Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
Darbo tvarkos taisyklės

Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šakių rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Šakių rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Administracijos) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama – darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
 2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
 3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako rajono savivaldybės administracijos direktorius.
 4. Darbuotojai su taisyklėmis supažindinimas pasirašytinai informacinėmis priemonėmis per Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS).
 5. Direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę pakartotinai supažindinti su Taisyklėmis darbuotojus, jei pastebi, kad darbuotojai nesilaiko Taisyklių reikalavimų. Jeigu Taisyklės keičiamos, direktorius turi pareigą darbuotojus supažindinti pakartotinai.
 6. Naujai priimtų darbuotojų supažindinimo su šiomis Taisyklėmis ir pareigybės aprašymu procesą atlieka Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius,  su padalinio nuostatais supažindina tiesioginis vadovas.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Darbo laikas Administracijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.
 2. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Administracijoje nustatyto darbo laiko režimo.
 3. Darbo laikas Administracijoje: pirmadieniais–ketvirtadieniais darbuotojai dirba nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Dėl asmenų prašymų priėmimo nustatomos dvi papildomo darbo valandos per savaitę, pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Šeštadieniai ir sekmadieniai – poilsio dienos.
 4. Administracijoje nustatyta 5 darbo dienų 40 valandų trukmės darbo savaitė.
 5. Darbuotojai gali dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei viršvalandinį darbą tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 6. Administracijos ir darbuotojo susitarimu, darbuotojui gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras darbuotojo darbo laikas.
 7. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys pagal patvirtintą darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarką.
 8. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
 9. Darbuotojų nuovargio profilaktikai Administracijoje numatomos 15 minučių trukmės poilsio pertraukėlės pirmoje ir antroje dienos pusėje.
 10. Darbuotojai, palikdami Administraciją tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 11. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 12. Pasitarimai Administracijoje vyksta atskiru Administracijos direktoriaus nurodymu.
 13. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti šia lengvata, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui prašymą, nurodydamas, kurią mėnesio dieną pageidauja pasinaudoti lengvata, ir pasirenkamą lengvatos variantą.
 14. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu.
 15. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir tiesioginio vadovo sutikimu gali būti suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti arba gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą tos pačios dienos laiką arba į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų bei nustatytos savaitės darbo laiko trukmės.
 16. Administracijos vairuotojų darbas poilsio ir švenčių dienomis apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsniu. Kitiems darbuotojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, pateikus įrodančius dokumentus, suteikiama papildoma poilsio diena, tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.
 17. Atostogas Administracijos darbuotojams suteikia administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 18. Kasmetinės atostogos darbuotojams už kiekvienus darbo metus suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal atostogų suteikimo eilę, kuri tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kasmet iki gegužės 1 d. ir apima laikotarpį nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d. Struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai kasmetinių atostogų grafikus iki balandžio 1 d. pateikia Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui. Grafike numatomas atostogaujantį darbuotoją pavaduojantis asmuo. Atostogos, suderinus su tiesioginiu vadovu, gali būti suteiktos iš karto arba dalijamos į dalis. Viena atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 10 (dešimt) darbo dienų, o valstybės tarnautojams, kuriems atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis, – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 19. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl atostogų grafiko patvirtinimo.
 20. Darbuotojai turi teisę į visas kitas tikslines ir pailgintas ar papildomas atostogas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 21. Kasmetinės atostogos perkeliamos ir pratęsiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatytais atvejais. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė gali būti keičiama tik darbuotojo motyvuotu prašymu bei priimančiojo į pareigas asmens ar jo įgalioto asmens susitarimu. Esant tarnybiniam būtinumui ir darbuotojo sutikimui ar prašymui, darbuotojas administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti atšauktas iš kasmetinių atostogų, suteikiant nepanaudotą kasmetinių atostogų laiką kitu, jo pageidaujamu, laiku.
 22. Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui kasmetinės atostogos suteikiamos savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.
 23. Darbuotojų prašymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo, atšaukimo, nuotolinio darbo, papildomos poilsio dienos suteikimo ir komandiruotės teikiami administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui tik per DVS Savitarnos modulį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Sprendimą tenkinti/atmesti darbuotojų prašymus priima savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo DVS numatytomis priemonėmis. Įsakymai šiais klausimais nerengiami, todėl darbuotojai privalo savarankiškai stebėti DVS Savitarnos modulyje pateikto prašymo derinimo proceso eigą ir susipažinti su priimtu sprendimu. Apie administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimus dėl pateiktų prašymų Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai per DVS informuoja Centralizuotos buhalterijos skyrių ir atitinkamus duomenis suveda į darbo laiko apskaitos žiniaraščius Personalo IS.
 24. Atleidimo dieną darbuotojas privalo grąžinti Administracijai jam skirtas darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą, informaciją apie neįvykdytas užduotis turi perduoti tiesioginiam vadovui, tai įforminant reikalų perdavimo ir priėmimo aktu. Tiesioginis vadovas kontroliuoja ir atsako už akte nurodytų perduotų užduočių įvykdymą. Darbuotojo prieigą prie Administracijos informacijos ar DVS panaikina IT specialistas.

 

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Konkreti darbuotojo darbo vieta yra administracijos direktoriaus ar struktūrinio padalinio vadovo tam darbuotojui paskirtas kabinetas ar darbo vieta.
 2. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
 3. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
 4. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
 5. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
 6. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
 7. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius institucijos ar įstaigos išteklius.
 8. Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Darbuotojai privalo tikrinti tarnybinį elektroninį paštą ir savo DVS paskyrą ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną (darbo dienos pradžioje ir pabaigoje).
 9. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Bendrųjų reikalų skyrius.

 IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
 2. Darbuotojai vieną darbo dieną per savaitę (penktadienį) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

 V. ELGESIO REIKALAVIMAI TARNYBOS, INCIDENTO, NELAIMINGO ATSITIKIMO METU

 1. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja instituciją ar įstaigą, kurioje dirba.
 2. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 3. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 4. Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, dėl kurio patyrė žalą sveikatai, arba ūmios profesinės ligos, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdami apie tai pranešti padalinio vadovui arba darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, arba administracijos direktoriui.
 5. Įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo tiria ir jų aplinkybes aiškinasi už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingas specialistas teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusiojo darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (toliau – šeimos atstovas), apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai. Ūmių profesinių ligų, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas privalo pranešti ir visuomenės sveikatos centrui apskrityje.
 7. Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio gali kilti grėsmė asmenų turtui, saugumui, sveikatai, gyvybei arba jau yra neigiami padariniai, kiekvienas Administracijos darbuotojas privalo atlikti pilietinę pareigą ir pranešti kompetentingai tarnybai apie įvykį.

 VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
 2. Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir lokaliniai teisės aktai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Administracijos direktoriaus įsakymu šių Taisyklių punktai gali būti keičiami, pildomi, dėstomi nauja redakcija arba pripažįstami netekusiais galios.
 2. Ginčai, kylantys dėl tarnybinės atsakomybės, numatytos šiose Taisyklėse taikymo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-30 13:59:36