Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Laisvos darbo vietos

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PASKELBĖ ATRANKĄ ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI (PAGAL TERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ)

 

Reikalavimai kandidatui:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos institucijų veiklą, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, seniūnijos veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, seniūnijos struktūrą, darbo organizavimo principus;
 3. žinoti raštvedybos, dokumentų rengimo, įforminimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti Mikrosoft Office programiniu paketu;
 4. turėti žinių archyvui tvarkyti, mokėti parengti bylų nomenklatūrą, dokumentų apyrašus, žinoti organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;
 5. būti kūrybingu, darbščiu, pareigingu, gebėti bendrauti, laikytis tarnybinio etiketo reikalavimų, dalykinio pokalbio taisyklių.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas funkcijos:

 

 1. tvarko seniūnijos gautus ir parengtus dokumentus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, kitais teisės aktais ir savivaldybės institucijų teisės aktais;
 2. priima ir peržiūri gautą korespondenciją;
 3. priima svečius, delegacijas, laikantis svečių priėmimo etiketo;
 4. registruoja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) pagal patvirtintą dokumentų registrų sąrašą, paskirsto užregistruotus dokumentus DVS priemonėmis teikia seniūnui susipažinti ir paskirti vykdyti;
 5. rengia gyventojams įvairaus pobūdžio pažymas, charakteristikas;
 6. savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka aptarnauja interesantus telefonu ir jiems apsilankius seniūnijoje, konsultuoja gyventojus įvairiais klausimais, tvarko piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;
 7. tvarko seniūnijos raštvedybą, rengia įvairius raštus, paklausimus, formuoja dokumentacijos bylas;
 8. dirba su archyvinių dokumentų sudarymo (EAIS) ir (ADOC) programomis, sudarinėja dokumentacijos planą, ruošia dokumentų naikinimo aktus, sudaro bylų apyrašus, ruošia registrų sąrašą;
 9. sudaro ateinančių kalendorinių metų seniūnijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą kasmet iki lapkričio 1 d. ir juos teikia Kauno regioniniam apskrities archyvui derinti;
 10. rengia leidimus laidoti;
 11. pagal Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo, Civilinio kodekso ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytą tvarką rengia dokumentus, reikalingus notariniams veiksmams atlikti;
 12. ruošia dokumentus dėl želdinių tvarkymo (medžių kirtimo), žemės kasinėjimo darbų;
 13. dalyvauja seniūnijos ir seniūnaičių gyventojų susirinkimuose, posėdžiuose, pasitarimuose, juos protokoluoja;
 14. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus patvirtintų Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių reikalavimus;
 15. vykdo kitus pareigybės aprašyme nenumatytus, su seniūnijos veikla susijusius pavedimus.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2018 m. lapkričio 28 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešime jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Tel. pasiteirauti: (8 687) 84433, (8 345) 66128.                                  

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-19 08:36:08