Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Projektų finansavimo konkursas

SKELBIAMA PARTNERIŲ, KURIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE UŽTIKRINTŲ KOKYBIŠKĄ ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ NEĮGALIESIEMS, PARAIŠKŲ ATRANKA

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį „Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos“, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursą.

Atrankos tikslas – atrinkti Partnerius, kurie Šakių rajono savivaldybėje užtikrintų kokybišką asmeninės pagalbos teikimą neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba (toliau – Partneris).

Kviečiame teikti paraiškas Partnerius, kuriais gali būti:

 1. Šakių rajono savivaldybės teritorijoje buveinę įregistravusios bei veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos;
 2. Šakių rajono savivaldybės teritorijoje buveinę įregistravę juridiniai asmenys, kurių veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas;
 3. Atrankoje gali dalyvauti 1 ir 2 punkte nurodytus kriterijus atitinkantys Pretendentai į partnerius, kurių steigimo dokumentuose nurodyti veiklos tikslai ir uždaviniai yra susiję su socialinių paslaugų ir (arba) socialinės integracijos paslaugų teikimu.

Paraiškoms taikomi reikalavimai:

 1. Paraiška (1 priedas) turi būti pilnai užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba.
 2. Kartu su paraiška turi būti pateikiami:
  • Kandidato į partnerius steigimo dokumento (pvz. nuostatai, įstatai) patvirtinta kopija;
  • asmenų, betarpiškai teiksiančių asmeninio asistento paslaugas, kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintos kopijos;
  • kiti, Kandidato į partnerius manymu, svarbūs dokumentai.
 3. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti Kandidato į partnerius vardu, nurodant pareigas, vardą, pavardę bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą Partneris privalo turėti.
 4. Kandidatas į partnerius negali teikti paraiškos jeigu:
  • jo veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;
  • jis yra likviduojamas arba pradėta bankroto procedūra;
  • jam yra taikomas turto areštas;
  • jis iki paraiškos padavimo 5 (penkių) metų laikotarpyje neįvykdė arba netinkamai įvykdė su Šakių rajono savivaldybe sudarytą finansavimo sutartį ir tai buvo esminis šios sutarties pažeidimas;
  • jis teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus.
 5. Po paskutinės skelbime nurodytos dienos gautos ar išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251straipsnio įgyvendinimo“.
 3. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. AT- 826 „Dėl Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti iki 2021 m. spalio 20 d.(imtinai), adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai.

Kontaktinis asmuo – rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Edita Macevičiūtė-Orentienė el. p. edita.orentiene@sakiai.lt, tel. (8 345) 66 105.

PARAIŠKA 

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKELBIAMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS 2022 METAMS

Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursą 2022 metams.

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

 1. pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;
 3. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;
 4. projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;
 5. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

 1. neįgaliųjų dienos užimtumas (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn. ir ne trumpiau kaip 4 val. / dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 k. / mėn. ir ne trumpiau kaip 2 val. / d. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:
  • neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
  • pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
  • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  • užimtumas amatų būreliuose ar klubuose.
 2. individuali paslauga neįgaliajam (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn.). Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).
 3. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn.). Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.
 4. pagalba neįgaliojo šeimos nariams (teikiama ne rečiau kaip 1 k. / mėn., jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1 - 8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų).

Finansavimo prioritetai:

 1. pareiškėjas Nuostatų 8.1 - 8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
 2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
 3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Konkursui planuojama skirti 72 589 Eur (iš jų – 60 589 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 12 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų).

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 5 000 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 16 000 Eur.

Projektų vykdymo laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu konkursui@sakiai.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus specialistė Virginija Ratkevicienė, tel. 8 345 66106, el. p. virginija.ratkeviciene@sakai.lt,  jos laikinai nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė, tel. 8 345 66102, el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt (darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku).

PRIDEDAMA:

Nuostatai;

Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas);

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas);

Deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas).

Socialinės paramos skyriaus informacija

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija apie 2021 metais įgyvendinamus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus

2021 metais Šakių rajono savivaldybėje Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendina 8 neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos. Projektų įgyvendinimui skirta 69 160 Eur: iš jų 57 160 Eur skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NRD) ir 12 000 Eur – Šakių rajono savivaldybė.

Eil. Nr.

Projektą vykdančios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas

Vykdomos veiklos ir planuojamas paslaugas gausiančių asmenų skaičius.

Projekto įgyvendinimui skirta suma, Eur

1.

Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga

Vytauto g. 17 – 104, Šakiai

Projekto vadovė Stasė Vasaitienė

1.      Neįgaliųjų dienos užimtumas.

2.      Individuali pagalba neįgaliajam.

3.      Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas kolektyvuose, klubuose.

4.      Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.

5.      Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

Planuojama, kad paslaugas gaus 258 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 231, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 3 ir 27 šeimos nariai.

 

9 779 Eur

NRD lėšos

2.

Šakių rajono neįgaliųjų draugija

Bažnyčios g. 4, Šakiai

Projekto vadovė Edita Zabramskienė

 

1.      Individuali pagalba neįgaliajam.

2.      Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius.

