Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Dažniausiai užduodami klausimai

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

 1. Kur reikia kreiptis norint deklaruoti gyvenamąją vietą Šakių rajone?
  1. Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo turite kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje asmuo gyvena. Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://www.sakiai.lt/struktura-ir-kontaktai Informaciją apie gyvenamosios vietos deklaravimą galite rasti čia.
 2. Reikia gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Kaip galima ją užsisakyti, ar būtina atvykti į savivaldybę?
  1. Dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą turite kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje asmuo gyvena. Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje čia.
 3. Ką daryti jei neturiu kur deklaruoti gyvenamosios vietos? Ar galima deklaruoti gyvenamąją vietą prie Šakių rajono miesto savivaldybės?
  1. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų  apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena. Dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmuo turi kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje gyvena.
 4. Išvykstu gyventi į užsienį. Kur kreiptis dėl išsideklaravimo iš gyvenamosios vietos?
  1. Asmuo, išvykstantis iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, pildo ir pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) asmeniškai ar paštu gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių, patvirtintų 2018 m. sausio 15 d. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. V-24, 2 priede nustatytos formos deklaraciją. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama asmens dokumento kopija. Informaciją apie gyvenamosios vietos išsideklaravimo išvykstant į užsienį galite rasti čia.

 

Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos asmenys gali:

 1. Ar deklaruojant naują gyvenamąją vietą ne savo bute, reikia buto savininko sutikimo?
  1. Deklaruojant gyvenamąją vietą nuosavybės teise nepriklausančiose gyvenamosiose patalpose reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, t. y. su savininku (bendraturčiu) kartu privaloma atvykti į seniūniją arba galima pateikti atskirą gyvenamosios patalpos savininko ar jo įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiui) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą). Atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas notaro, seniūno arba kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus. Vietoje savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu.
 2. Ar reikia buto savininko sutikimo, norint kartu deklaruoti savo nepilnametį vaiką?
  1. Savininko sutikimas nereikalingas (kai nepilnamečio gyvenamąją vietą deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir su juo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu).
 3. Ar deklaravus naują gyvenamąją vietą reikia panaikinti senąją?
  1. Nereikia. Asmenys deklaruoja savo pakeistą gyvenamąją vietą per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.
 4. Kaip išdeklaruoti asmenis iš buto, jei deklaruotu adresu jie nebegyvena?
  1. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) turėtų pateikti prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis tai seniūnijai, kurios teritorijoje yra gyvenamosios patalpos.

 

Teisinės pagalbos teikimas

 1.  Kur reikia kreiptis norint gauti valstybės apmokamą teisinę pagalbą?
  1. Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Šakių rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia Šakių rajono savivaldybės administracija. Priėmimo laiku, antradienį  8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 12.00 val., asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją (Bažnyčios g. 4, Šakiai ) arba kitu metu registruotis telefonu  8 345 66130. Daugiau informacijos rasite čia.

Renginių organizavimas Šakių mieste

 1.  Kaip teisėtai organizuoti susirinkimą?
  1. Organizuojant susirinkimą (susirinkimo formos – mitingai, piketai, demonstracijos, procesijos, eitynės, kitokie taikūs beginkliai susirinkimai) organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti Administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
   1. Pranešime turi būti nurodyta:
    1. susirinkimo forma ir turinys;
    2. susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
    3. susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
    4. numatomas dalyvių skaičius;
    5. pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
    6. organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Apie susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių, susirinkimo organizatoriai praneša laisva forma, tačiau tokiems susirinkimams nereikia suderinimo dokumento iš Šakių rajono savivaldybės administracijos.

 1. Kaip teisėtai organizuoti viešą renginį?
  1. Renginių organizavimo taisykles galite rasti čia.

 

 

Švietimas

 1. Rugsėjo 1 d. vaikas pradės lankyti pirmą klasę. Kur reikia pateikti prašymą lankyti mokyklą?
  1. Prašymai lankyti mokyklą priimami mokyklų administracijose.
 2. Kur pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į darželį?
  1. Prašymai lankyti darželį priimami darželių/mokyklų administracijose arba paštu.

Socialinės paslaugos ir parama

 1. Kur reikia kreiptis norint gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms?
  1. Finansinė paskata skiriama jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionuose. Kompensacijos netaikomos įsigyjant būstą miestuose. Jaunos šeimos, pageidaujančios gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, dėl pažymos išdavimo socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, pateikdamos prašymą ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Daugiau informacijos: čia.
 2. Kokiems asmenims teikiama parama būstui įsigyti (subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti) ir kur dėl jos reikia kreiptis?
  1. Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

 

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu jie yra:

 1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
 2. jaunos šeimos iki 36 metų, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

 

Asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šakių rajone, dėl paramos būstui įsigyti turi kreiptis į Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrių (Šakiai, Bažnyčios g. 4, 200 kab., tel. (8 345) 66 108, [email protected]).

