 12. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
 13. dirba su duomenų bazėmis „Parama“, „SPIS“, kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją;
 14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjai, projekto administravimo grupei Projekto įgyvendinimo klausimais;
 15. teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimą savivaldybės vadovams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms;
 16. teikia metodinę, dalykinę pagalbą suinteresuotoms šalims Projekto įgyvendinimo klausimais;
 17. nustatytais terminais teikia Projekto administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Projekto patirtas išlaidas bei kitus su Projektu susijus dokumentus;
 18. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas;
 19. dalyvauja komisijų darbe;
 20. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;
 21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), iki 2021 m. gruodžio 22 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 66102, (8 345) 66128.


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5-6,89 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais).

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 

 1. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;
 2. priima gyventojų prašymus ir kitus reikalingus dokumentus: piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams, išmokoms vaikams, vienkartinėms pašalpoms, socialinėms paslaugoms, tikslinėms kompensacijoms, dėl būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems gauti bei tikrina pateiktų duomenų tikrumą;
 3. suveda gyventojų prašymų ir kitų dokumentų duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą „Parama“ ir socialinės paramos šeimai informacinę sistemą „SPIS", suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
 4. renka informaciją apie pagalbos poreikį socialinėms paslaugoms gauti ir inicijuoja jos teikimą bendradarbiaujant ir bendraujant su Savivaldybės administracijos skyriais, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;
 5. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 6. priima asmenų prašymus dėl paramos maistu ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, nustato teisę ją gauti, sudaro gavėjų sąrašus, juos pristato Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui bei organizuoja jų išdalinimą;
 7. lanko vienišus, neįgalius asmenis ir šeimas, kuriose gyvena neįgalūs, vieniši ar senyvo amžiaus asmenys;
 8. organizuoja mirusių vienišų seniūnijos gyventojų, nežinomų (neatpažintų) asmenų, rastų seniūnijos teritorijoje, ir asmenų be pilietybės palaikų laidojimą;
 9. teikia rekomendacijas riboto rėmimo socialinei kortelei gauti ir lankosi su asmeniu prekybos vietose dėl lėšų išgryninimo;
 10. administruoja visuomenei naudingos veiklos darbus seniūnijoje: ruošia sutartis, išduoda siuntimus, sudarinėja sąrašus, teikia ataskaitas;
 11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 12. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijos gyventojams;
 13. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Socialinės paramos skyriaus veikla;
 14. pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus, Seniūnijos seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

 

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, vairuotojo pažymėjimo kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), iki 2021 m. gruodžio 22 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 60601, (8 345) 66102, (8 345) 66128.


KONKURSAS ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

 

Šakių rajono savivaldybė skelbia konkursą Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 1 etatas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) (10,71 – 11,37).

Asmuo, siekiantis eiti švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – pretendentas) privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4.  turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

 1. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštasias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžiama Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse (adresuotą Šakių rajono savivaldybės merui);
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis  įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;  
 8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. lapkričio 22 d.

Konkurso data – 2022 m. vasario 25 d.     

Dokumentai priimami iki 2022 m. vasario 14 d.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Šakių rajono savivaldybės administracija,  227 kab., Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai, elektroniniu paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Telefonai pasiteirauti: (8 345) 60762, (8 345) 66128.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos: turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires; gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams), netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-31 14:30:02