Lietuvių kalba English
Bendruomeninės veiklos stiprinimas

 

 

     

 

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2024 METAIS

Šakių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Šakių  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. AT- 211 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (su aktualiais pakeitimais) įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašą (toliau –Aprašas).

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškos teikėjais gali būti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
 2. Jei tam tikroje Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Šiai priemonei įgyvendinti 2024 metais iš valstybės biudžeto Šakių rajono savivaldybei skirta 17419,00 eurų.

 Šakių rajono savivaldybės seniūnijoms numatomos lėšos:

Eil.

Nr.

Seniūnijos teritorijos pavadinimas

Skiriamos lėšos, Eur

 Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Barzdai

950,00

750,00

950,00

2.

Gelgaudiškis

1360,00

750,00

1360,00

3.

Griškabūdis

1274,00

750,00

1274,00

4.

Kiduliai

1230,00

750,00

1230,00

5.

Kriūkai

1130,00

750,00

1130,00

6.

Kudirkos Naumiestis

1308,00

750,00

1308,00

7.

Lekėčiai

1091,00

750,00

1091,00

8.

Lukšiai

1286,00

750,00

1286,00

9.

Plokščiai

945,00

750,00

945,00

10.

Sintautai

1107,00

750,00

1107,00

11.

Slavikai

886,00

750,00

886,00

12.

Sudargas

964,00

750,00

964,00

13.

Šakiai

3014,00

750,00

3014,00

14.

Žvirgždaičiai

874,00

750,00

874,00

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

 1. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Paraiškos su lydraščiu priimamos nuo 2024 m. vasario 12 d. iki kovo 4 d. 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės priimamajame (adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai LT 71120). Paraiškas taip pat galima atsiųsti paštu nurodytu adresu ant voko užrašius „Paraiška bendruomeninės veiklos stiprinimui 2024 metais“. 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurią finansuotiną veiklą siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Šakių rajono savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarką savivaldybė nustato Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos 2023–2025 m. apraše (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kėvelaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 345) 66110,  (112 kab., adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai).

2.1.1.1.PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BENDRUOMENINIŲ, RELIGINIŲ IR KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE, PATEIKTŲ PARAIŠKŲ REZULTATAI 2024 METAIS

Informacija parengta vadovaujantis Projektų vertinimo komisijos 2024 m. kovo 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. VL-452.

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Planuojamos veiklos

Paraiškų vertinimo balai

Skirtos lėšos, Eur

Barzdų seniūnija

1.

Baltrušių bendruomenės centras

Krepšinio varžybos 3x3

Atnaujinti krepšinio aikštelę, sutvarkyti aplinką, suorganizuoti krepšinio varžybas 3x3

32,5

950,00

 Iš viso

950,00

Gelgaudiškio seniūnija

2.

Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“

Viešųjų erdvių ir stovyklaviečių tvarkymas Gelgaudiškio dvaro parke

Sutvarkyti poilsiavietę už šaltinio, šaltinio laiptus ir poilsiavietę prie Draustinio

43

1360,00

Iš viso

1360,00

Griškabūdžio seniūnija

3.

Patašinės kaimo bendruomenės centras

Patašinės kaimo bendruomenės viešųjų erdvių tvarkymas

Suorganizuoti 2 talkas, kurių metu sutvarkyti bendruomenės namų teritoriją ir patalpas

44

1274,00

Iš viso

1274,00

Kidulių seniūnija

4.

Voverių bendruomenės centras „Jotija“

Voverių bendruomenės centro viešųjų erdvių atnaujinimas

Atnaujinti laisvalaikio ir poilsio zoną

41,5

1230,00

Iš viso

1230,00

Kriūkų seniūnija

5.

Kriūkų bendruomenės centras

„Gėris vaikams“

Suorganizuoti talką ir įrengti  poilsio zoną  vaikams

44,5

1130,00

Iš viso

1130,00

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

6.

Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka“

Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams

Pritaikyti patalpas bendruomenės poreikiams

45

1308,00

Iš viso

1308,00

Lekėčių seniūnija

7.

Lekėčių bendruomenės asociacija

Bendruomenę telkianti tradicinė, jubiliejinė Lekėčių miestelio šventė „Mėlynių festivalis“

Suorganizuoti Lekėčių miestelio šventę „Mėlynių festivalis“

44,5

1091,00

Iš viso

1091,00

 Lukšių seniūnija

8.

Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė

Viešųjų erdvių pritaikymas viešam bendruomenės naudojimui

Sutvarkyti tvenkinį ir jo teritoriją

45

1286,00

Iš viso

1286,00

Plokščių seniūnija

9.