 

 1. Kur reikia kreiptis norint gauti kompensaciją už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir karšto vandens išlaidas, kokius dokumentus reikia pateikti?
  1. Dėl kompensacijų skyrimo asmenys turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Šakių rajone ar būstą nuomojantys Šakių rajone. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) https://www.spis.lt.

Dokumentai (pažymos) kompensacijoms gauti:

 1. Ar gali gauti kompensacijas už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir karšto vandens išlaidas būstą nuomojantys asmenys?
  1. Taip, gali, jeigu būstą nuomojantys asmenys su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
 2. Kur reikia kreiptis norint gauti socialinį būstą?
  1. Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę  arba įtraukti į  gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šakių rajone. Daugiau informacijos galite rasti čia.
 3. Ar yra galimybė ir kur reikėtų kreiptis dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems?
  1. Taip, į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Kontaktus rasite nuorodoje: https://www.sakiai.lt/struktura-ir-kontaktai
 4. Kur kreiptis dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti ir nemokamo maitinimo mokykloje?
  1. Asmenys dėl socialinės paramos mokiniams turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Šakių rajone arba įtraukti į Šakių rajono gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktiškai gyvena Šakių rajone. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą(SPIS) www.spis.lt.
 5. Gaunu labai mažas pajamas, ar galėčiau gauti socialinę pašalpą, kur turėčiau kreiptis?
  1. Asmenys dėl socialinės pašalpos, jeigu jų pajamos neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (140,80 Eur vienam asmeniui), turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Šakių rajone arba įtraukti į Šakių rajono gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktiškai gyvena Šakių rajone. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.
 6. Kurią mėnesio dieną yra mokami vaiko pinigai?
  1. Išmoka vaikui („vaiko pinigai“) mokami už praėjusį mėnesį nuo einamojo mėnesio 10 iki 26 dienos.
 7. Vaikui suėjo 18 metų, bet jis vis dar mokosi mokykloje. Ar bus mokami vaiko pinigai?
  1. Taip, toliau bus mokama išmoka vaikui.

Išmoka vaikui („vaiko pinigai“) mokami iki vaikui sukaks 18 metų (arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką). Jei pilnametis asmuo mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinėse mokyklose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo kartu su profesiniu mokymo programa) išmoka vaikui mokama iki asmuo baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

Dėl išmokos vaikui tolesnio skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų ar pats pilnametis asmuo. Prašymą gauti išmoką vaikui galima pateikti seniūnijose dirbantiems Socialinės paramos skyriaus specialistams arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt

 

 1. Kur kreiptis dėl paramos maisto produktais ir kas turi teisę juos gauti?
  1. Dėl paramos maistu bei higienos prekėmis 2022 metams asmuo gali kreiptis į Šakių rajono socialinio darbo organizatorių toje seniūnijoje, kur deklaravęs gyvenamąją vietą. Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) 1,5 dydžio per mėnesį (šiai dienai tai sudaro 187,5 eurus). Jei kreipimosi dieną asmens pajamos neviršins šio dydžio, asmuo turės teisę į paramą maisto produktais. Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, asmenys, pageidaujantys gauti paramą maistu pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) vykdomą projektą, turi pateikti pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) paskutinių trijų mėnesių iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis) pajamas.
 2. Ar galiu gauti piniginę socialinę paramą Šakių rajone jei esu deklaruota kitame rajone?
  1. Jeigu esate deklaruota kitame rajone neturite teisės gauti piniginės socialinės paramos. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, administraciją, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją. Būstą nuomojantys asmenys dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, administraciją, jeigu su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
 3. Kur kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo?
  1. Specialiųjų poreikių lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.
 4. Kur kreiptis norint gauti socialines paslaugas?
  1. Į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirminį asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato Šakių rajono savivaldybės socialiniai darbuotojai (socialinio darbo organizatoriai seniūnijose).

Reikia leidimo kirsti/genėti medį/krūmą

 1. Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, jei norime nukirsti (apgenėti) medį?
  1. Leidimai nukirsti medį reikalingi tik saugotiniems medžiams. Informaciją apie saugotinų medžių ir krūmų genėjimą ir šalinimas galite rasti čia.

 

 

 

Viešoji tvarka

 1. Kaip iš daugiabučių kiemų pašalinti neeksploatuojamus automobilius?
  1. Dėl neeksploatuojamų, techniškai netvarkingų  transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose el. paštu, telefonu ar kitais asmeniui patogiausiais būdais reikėtų pranešti savo Seniūnijai būtinai nurodant automobilio valstybinį Nr. ir adresą, kur transporto priemonė palikta.
 2. Kada negalima triukšmauti, vykdyti triukšmą keliančius remonto darbus? Koks teisės aktas tai reglamentuoja?
  1. Pagal Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymą dienos metas yra laikomas laikas nuo 7 val. iki 19 val., vakaro metas – laikas nuo 19 val. iki 22 val., o  nakties metas – laikas nuo 22 val. iki 7 val.

Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio „Viešosios rimties trikdymas“ 1 dalyje nustatyta, kad: „Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

 1. Kur kreiptis jei daugiabučiame name nuolat triukšmauja kaimynų šuo? Ar prieš įsigyjant gyvūnus reikalingi kaimynų sutikimai?
  1. Gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad gyvūnas netrikdytų viešosios rimties. Dėl viešosios rimties trikdymo visą parą galima pranešti, kreipiantis telefonu į policiją (bendruoju pagalbos telefono numeriu 112).

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose daugiabučių namų gyventojams nenumatytas reikalavimas prieš įsigyjant gyvūnus, gauti kaimynų sutikimą.

Privačiame name, kuriame gyvena kelios atskiros šeimos, gyvūną laikyti leidžiama tik gavus raštišką kitų šeimų pilnamečių narių sutikimą.

Laikyti gyvūnus bute, kuriame gyvena kelios šeimos, leidžiama tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą.

Teritorijų planavimas ir statyba

 1. Ar reikalingas statybos leidimas, jei taip, tai kokius dokumentus reikia pasiruošti, jei noriu daugiabučiame name bute išgriauti sieną?
  1. Norint ardyti esamas sienas daugiabučiame name būtina išsiaiškinti ar teritorijai ir/ar pastatui, kurioje stovi pastatas  nėra keliami specialūs reikalavimai. Taip pat reikalinga nustatyti kokią sieną yra numatoma griauti – laikančią ar nelaikančią. Norėdami atlikti statinio remonto darbus, jeigu privaloma, turite gauti daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, parengti atitinkamą statinio statybos projektą, atlikti projekto ekspertizę ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
 2. Pasistačiau namą. Kur kreiptis dėl adreso suteikimo ir kokius dokumentus pateikti?
  1. Informaciją apie adreso suteikimą galite rasti čia.

 

 

 

Civilinė metrikacija

 1. Kokie dokumentai reikalingi, jei būsimas sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis?
  1. Užsienio valstybės pilietis privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba kortelę),  savo valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių, gimimo liudijimą ir ištuokos liudijimą jei asmuo yra ištuoktas  mirties liudijimą (buvusio sutuoktinio), jei asmuo yra našlys;

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) ir išversti  į lietuvių kalbą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Užsienio piliečiui pažyma apie šeiminę padėtį galioja 6 mėn., jei nenurodyta trumpiau. Tai reiškia, kad Jūs turite susituokti iki pažymos galiojimo pabaigos arba turėsite pristatyti dar vieną atnaujintą pažymą. Pateikiant prašymą turite pristatyti visus reikiamus dokumentus.

 1. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, įregistravus santuoką užsienio valstybėje?
  1. Įregistravus santuoką kitoje valstybėje, Jūs turite kreiptis  į bet kurį Lietuvoje esantį Civilinės metrikacijos skyrių arba internetu per MEP informacinę sistemą https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Užsienio valstybėje sudarytą santuoką įtraukiant į apskaitą, turi būti pateikiami:

Civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos liudijime nurodyta data.

Už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą mokamas 6 EUR mokestis.

 1. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, jei vaikas gimė užsienio valstybėje?
  1. Jeigu vaikas yra gimęs užsienio valstybėje, kuri priklauso ES, reikalingas užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą arba daugiakalbė forma, arba tarptautinis išrašas – forma A (jeigu  valstybė 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje yra pasirašiusi konvenciją.) Jeigu vaikas gimęs toje šalyje, kuri nėra ES narė, tuomet reikalingas legalizuotas gimimo liudijimo ir jo  vertimas į lietuvių kalbą.

Tėvai turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentus (pasus arba asmens tapatybės korteles), vaiko pasą (jeigu turima kitos valstybės pilietybė).

Daugiau informacijos rasite čia.

 1. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įregistruoti bažnyčioje sudarytą santuoką?
  1. Norint įregistruoti bažnyčioje sudarytą santuoką, susituokusiems pateikti nereikia nieko. Dokumentus apie santuokos sudarymą per 10 dienų privalo pateikti bažnyčia.

 

Daugiabučiai namai

 1. Nuo ko turėtume pradėti, jei dauguma gyventojų sutinka, kad būtų atlikta daugiabučio namo renovacija?
  1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) reikalingas tam, kad atkurti ar pagerinti Jūsų daugiabučio namo technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) įmanomas tik jei daugiabučio namo gyventojai susirinkime ar balsuojant raštu priėmę sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka ne mažiau kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

   Sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo vadovas – http://www.betalt.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-projektu-igyvendinimo-vadovas/85

 1. Kokio dydžio kompensacija iš valstybės galima gauti, jei dabar norėtume atlikti daugiabučio namo renovaciją?
  1.  

 

 1. Kas turi teisę gauti kompensaciją už renovaciją ir kur reikėtų kreiptis?
  1. Buto savininko teisė į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nustatoma šildymo ir ne šildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus vidutinius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo. Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą (pažyma) nustatoma laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Asmenys turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Šakių rajone.