3.      Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

4.      Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Planuojama, kad paslaugas gaus 165 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 151, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 0 ir 14 šeimos narių.

 

11 648 Eur

NRD lėšos

3.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių viltis“

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

Projekto vadovė Roma Dėdynienė

1.      Neįgaliųjų dienos užimtumas.

2.      Individuali pagalba neįgaliajam.

3.      Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

4.      Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

Planuojama, kad paslaugas gaus 47 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 37, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 11 ir 10 šeimos narių.

 

9 765 Eur

NRD lėšos

4.

VšĮ „Vilties žiedas“

A.    Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Projekto vadovė Dalia Diktorienė

1.      Neįgaliųjų dienos užimtumas.

2.      Neįgaliųjų meninių gebėjimų  lavinimas kolektyvuose,

 klubuose.

3.      Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.

Planuojama, kad paslaugas gaus 10 asmenų, iš jų neįgaliųjų – 10, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 4, ir neįgaliųjų, išėjusių iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje – 2.

 

9396 Eur

NRD lėšos

 

5.

Šakių sporto klubas „Audra“

Kęstučio g. 9, Šakiai

Projekto vadovė Gintarė Bubnytė Smirnovienė

1.      Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.

2.      Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

Planuojama, kad paslaugas gaus 30 asmenų, iš jų neįgaliųjų – 28, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 3 ir 2 šeimos nariai.

 

4556 Eur

NRD lėšos

 

6.

VšĮ Šakių vaikų globos namai dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto žmonėms

V. Kudirkos g. 17, Šakiai

 

Direktorius Virginijus Kelertas

1.      Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

2.      Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.

Planuojama, kad paslaugas gaus 23 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 16, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 3, ir 7 šeimos nariai.

 

10 212 Eur

NRD lėšos

7.

Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Bažnyčios g. 37, Šakiai

Projekto vadovė Antanina Dobrovolskienė

 

1.      Neįgaliųjų dienos užimtumas.

2.      Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius.

3.      Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose.

4.      Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

Planuojama, kad paslaugas gaus 39 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 25, iš jų jaunuolių iki 29 metų –1, ir 14 šeimos nariai.

 

6 215 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

8.

Viešoji įstaiga LASS     pietvakarių centro Šakių rajono filialas

V. Kudirkos g. 35/Šaulių g. 1, Šakiai

 Projekto vadovė Jolanta Kručkauskaitė.

1.      Individuali pagalba neįgaliajam.

Planuojama, kad paslaugas gaus 33 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 33, iš jų jaunuolių iki 29 metų – 1.

1 804 NRD

5 785 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Lentelėje pateikiama informacija apie 2021 m. įgyvendinamus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus:

Planuojamas bendras paslaugas gavusių asmenų skaičius yra 605,  iš jų – 531 suaugę neįgalieji (iš jų – 26 neįgalieji, išėję iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką), 74 šeimos nariai.

Nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30 socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 605 asmenims (iš jų – 531 suaugusiems neįgaliesiems ir 74 šeimos nariams).

 

Socialinės paramos skyriaus informacija


Šakių rajono savivaldybė skelbia 2021 metų projektų finansavimo konkursus  jaunimo

organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

Bus finansuojami projektai skirti jaunimo iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui ir gerosios patirties sklaidai.

Užpildytos paraiškos  priimamos elektroniniu būdu savivaldybe@sakiai.lt  (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2021 m. kovo 31 d. (įskaitytinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115 arba  el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt  

 

Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms

Jaunimo projekto vertinimo lentelė

Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

Jaunimo  projektų paraiška

Ataskaitų formos

 


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS 2021 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ

2021-03-31

Konkursui projektus gali teikti teikėjai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti kaip  juridiniai asmenys, kurie paraiškos teikimo dieną atitinka Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede išvardytus požymius, pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 5.

Užpildytos paraiškos  priimamos elektroniniu būdu savivaldybe@sakiai.lt  (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2021 m. balandžio 12 d. (įskaitytinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115 arba  el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt  

 

PRIDEDAMA:

 


SKELBIAMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

2020-10-02

Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys paslaugas ir (ar) organizuojantys veiklas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

 1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
  • yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  • paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia ( ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;
 2. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
 3. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Finansavimo prioritetai:

 1. Pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
 2. Pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
 3. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Konkursui planuojama skirti 68529 Eur (iš jų – 57160 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 11432 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų).

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 17 000 Eur.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 2 d. iki 2020 m. lapkričio 3 d. 23.59. val.

Paraiška kartu su Nuostatų 17 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, el. paštu konkursui@sakiai.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus specialistė Virginija Ratkevičienė, tel. 8 345 66106, el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt, Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė tel. 8 345 66102 el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos).

PRIDEDAMA:

Socialinės paramos skyriaus informacija


KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

2019-10-03

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2020 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 2 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 4 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)

 Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2020 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 55283 Eur.

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 


MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA, Jaunimo projektų vertinimo rezultatai

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais
AJC/AJE veiklos bei Mobilaus darbo su jaunimu projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais
 
Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2021 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2021 metais
AJC/AJE veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2021 metais

 

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-15 11:16:16