Plokščių bendruomenės centras

„Mes prie Vaiguvos užaugę“

Suorganizuoti Vaiguvos dienos šventę

45

945,00

Iš viso

945,00

Sintautų seniūnija

10.

Keturnaujienos bendruomenės centras

Bendruomenės patalpų šildymo sistema

Įrengti bendruomenės patalpų šildymo sistemą

40,5

1107,00

Iš viso

1107,00

Slavikų seniūnija

11.

Bendruomenė „Slavikiečiai“

Oninių šventės tradicijų išsaugojimas“

Surengti kraštiečiams skirtą tradicinę šventę „Oninės“

43

886,0

Iš viso

886,00

Sudargo seniūnija

12.

Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“

„Sudargo krašto stiprybė gamtos, istorijos ir žmogaus harmonijoje“

Surengti tradicinę Baltų vienybės dieną ant Sudargo piliakalnių.

45

964,00

Iš viso

964,00

Šakių seniūnija

13.

Šakiečių bendruomenė

Bendruomenės telkimas kuriant ir formuojant Šakių miesto įvaizdį II

Suorganizuoti talką sakurų parko plėtrai ir suorganizuoti išvyką senjorams

45

1000,00

14.

Ritinių bendruomenės centras

„Aplinka – bendruomenės veidrodis“

Suorganizuoti 2 talkas bei vaikų ir jaunimo sporto varžybas

44

1000,00

15.

Girėnų bendruomenės centras

„Šokis mus vienija“

Suorganizuotos šokio edukacijos ir palydėtuvių šventė

38,50

1014,00

Iš viso

3014,00

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 m. veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2023 METAIS

Šakių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Šakių  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.AT- 211 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašą (toliau –Aprašas).

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškos teikėjais gali būti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
 2. Jei tam tikroje Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Šiai priemonei įgyvendinti 2023 metais iš valstybės biudžeto Šakių rajono savivaldybei skirta 17829,00 eurų.

 Šakių rajono savivaldybės seniūnijoms numatomos lėšos:

Eil.

Nr.

Seniūnijos teritorijos pavadinimas

Skiriamos lėšos, Eur

 Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Barzdai

957,00

750,00

957,00

2.

Gelgaudiškis

1400,00

750,00

1400,00

3.

Griškabūdis

1318,00

750,00

1318,00

4.

Kiduliai

1255,00

750,00

1255,00

5.

Kriūkai

1168,00

750,00

1168,00

6.

Kudirkos Naumiestis

1344,00

750,00

1344,00

7.

Lekėčiai

1113,00

750,00

1113,00

8.

Lukšiai

1322,00

750,00

1322,00

9.

Plokščiai

954,00

750,00

954,00

10.

Sintautai

1126,00

750,00

1126,00

11.

Slavikai

895,00

750,00

895,00

12.

Sudargas

977,00

750,00

977,00

13.

Šakiai

3120,00

750,00

3120,00

14.

Žvirgždaičiai

880,00

750,00

880,00

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

 1. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Paraiškos su lydraščiu priimamos nuo 2023 m. kovo 27 d. iki balandžio 18 d. 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės priimamajame (adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai LT 71120). Paraiškas taip pat   galima atsiųsti paštu nurodytu adresu ant voko užrašius „Paraiška bendruomeninės veiklos stiprinimui 2023 metais“. 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurią finansuotiną veiklą siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Šakių rajono savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarką savivaldybė nustato Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos 2023–2025 m. apraše (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kėvelaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 345) 66110,  (112 kab., adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai).

2.1.1.1.PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BENDRUOMENINIŲ, RELIGINIŲ IR KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE, PATEIKTŲ PARAIŠKŲ REZULTATAI 2023 METAIS

Informacija parengta vadovaujantis Projektų vertinimo komisijos 2023 m. balandžio 27 d. protokoliniu sprendimu Nr. VL-849.

 

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Planuojamos veiklos

Paraiškų vertinimo balai

Skirtos lėšos, Eur

Barzdų seniūnija

1.

Barzdų seniūnijos bendruomenės centras

 „Barzdų miestelio 335-ojo  ir bendruomenės 20-ojo jubiliejaus šventė“

Surengti  Barzdų miestelio 335-ojo  ir bendruomenės 20-ojo jubiliejaus šventę.

34

957,0

 Iš viso

957,00

Gelgaudiškio seniūnija

2.

