Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Jaunimas

BŪK PIRMAS! PUIKI GALIMYBĖ TAPTI SAVANORIU! NEPRALEISK ŠIOS PROGOS! SPAUSK ČIA, KAD APIE VISKĄ SUŽINOTUM PLAČIAU!

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo pokyčiai. Dėl platesnės informacijos spausti čia!

 

Pagrindinės sąvokos:

 

„Nebijokite daryti klaidų. Didžiausia klaida – nesukaupti patirties.“ – K. Vovenargas

 

Išskiriamos šios darbo su jaunimu formos:

 

 Jaunimo politika savivaldos lygiu

Jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas savivaldybėse:

 

INTEGRUOTA JAUNIMO POLITIKA VIETOS LYGMENIU:

Šaltinis: Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinis puslapis, http://www.jrd.lt/savivaldybėse

 

Jaunimo organizacijų funkcijos

Jaunimo organizacijos atlieka šias funkcijas:

 

Pagrindiniai jaunimo organizacijų kontaktai:

 

Vardas/Pavardė

Organizacija/Pareigos

Kontaktai

Judita Ambrasienė

Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas“ - pirmininkas

Tel. 8 623 90467

El. paštas: [email protected]

Simonas Buteikis

Šakių rajono moksleivių taryba - pirmininkas

Tel. 8 617 30692

El. paštas: [email protected]

 

ORGANIZUOJAMA ILGALAIKĖ SAVANORIŠKA VEIKLA JAUNIMUI (14-29 metų)

Asociacija Šakių atviras jaunimo centras (toliau – AJC) tęsia Šakiuose 2012 metais pradėto  savanorystės skatinimo projekto „Patsaunoris“ tradicijas ir, laimėjusi projektų finansavimo konkursą Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2018 m. pabaigoje tapo akredituota savanorišką veiklą rajone organizuojanti organizacija, kuri gali įgyvendinti Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.

Asociacija įsipareigojo organizuoti šešių jaunuolių ilgalaikę savanorišką veiklą, kuri truktų ne mažiau kaip  240 val. per 6 mėnesius. AJC, kaip savanorišką veiklą organizuojanti organizacija, yra paruošęs trišales sutartis, kurias pasirašo savanoris, jį priimanti organizacija ir asociacija. Atlikus ne trumpesnę nei 240 val. savanorišką veiklą, ne anksčiau kaip 2019 m. birželio mėnesį jiems bus išduotas specialus pažymėjimas, su kuriuo Lietuvos aukštosiose mokyklose šie asmenys galės gauti 0,25 papildomo stojamojo balo.

Savanorius priimančios organizacijos turi būti ne pelno siekiančios organizacijos, adredituotos Jaunimo reikalų departamente. Tokių organizacijų Šakių rajone šiuo metu turime penkias: Atviras jaunimo centras, Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras, Labdaros fondas Lekėčių bendruomenės centras, VšĮ Namai visiems ir Bendruomeniniai šeimos namai Šakiuose. Visos šios organizacijos  priima ilgalaikius savanorius.

Savanoriškai veiklai organizuoti yra gautas 2 tūkst.eurų finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dar 600 eurų prisidėjo rajono savivaldybė. Šios lėšos skiriamos savanoriui kompensuoti jo kelionės į savanorystės vietą, maitinimo ir mokymų išlaidas.

 

Savanorišką veiklą rajone organizuojančios

                                                                                 organizacijos koordinatorė

                                                                                 Judita Ambrasienė, tel. +370 68631147,

                                                                                 el.p. sakiai.ajc @gmail.com

 

Teikiamos jaunimo poreikius atitinkančios, efektyvios bei ekonomiškos paslaugos Šakių rajono savivaldybės jaunimui:

 

Atviras jaunimo centras prie Šakių socialinių paslaugų centro

Atviras jaunimo centras įsikūręs prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro jaunimui paslaugas tiekia nuo 2013 m. Atviro jaunimo centro lankytojai turi galimybę centre saugiai leisti laisvalaikį, pasirenkant laisvalaikio leidimo pobūdį – aktyvų įsitraukimą į veiklas ar tiesiog stebėjimą, buvimą centre.

Tikslinė grupė – 14 – 29 m. amžiaus Šakių rajono jaunimas, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar negali įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Teikiamos paslaugos:

 

Jaunimo darbuotoja Judita Ambrasienė

Tel. nr. +370 62390467

El. p. [email protected]

  

Jaunimo darbo centras teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems asmenims

Nuo 2018 metų spalio 1 d., reorganizavus Lietuvos darbo biržos sistemą, Šakiuose veikia Užimtumo tarnybos prie LR SADM Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės jaunimo užimtumo skyrius. Skyrius aptarnauja jaunus asmenis nuo 16 iki 29 (imtinai) metų. Skyriaus sudėtyje veiklą vykdo Jaunimo darbo centras, teikiantis paslaugas jauniems asmenims (ne tik užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams, bet ir dirbantiems, besimokantiems, moksleiviams, abiturientams, absolventams ir kt.). 

Jaunimo darbo centras

Tikslinė grupė - jaunimas iki 29 m. „iškritęs“ iš švietimo ir darbo rinkos sistemų, norintis įgyti profesiją, pakeisti arba kelti kvalifikaciją, taip pat jaunimas, pradedantis darbo veiklą, studentai, moksleiviai ir jų tėvai, švietimo institucijų vadovai ir pedagogai, darbdaviai, jaunimo organizacijų, bendruomenių atstovai ir kiti socialiniai partneriai.

