Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Projektų finansavimo konkursas

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2021 metų projektų finansavimo konkursus  jaunimo

organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

Bus finansuojami projektai skirti jaunimo iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui ir gerosios patirties sklaidai.

Užpildytos paraiškos  priimamos elektroniniu būdu savivaldybe@sakiai.lt  (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2021 m. kovo 31 d. (įskaitytinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115 arba  el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt  

 

Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms

Jaunimo projekto vertinimo lentelė

Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

Jaunimo  projektų paraiška

Ataskaitų formos

 


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS 2021 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ

2021-03-31

Konkursui projektus gali teikti teikėjai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti kaip  juridiniai asmenys, kurie paraiškos teikimo dieną atitinka Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede išvardytus požymius, pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 5.

Užpildytos paraiškos  priimamos elektroniniu būdu savivaldybe@sakiai.lt  (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2021 m. balandžio 12 d. (įskaitytinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115 arba  el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt  

 

PRIDEDAMA:

 


SKELBIAMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

2020-10-02

Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys paslaugas ir (ar) organizuojantys veiklas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

  1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
    • yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
    • paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia ( ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;
  2. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  3. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Finansavimo prioritetai:

  1. Pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. Pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Konkursui planuojama skirti 68529 Eur (iš jų – 57160 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 11432 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų).

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 17 000 Eur.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 2 d. iki 2020 m. lapkričio 3 d. 23.59. val.

Paraiška kartu su Nuostatų 17 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, el. paštu konkursui@sakiai.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus specialistė Virginija Ratkevičienė, tel. 8 345 66106, el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt, Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė tel. 8 345 66102 el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos).

PRIDEDAMA:

Socialinės paramos skyriaus informacija


KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

2019-10-03

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2020 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 2 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 4 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)

 Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2020 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 55283 Eur.

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 


MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA, Jaunimo projektų vertinimo rezultatai

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais
AJC/AJE veiklos bei Mobilaus darbo su jaunimu projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais
 
Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2021 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2021 metais
AJC/AJE veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2021 metais

 

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-26 16:47:37