Gelgaudiškio bendruomenės centrui „Atgaiva“

„ŽOLINĖS Gelgaudiškyje –2023“

Surengti kraštiečiams  skirtą tradicinę miestelio šventę „ŽOLINĖS Gelgaudiškyje –2023“

32,5

1400,00

Iš viso

1400,00

Griškabūdžio seniūnija

3.

Griškabūdžio bendruomenės centras

„Miestelio šventė „Oninės 2023“

Surengti kraštiečiams  skirtą tradicinę miestelio šventę „Oninės 2023“ su kokybiška įgarsinimo ir apšvietimo įranga.

40

       1318,00

Iš viso

1318,00

Kidulių seniūnija

4.

Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“

„Prisėsti po medžiais“

Sukurti patrauklią ir atskirtį mažinančią  erdvę, pritaikytą senjorams, socialiai pažeidžiamiems asmenims, mažiems vaikams, Kidulių dvaro lankytojams.

40

1255,00

Iš viso

1255,00

Kriūkų seniūnija

5.

Gerdžiūnų  bendruomenė

„Gerdžiūnų bendruomenės teritorijoje (Liepų g. 4, Gerdžiūnų k., Kriūkų sen., Šakių raj.) esančios krepšinio aikštelės atnaujinimas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams“

 Atnaujinta Gerdžiūnų bendruomenės teritorijoje (Liepų g. 4, Gerdžiūnų k., Kriūkų sen., Šakių raj.) esanti krepšinio aikštelė bei pritaikyta bendruomenės poreikiams.

45

1168,00

Iš viso

1168,00

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

6.

Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka“

„Ateitį kuriame kartu“

 Viešosios erdvės apsodinimas  daugiamečiais augalais, renginio bendruomenei suorganizavimas.

37,5

1344,00

Iš viso

1344,00

Lekėčių seniūnija

7.

Lekėčių bendruomenės asociacijai

„Lekėčių bendruomenės patalpų šildymo sistemos modernizavimas“

Įrengti Lekėčių bendruomenės patalpų šildymo sistemą.

41

1113,00

Iš viso

1113,00

 Lukšių seniūnija

8.

Bendruomenės centras „Tėviškė“

Staliorių kapinių aptvėrimas“

Aptverti Staliorių kaimo senąsias kapines

36

1322,00

Iš viso

1322,00

Plokščių seniūnija

9.

 Voniškių bendruomenės  centras

„Atnaujinkime  mūsų bendruomenės namus“

 Atnaujinti Voniškių kaimo bendruomenės centro pastatą: apšiltinti  pastato lubas, įrengti pertvarą.

31

954,00

Iš viso

954,00

Sintautų seniūnija

10.

Sintautų bendruomenės centras

„Bendruomeniška poilsio zona Sintautų pliaže“

Atnaujinti Sintautų pliažo  poilsio zoną.

38,5

1126,00

Iš viso

1126,00

Slavikų seniūnija

11.

Bendruomenė „Slavikiečiai“

„Oninių šventės tradicijų išsaugojimas“

Surengti kraštiečiams  skirtą tradicinę  „Oninių“ šventę

35

895,00

 Iš viso

895,00

Sudargo seniūnija

12.

Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“

„Sudargo krašto stiprybė gamtos, istorijos ir žmogaus harmonijoje“

Surengti  tradicinę Baltų vienybės dieną ant Sudargo piliakalnių.

26

977,00

Iš viso

 

Šakių seniūnija

13.

 Gotlybiškių bendruomenės centras

„Bendruomeninių veiklų kraitė“

  Viešųjų erdvių sutvarkymas. Išvykos bendruomenės nariams suorganizavimas.

43,5

1560,00

14.

Briedžių bendruomenės centras

„Kūrybinė stovykla „Medžių drožėjų dirbtuvės Briedžiuose“

Surengti kūrybinę stovyklą „Medžių drožėjų dirbtuvės Briedžiuose“.

39,5

1560,00

 Iš viso

3120,00

Žvirgždaičių seniūnija

15.

Žvirgždaičių bendruomenės centras

„Poilsio zonos plėtra Žvirgždaičiuose“

Įrengti jaukią ir reprezentatyvią poilsio zoną prie informacinio seniūnijos stendo – žemėlapio.

42

880,00

Iš viso

880,00

Bendra suma

17829,00

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 m. veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2022 METAIS

 

Šakių rajono savivaldybės administracija  kviečia teikti paraiškas paramai gauti  pagal Šakių  rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus  2022 m. balandžio 22 d.  įsakymu Nr.AT-354  patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašą.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškos teikėjais gali būti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
 2. Jei tam tikroje Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

 

Šiai priemonei įgyvendinti 2022 metais iš valstybės biudžeto Šakių rajono savivaldybei skirta 18540 eurų.

