Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Kontrolės ir audito tarnyba

Kontrolierė 
Asta Domeikienė

Šakių rajono savivaldybės kontrolierės pareigybės aprašymas

Tel. 8 (345) 60 753 
Mob. +370 659 32042
Kab. 301
El.p. asta.domeikiene@sakiai.lt

 

 


Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas  Šakių rajono savivaldybės  turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Įstaigos steigėja – Šakių rajono savivaldybės taryba.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu bei kitais teisės aktais. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai

Tarnyba vykdo šias funkcijas:

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis; palaiko tarnybinius ir profesinius ryšius su Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacija, valstybės ir savivaldybės institucijomis.

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano rengimo tvarkos aprašas

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

 

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Ataskaitos ir išvados

2016 metų ataskaitos ir išvados

2017 metų ataskaitos ir išvados

2018 metų ataskaitos ir išvados

 

2019 metų ataskaitos ir išvados

 

2020 metų ataskaitos ir išvados

 

Veiklos planai ir veiklos ataskaitos

2016 metų veiklos planas ir ataskaita

2017 metų veiklos planas ir ataskaita

2018 metų veiklos planas ir ataskaita

2019 metų veiklos planas ir ataskaita

2020 metų veiklos planas ir ataskaita

_________________________________________________________________________________________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-26 08:31:00