Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Aukcionai

INFORMACIJA APIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ VIEŠAME AUKCIONE

Viešame aukcione parduodami tik tie Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Asmenys, registruodamiesi į tiesioginį aukcioną, aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia:
1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
2. Banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog aukciono dalyvio vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
3. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys.
8. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia aukščiau nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Šakių rajono savivaldybės administracijos organizuojamame savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Šakių rajono savivaldybės administracijos (kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163, banke Luminor Bank AB aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Informacija tiesioginio aukciono žiūrovams

Tiesioginį aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti viešo aukciono žiūrovais. Jie į salę įleidžiami tik su žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 5 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis. Vienas žiūrovo bilietas gali būti išduodamas tik vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Žiūrovo bilietas galioja tik jame nurodytam aukcionui. Norint dalyvauti naujame to paties turto aukcione, turi būti įsigyjamas naujas žiūrovo bilietas.
Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Šakių savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163 banke Luminor Bank AB (banko kodas 40100).

 Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešame aukcione organizavimą ir vykdymą:

1.Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1179 "Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/97b908d060e911e4bf45e0caf7d247ff
2. Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1178 "Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45f4b8f060e911e4bf45e0caf7d247ff/SVpwOCvlde
3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas, patvirtintas VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.
4. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. AT-255 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".
5. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. AG-86 "Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. AT-607 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo".
6. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. AG-82 "Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo".

Dėl papildomos  informacijos galite kreiptis į rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrių, tel. (8 345) 66109 arba adresu: 200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai.
* * *


Šakių rajono savivaldybės administracija
(kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. lapkričio 25 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS NEĮVYKO
Mokyklos (plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių, sandėlio (plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo, Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. lapkričio 4 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Prekybos patalpų (plotas 64,98 kv. m), P. Mašioto g. 35-4, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Šarvojimo salės (plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
3.
Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  Aukciono
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
 A
Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
6. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
7. Administracinio pastato
 (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

     

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
8. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

  * * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. rugsėjo 16 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 193 100 Eur.
Prekybos patalpos (plotas 166,76 kv. m), V. Kudirkos g. 104-1, Šakiai, Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. birželio 10 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS LAIKOMAS NEĮVYKUSIU DĖL INTERNETO SVETAINĖS, KURIOJE BUVO VYKDOMAS AUKCIONAS, VEIKLOS SUTRIKIMO
1. Prekybos patalpos (plotas 166,76 kv. m), V. Kudirkos g. 104-1, Šakiai, Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
       
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. gegužės 20 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS NEĮVYKO
1.
Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Administracinio pastato
 (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

     

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. kovo 12 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 5 430 Eur.
1. Sandėlio (plotas 39,91 kv. m), sandėlio (plotas 121,54 kv. m) ir 0,1198 ha žemės sklypo, Mokyklos g. 35, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Prekybos patalpų (plotas 64,98 kv. m), P. Mašioto g. 35-4, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Šarvojimo salės (plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba  netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešą prekių aukcioną. Aukcione bus parduodamas šis turtas:

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Automobilis GAZ 3307 (valst. Nr. YJR 512, pagaminimo metai – 1999, degalų tipas – benzinas/ dujos, rida – 40137 km, pavarų dėžė – mechaninė, variklio darbinis tūris – 4250 cm2). Pradinė pardavimo kaina – 1000,00 Eur.

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Automobilis OPEL FRONTERA (valst. Nr. FNV 257, pagaminimo metai – 2000, degalų tipas – benzinas, rida – 214963, pavarų dėžė – mechaninė, variklio darbinis tūris – 3165 cm2). Pradinė pardavimo kaina – 400,00 Eur.

Turtą apžiūrėti galima 2018 m. spalio 22-24 d. nuo 13 iki 15 val. (kreiptis į Ireną Sakalauskienę, Bendrųjų reikalų skyriaus specialistę, tel. (8 345) 66126, el. p. irena.sakalauskiene@sakiai.lt).