Šakių rajono savivaldybės seniūnijoms numatomos lėšos:

Eil.

Nr.

Seniūnijos teritorijos pavadinimas

Skiriamos lėšos, Eur

 Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Barzdai

972,00

750,00

972,00

2.

Gelgaudiškis

1468,00

750,00

1468,00

3.

Griškabūdis

1368,00

750,00

1368,00

4.

Kiduliai

1303,00

750,00

1303,00

5.

Kriūkai

1207,00

750,00

1207,00

6.

Kudirkos Naumiestis

1409,00

750,00

1409,00

7.

Lekėčiai

1144,00

750,00

1144,00

8.

Lukšiai

1383,00

750,00

1383,00

9.

Plokščiai

975,00

750,00

975,00

10.

Sintautai

1160,00

750,00

1160,00

11.

Slavikai

912,00

750,00

912,00

12.

Sudargas

995,00

750,00

995,00

13.

Šakiai

3352,00

750,00

3352,00

14.

Žvirgždaičiai

892,00

750,00

892,00

 

 

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19  pandemijos metu;
 2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. Veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV‑314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

 1. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

Paraiškos su lydraščiu priimamos  nuo 2022 m. gegužės 5 d. iki  gegužės 30 d. 15.00 val. Šakių rajono savivaldybės priimamajame (adresas Bažnyčios g. 4,  Šakiai LT 71120). Paraiškas taip pat   galima įmesti į korespondencijai skirtą dėžę, pastatytą prie rajono savivaldybės paradinių durų, arba atsiųsti paštu nurodytu adresu ant voko užrašius „Paraiška bendruomeninės veiklos stiprinimui 2022 metais“. 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurią finansuotiną veiklą siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Šakių rajono savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarka yra nustatyta Savivaldybės apraše) kopijas:

 1. Pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 6. Projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 7. Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

  

 

1.1.6. PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BENDRUOMENINIŲ, RELIGINIŲ IR KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE, PATEIKTŲ PARAIŠKŲ REZULTATAI 2022 METAIS

Informacija parengta vadovaujantis Projektų vertinimo komisijos 2022 m. birželio 9 d. protokoliniu sprendimu Nr.VL-807.

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Planuojamos veiklos

Paraiškų vertinimo balai

Skirtos lėšos, Eur

Barzdų seniūnija

1.

Baltrušių bendruomenės centras

„Viešųjų erdvių tvarkymas Baltrušių kaime“

Sukurti gyventojams geresnes sąlygas prasmingam ir turiningam laisvalaikio praleidimui. Projekto metu bus įsigyta žoliapjovė ir suorganizuota kaimo šventė „Vasarą ir gandrus išlydint“

45

972,00

 Iš viso

972,00

Gelgaudiškio seniūnija

2.

Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“

„Atverk duris vasarai 2022“

Projekto metu bus suorganizuota dviejų savaičių krepšinio stovykla vaikams ir jaunimui.

50

1468,00

Iš viso

1468,00

Griškabūdžio seniūnija

3.

Paluobių kaimo bendruomenė „Pagirys“

„Saugi aplinka – visų mūsų teisė“

Užtikrinti bendruomenės naudojamo pastato aplinkos, poilsio erdvių ir centrinės Paluobių kaimo dalies saugumą. Projekto metu bus įsigytos ir sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros.

47,5

1368,00

Iš viso

1368,00

Kidulių seniūnija

4.

Voverių bendruomenės centras „Jotija“

„Sveika ir stipri bendruomenė“

Skatinti bendruomenės aktyvumą sportuojant. Surengta porto šventė „Sveika ir stipri bendruomenė“ ir įsigytas inventorius.

45

1303,00

Iš viso

1303,00

Kriūkų seniūnija

5.

Kriūkų bendruomenės centras

„Krepšinis – krepšinio šalyje“

Gerinti viešųjų erdvių kokybę bei skatinti aktyvų laisvalaikio praleidimą. Projekto metu bus suorganizuota talka, kurios metu bus atnaujinta krepšinio aikštelė.

47,5

1207,00

Iš viso

1207,00

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

6.

Panovių kaimo bendruomenės centras

„J. Lingio parko sporto zonos plėtra“

Sutvarkyti ir atnaujinti J. Lingio parko Panoviuose sporto zoną. Bendruomenės talkų metu bus įrengti 2 lauko treniruokliai.

