Lietuvių kalba English
Daugiabučių namų administravimas

Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai:

steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją (LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas);
sudaro jungtinės veiklos sutartį (LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos pavyzdinės daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma);
pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas). 

Bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, savivaldybės paskirtas administratorius (toliau – Bendrojo naudojimo objektų valdytojas) administruoja bendrojo naudojimo objektus, vykdo su bendrąja nuosavybe susijusius savininkų priimtus sprendimus, atstovaudamas savininkų interesus.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas atsako:

-  už dokumentacijos, susijusios su namo bendrosiomis reikmėmis, rengimą, pildymą ir saugojimą;

-  už namo bendrojo naudojimo objektų aprašo rengimą ir derinimą su savininkais;

- už bendrojo naudojimo objektų apraše nurodytų namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos (šildymo ir karšto vandens sistemų, liftų ir pan.), bendrojo naudojimo patalpų techninės priežiūros, namui teisės aktų nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo priežiūros organizavimą, sudarydamas metinius ir ilgalaikius darbų planus, juos išsamiai derindamas su savininkais, pateikiant jiems svarstyti preliminarią darbų sąmatą, kainą, kaupimo įmokos tarifą;

- už savininkų susirinkime ar balsuojant raštu patvirtintų darbų planų įgyvendinimą, tam organizuojant lėšų kaupimą, paslaugų ir atnaujinimo (remonto) darbų pirkimą, atsako už sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;

- mėnesinių mokėjimų tinkamą apskaičiavimą, aiškiai nurodant mokėjimo paskirtį ir tarifą;

- savininkų sprendimų priėmimo susirinkime ar balsuojant raštu organizavimą;

- už informacijos interneto svetainėje (jei valdytojas ją turi) ir namo skelbimų lentose skelbimą, nurodant namo priežiūros paslaugų atsakingų darbuotojų kontaktinius telefonus, priežiūros paslaugų tarifus;

- už privalomų dokumentų (bendrojo naudojimo objektų aprašas, darbų planai, savininkų sprendimai, valdytojo veiklos ataskaita ir pan.) skelbimą ir/ar teikimą savininkams.

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, SĄRAŠAS

Pavadinimas Patirtis Administravimo tarifas, Eur/kv. m. (PVM mokėtojai tarifą nurodo su PVM) Kita papildoma informacija
Daugiabučiuose namuose, kurių naudingas plotas iki 1000 kv. m.  Daugiabučiuose namuose, kurių naudingas plotas nuo 1000 iki 3000 kv. m.  Daugiabučiuose namuose, kurių naudingas plotas 3000 kv. m. ir daugiau

UAB "Mano Būstas Dainava"

Deklaracija

 Nuo 2012 m.  0,06 Eur su PVM / kv. m 0,06 Eur su PVM / kv. m  0,06 Eur su PVM / kv. m 

2021-12-02 įsakymas Nr. AT-1021
registracijos adresas: Elektrinės g. 3, Vilnius;
buveinės adresas: Butrimonių g. 5a, Kaunas
tel. +370 700 55966
el.p. [email protected] 
www.ebustas.lt

UAB "Šakių šilumos tinklai"

Deklaracija

Daugiabučių namų administravimas nuo 2020-10-01, šildymo sistemų priežiūra nuo 2001-01-02, renovacija nuo 2019-05-24.

0,075 Eur su PVM / kv. m 

0,075 Eur su PVM / kv. m

0,075 Eur su PVM / kv. m

2021-12-09 įsakymas Nr. AT-1039
adresas: Gimnazijos g. 22 / 2,71116 Šakiai
tel. 8 345 60588

el. p. [email protected] 
www.sakiusiluma.lt

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams.

Norėdami pakeisti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratorių:

- ne mažiau kaip 1/4 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų turi raštu kreiptis į Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyrių, kuris vadovaudamasis LR Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras;

butų ir kitų patalpų savininkams pasirinkus kitą administratorių, vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.11 papunkčiu, buvęs administratorius privalo „per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui ar kitam administratoriui), perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal Nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, taip pat grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas; perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai; iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas“.

Pageidaujantys spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo:

- likus 6 mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, turi pateikti raštišką laisvos formos prašymą spręsti namo administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui.

Šakių rajono savivaldybės Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės

Administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašas

Administratorių (valdytojų) veiklos 2022 m. planinių patikrinimų planas

Administratorių (valdytojų) veiklos 2023 m. planinių patikrinimų planas

Administratorių (valdytojų) veiklos 2024 m. planinių patikrinimų planas

UAB "Šakių šilumos tinklai" administruojamų namų sąrašas

MOKYMAI

1. 2023-05-04.

2022 m. gegužės 5 d. buvo organizuojami mokymai Šakių rajono daugiabučių namų valdytojams (bendrijų pirmininkams, administratoriams, bendrijų valdymo organų nariams, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims). Lektorius Marius Žvinklis priminė apie pastato bendrojo naudojimo objektus, valdytojų teises, pareigas bei atsakomybes.  Akcentavo kaip tinkamai priimti bendraturčiams sprendimus ir juos įforminti bei skelbti. Taip pat aptarė bendrijų ūkinę-finansinę veiklą, apskaitą, įmokų ir tarifų nustatymą.

- pastato bendrojo naudojimo objektai

- bendraturčių sprendimų priėmimas, įforminimas, skelbimas

- ūkinė-finansinė veikla, apskaita, įmokų ir tarifų nustatymas bendrijose

PRANEŠIMAI

1. Dėl daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 17, Šakiuose, gyventojų balsavimo dėl administratoriaus pasirinkimo

Kontaktinė informacija

Laimutis Kasparavičius

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel: 8 (345) 66121
El.p. [email protected] 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-23 12:19:59