Tiesioginis aukcionas vyks 2018 m. spalio 31 d. 10 val. Šakių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, Šakiai. Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 proc. pradinės pardavimo kainos. Aukciono vedėja Irmunda Čepulionienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8 val. 30 min. iki 9 val. 30 min. savivaldybės administracijos 200 kab. Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą (fiziniams asmenims) arba įgaliojimą (juridiniams asmenims). Dalyviai ir žiūrovai aukcione gali dalyvauti nemokamai. Už nupirktą turtą atsiskaitoma pavedimu į Šakių savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163 banke Luminor Bank AB (banko kodas 40100) per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šakių rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2018 m. rugpjūčio 6 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS NEĮVYKO
1.
Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

  

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3.
Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4.
Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2018 m. liepos 23 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

AUKCIONAS NEĮVYKO
Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Aukciono pradžia 2017-12-18, 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7290:4331, plotas 204,44 kv. m) su garažu 88,73 kv. m, pažymėtu G-1, Žiedo g. 6-1, Išdagų k., Šakių sen., Šakių r. sav.

       

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS ĮVYKO
3. Parduotuvės patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7503:4334, plotas 41,64 kv. m) Žiedo g. 6-6, Šakių sen., Šakių r. sav.

      

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2017 m. rugpjūčio 24 d.:
(Turto apžiūra vyks 2017-08-17, 14-16 val.)

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

  

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Foto 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS ĮVYKO
3. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

AUKCIONAS ĮVYKO

Skelbiamas viešosios įstaigos Šakių vaikų globos namų dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

 Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai, kodas – 300100936, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 17, Šakių m., Šakių r. sav.

Įstaigos veiklos tikslai: 1. teikti stacionarias socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos; 2. teikti vaikams psichologinę pagalbą; 3. kurti artimą šeimai aplinką, sudaryti saugią ir harmoningą atmosferą, vaikų orumo nežeminančias sąlygas, sprendžiant jų socialinės integracijos į visuomenę problemas; 4. rengti vaikus savarankiškam gyvenimui visuomenėje; 5. padėti atnaujinti biologinės šeimos tarpusavio socialinius ryšius, siekiant vaikų sugrįžimo į šeimą; 6. ugdyti krikščioniškas ir tautinės savimonės vertybes.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  46422,91 Eur. Dalininkų skaičius – 3 (trys).

Dalininko Šakių rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 3 (trys) balsai.

Su viešosios įstaigos 2016 metų veiklos ataskaita ir 2017 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus 200 kab. (Bažnyčios g. 4, Šakiai) nuo 2017-08-29 iki 2017-08-31 Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku.

Parduodamų Šakių rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 43310,07 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 434 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyrius, 200 kab., Bažnyčios 4, Šakiai, data ir laikas: 2017-09-05, 8 val./ 2017-09-06, 16 val. (Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridiniam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos  200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Aukciono pradžios data – 2017 m. rugsėjo 7 d., laikas (valanda, minutė) – 10.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, (8 345) 66109, el. pašto adresas irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

Institucija, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

* * * 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija apie valstybinės žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionų vykdymą

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. spalio 20 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-10-13, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO 
1. Administracinio pastato (plotas 587,15 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) ir 0,6130 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Draugystės g. 1D, Lekėčiuose, Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Garažo (plotas 133,98 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) Lauko g. 9E, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių r. sav. ir 222/6700 dalių (0,0222 ha) žemės sklypo Lauko g. 9A, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

 

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. rugsėjo 14 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-09-08, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Dalies mokyklos pastato (67/100 dalys, plotas 110,41 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), dalies kiemo statinių (67/100 dalys) ir dalies 4689/6998 (0,4689 ha) žemės sklypo Alyvų g. 2, Duobiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

  
 
   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Dalies taupomojo banko ir knygyno pastato (24/100 dalys, plotas 183,74 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų), dalies kiemo statinių (24/100 dalys) ir dalies 229/953 (0,0229 ha) žemės sklypo V. Kudirkos g. 106, Šakių m., Šakių r. sav.

  
   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas (patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-9)
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

2016 m. gegužės 12 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-05, 14-16 val.)

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
       
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

2016 m. gegužės 25 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Sandėliavimo patalpos (plotas 24,19 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) su bendro naudojimo patalpa Dariaus ir Girėno g. 35-3, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Buto (plotas 36,83 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) Kęstučio g. 28-6, Šakių m., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

2016 m. gegužės 26 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Tvarto (užstatytas plotas 162 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1800 ha žemės sklypo Jazminų g. 9, Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Boilerinės (plotas 192,2 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1089 ha žemės sklypo, V. Kudirkos g. 45, Šakių m., Šakių r. sav.
  
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.
  
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-28 14:13:18