60

1409,00

Iš viso

1409,00

Lekėčių seniūnija

7.

Lekėčių bendruomenės asociacija

„Bendruomeninę sanglaudą plėtojantis tradicinis  „Mėlynių festivalis“, skirtas 2022 m. Sūduvos ir Savanorystės metams paminėti“

Surengta tradicinė, unikali, tautines tradicijas puoselėjanti, įvairias vertingas veiklas plėtojančią tradicinę Lekėčių miestelio šventę „Mėlynių festivalis“, skirtas 2022 m. Sūduvos ir Savanorystės metams paminėti“.

57,5

1144,00

Iš viso

1144,00

 Lukšių seniūnija

8..

Lukšių bendruomenės centras

„Lukšių Šv. Juozapo  parapijos bažnyčios fasadinių laiptų ir prieigų remontas“

Sutvarkyti viešąją erdvę. Projekto metu bus suremontuoti Lukšių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios fasadiniai laiptai.

55

1383,00

Iš viso

1383,00

Plokščių seniūnija

9.

Plokščių bendruomenės centras

Plokščiai 2022. Sūduvos metai.

Stiprinti vietos gyventojų bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, organizuojant tradicinę Plokščių miestelio šventę, skirtą Sūduvos metams. Projekto metu bus įsigyta: dvi palapinės bei smulkus inventorius.

47,5

975,00

Iš viso

975,00

Sintautų seniūnija

10.

Veršių bendruomenės centras

„Veršių parkelio infrastruktūros atnaujinimas“

Gerinti kaimo gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygos, atnaujinat Veršių parkelio infrastruktūrą. Projekto metu  bus atnaujinta 180x1,2 m2takelio danga, įsigytos detalės sodo traktoriaus remontui ir 3x3 m2  pavėsinė.

50

1160,00

Iš viso

1160,00

Slavikų seniūnija

11.

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras

„Oninių šventė Slavikuose“

Tenkinti bendruomenės socialinius, informacinius, viešuosius poreikius. Ugdyti Slavikų seniūnijos bendruomenės narių bendruomeniškumą ir įvairių kartų tarpusavio bendravimą, aktyvų įsitraukimą į bendruomenės veiklą, propaguojant savanoriškumą. Projekto metu bus suorganizuota „Oninių šventė Slavikuose“, išleistas informacinis leidinys „Slavikietis“

55

912,00

Iš viso

912,00

Sudargo seniūnija

12.

Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“

„Gyvenk sveikai, judėk laisvai“

Gyventojų užimtumo, bendruomeniškumo ir fizinio aktyvumo skatinimas. Projekto metu bus įsigytos lazdos šiaurietiškam ėjimui ir suorganizuoti šiaurietiško ėjimo technikos mokymai.

45

995,00

Iš viso

995,00

Šakių seniūnija

13.

Briedžių bendruomenės centras

„Viešųjų erdvių puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas Briedžiuose

Stiprinti bendruomenės narių susitelkimą ir skatinti bendruomeniškumą. Projekto metu bus suorganizuotos varžybos, apdovanoti gražiausių sodybų savininkai, aktyviausi bendruomenės nariai, įsigytos aplinkos tvarkymo technikos atsarginės dalys, organizuota ekskursiją į Dr. Jono Basanavičiaus tėviškę.

55

1117,00

14.

Girėnų bendruomenės centras

„Švari aplinka – tvarkinga aplinka

Atnaujinti Girėnų bendruomenės centro vaikų žaidimų ir krepšinio aikšteles. Projekto metu bus įsigyta ir pastatyta šiukšliadėžės, dviračių stovai, įsigytas trimeris.

55

1117,00

15.

Ritinių bendruomenės centra

„Bendrystė mus vienija“

Atnaujinti aplinką aplink Ritinių bendruomenės centrą. Projekto metu bus įsigyta išskleidžiama palapinė bei kitas inventorius.

42,5

1118,00

Iš viso

3352,00

Žvirgždaičių seniūnija

16.

Janukiškių bendruomenės centras

„Sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė 2“

Skatinti aktyvaus laisvalaikio praleidimą, įtraukiant bendruomenės narius. Projekto metu bus įsigytas ir pastatytas krepšinio stovas, sutvarkyta krepšinio aikštelė, suorganizuotos krepšinio varžybos tarp Janukiškių ir Žvirgždaičių bendruomenių.

37,5

892,00

Iš viso

892,00

 

Bendra suma

18540,00

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kėvelaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 345) 66110,  (112 kab., adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai)

 

Dokumentai:

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-25 06:27:37