Teikiamos paslaugos:

 

Vyriausioji specialistė Eglė Plančiūnienė
Tel. (8 345) 60 748
El. p. [email protected]

 

Įgyvendinant projektą „Saugok sveikatą, kol jaunas!”, teikiamos jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

Projekto tikslas - paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, teikiant jiems kokybiškas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – 14-29 m. amžiaus jauni asmenys.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamos šios paslaugos:

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai: Martinas Eimutis ir  Akvilė Mirauskaitė

Psichologė Zita Skaisgirienė

Tel. 8 641 90080,

El. paštas: [email protected]

DĖMESIO!!!

PATVIRTINTAS ATNAUJINTAS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

2018 m. gegužės 24 d. Seime priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas naujos redakcijos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Jis apibrėžia darbo su jaunimu sistemą, jos vykdymo principus ir formas, padės tobulinti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklą ir funkcijas.

Naujuoju įstatymu patobulintas jaunimo politikos teisinis reguliavimas, užtikrinant jos sistemišką įgyvendinimą Lietuvoje. Taip pat skatinamas jaunimo dalyvavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje, taip didinant jo įtrauktį į visuomenės gyvenimą.

„Naujos redakcijos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas įneša daug aiškumo. Pagaliau įteisintas darbas su jaunimu, jo formos, įtvirtinami reikalavimai atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklai, numatomi jų tikslai. Esamas įstatymas reglamentuoja tokią aplinką, kokia išties yra reikalinga, siekiant užtikrinti tinkamą jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą. To reikėjo siekiant geresnės darbo su jaunimu kokybės“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.

Darbas su jaunimu išlieka vienu svarbiausių Lietuvos jaunimo politikos prioritetu, dėl to visoje Lietuvoje nuolat plėtojama darbo su jaunimu infrastuktūra. Šiemet padidintas finansavimas atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių plėtrai, siekiant užtikrinti, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų jaunimo laisvalaikio ir užimtumo galimybių. Šiuo metu Lietuvoje veikia 39 atvirieji jaunimo centrai ir 102 atvirosios jaunimo erdvės.

Ministerija taip pat primena, kad nuo šių metų pradėtas finansuoti gatvės ir mobilus darbas su jaunimu, leidžiantis pasiekti atskirtyje gyvenančius jaunuolius bei plėtoti darbą su jaunimu gatvėje arba suteikti jam paslaugas, reikalingas konsultacijas, taip atvedant jas prie jaunuolio, o ne laukiant, kol jis pats kreipsis į atitinkamas įstaigas.

 

ĮVERTINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI DĖL JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į 2020 m. savivaldybėms rekomenduotų ir kitų veiklos sričių įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskyrė savivaldybes ir jų jaunimo reikalų koordinatorius, kurių veiklą vertina kaip reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje.

Departamento padėka skirta ir Šakių rajono savivaldybės administracijai bei Jaunimo reikalų koordinatorei Danutei Jurgutienei už įdėtas pastangas įgyvendinant jaunimo politikos sritis 2020 metais, o ypač už aktyvią ir nuoseklią veiklą bei pasiektus išskirtinius rezultatus jaunimo savanoriškos veiklos plėtrai Šakių rajono savivaldybėje.

Vykdant nuoseklią veiklą parengta ir sėkmingai įgyvendinama Jaunimo programa, gerinanti jaunimui skirtų paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas ir skatinanti jaunimo aktyvumą ir iniciatyvumą. Rajono savivaldybėje atsirado naujos darbo su jaunimu formos – atvirasis darbas su jaunimu  ir mobilusis darbas su jaunimu, kuriomis siekiama, atsižvelgiant į individualius atitinkamoje teritorijoje gyvenančio jaunimo poreikius, padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams, užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikio praleidimą, ugdymą(-si) ir socialinę integraciją. Taip pat Savivaldybėje aktyviai įgyvendinama Jaunimo savanoriškos tarnybos programa. Praėjusiais metais surengti informaciniai susitikimai su jaunimo savanorius priimančiomis arba galinčiomis priimti organizacijomis, parengti reikalingi dokumentai, akredituotos savanorius priimančios organizacijos, jauni žmonės supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą. Skatinant jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veikloje, buvo paskelbti Jaunimo iniciatyvų skatinimo, mokymų organizavimo ir gerosios patirties sklaidos, Atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių bei mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo konkursai, kur sėkmingai  įgyvendinta 20  projektų, finansuotų Šakių rajono savivaldybės biudžeto ir Departamento lėšomis. Projektų veiklose dalyvavo 1739 jauni žmonės (14–29 metų).

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė džiaugiasi gautu įvertinimu: „Smagu dirbti, kai šalia dirba Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir rajono savivaldybės taryba, kurios priima aktualius ir savalaikius sprendimus, užtikrinančius kokybišką jaunimo politikos įgyvendinimą Šakių rajono savivaldybėje. Jaunimui ir visiems dirbantiems su jaunimu noriu palinkėti priimti naujus iššūkius, semtis įkvėpimo iš mus supančio pasaulio, kartu realizuoti visas, net ir pačias netikėčiausias, idėjas“.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-13 10:21:26