Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
PETICIJŲ KOMISIJOS POSĖDIS
2018-10-22

                                                      

2018 m. spalio 18 d. įvyko Šakių rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisijos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Peticijų komisijos pirmininkas, savivaldybės mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius.

Posėdyje dalyvavo Peticijų komisijos nariai: Dinara Gudaitienė, Vaidas Balčiūnas, Laurynas Suodaitis, savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Šneideraitienė, skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas Baltūsis, Šakiečių bendruomenės atstovai: Irina Mockaitienė, Gintautas Lenkas, Rosita Gokdere. Nedalyvauja Peticijų komisijos narys Ramūnas Kaunas.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Šakiečių bendruomenės kreipimosi sudaryti savivaldybės tarybos Peticijų Komisiją ir šio kreipimosi pripažinimo peticija.   

Peticijų komisijos pirmininkas Bernardinas Petras Vainius informavo, kad savivaldybės tarybos Peticijų komisija sudaryta tarybos sprendimu 2015 m. gegužės 28 dieną (sprendimo Nr. T- 46), priminė, kas yra komisijos nariai. Pasak pranešėjo, į komisiją kreipėsi Šakiečių bendruomenė su prašymu neleisti statyti Šakių miesto centre automobilių plovyklos, yra surinkti žmonių parašai. Peticijų komisijos posėdžio tikslas – išsiaiškinti, ar Šakiečių bendruomenės prašymas gali būti vadinamas peticija, ir ar gali komisija prašymą  svarstyti ir priimti sprendimą. 

Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijo skyriaus vedėja J. Šneideraitienė paaiškino, kad peticija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymu, yra rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su reikalavimais arba siūlymais spręsti svarbius visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimus. Pareiškėjai gali būti ne jaunesni kaip 16 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ar užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė, šio įstatymo nustatyta tvarka parašę ar pateikę kreipimąsi (peticiją). Kreipimesi  turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, kreipimasis turi būti pareiškėjo pasirašytas. J. Šneideraitienės pastebėjimu, gautas Šakiečių bendruomenės kreipimasis nei forma, nei turiniu neatitinka peticijos apibrėžimo. Neaišku, kas pateikė Šakiečių bendruomenės kreipimąsi, kas jam atstovauja – tik šakiečiai ar visi pasirašiusieji po kreipimuisi. Šiai minčiai pritarė ir skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas Baltūsis. Pasak jo, kreipimesi negali būti keliami reikalavimai ir siūlymai, kurių išsprendimas varžytų kitų asmenų teises ir laisves, kenktų asmenų, visuomenės interesams (įstatymo 3 str. 2 p.). Automobilių plovyklą norima statyti privačiame sklype, tad savivaldybė negali įtakoti privatininkų interesams. Kita vertus, savivaldybės Peticijų komisijai pripažinus Šakiečių bendruomenės kreipimąsi, pagal įstatymą ji jokio konkretaus sprendimo priimti negalėtų, tik pateiktų savivaldybės tarybai savo išvadą.

NUTARTA:

  1. Nepripažinti Šakiečių bendruomenės kreipimosi peticija (vadovaujantis Peticijų įstatymo 3 str. 2 p. ir 4 str.);
  1. Vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 str. 4 p., Šakiečių bendruomenės kreipimąsi perduoti nagrinėti rajono savivaldybės administracijai įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.  

Nutarimas priimtas vienbalsiai.