Lietuvių kalba English
PRADEDAMAS RENGTI ILGALAIKIS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2035 M. STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS
2024-04-17

Baigiantis Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti darnios rajono plėtros tęstinumą, Šakių rajono savivaldybės administracija pradeda rengti ilgalaikį rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2035 metų.

Rengiamo Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginio plėtros plano tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai, skatinti investicijų pritraukimą, gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti gyvenimo kokybę.  

Strateginio plėtros plano rengimui pagal atskiras sritis bus suformuotos darbo grupės, kurias sudarys Šakių rajono savivaldybės tarybos nariai, rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų (biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarų akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių) atstovai, socialiniai-ekonominiai partneriai, NVO ir bendruomenių nariai, kiti suinteresuotų savivaldybės plėtra grupių atstovai.

Šakių rajono visuomenę bei bendruomenės atstovus bus siekiama įtraukti ir skatinti aktyviai dalyvauti visuose plėtros plano rengimo etapuose. Bus skelbiama informacija apie plano rengimo eigą, viešam svarstymui bus teikiami plėtros plano dalių projektai, sudaromos galimybės teikti siūlymus bei projektines iniciatyvas aktualiais rajono plėtros klausimais, dalyvauti diskusijose bei svarstymuose.

Aktuali Šakių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo informacija bus skelbiama rajono savivaldybės interneto svetainėje https://sakiai.lt/, kituose informacinės sklaidos kanaluose bei socialiniuose tinkluose.       

Plano rengimo procesas bus vykdomas keliais etapais. Pirmajame etape bus atliekama Šakių rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės statistinė analizė, pagrindinių problemų nustatymas ir jas sąlygojančių priežasčių nustatymas, turimų išteklių bei plėtros potencialo įvertinimas. Bus parengta rajono savivaldybės stiprybių ir silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė pagal plėtros problemas bei strateginius tikslus.

Siekiant objektyviau įvertinti esamą situaciją,  nustatyti rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius bus atliekamas gyventojų nuomonės apie rajono problemas ir perspektyvas tyrimas, organizuojami susitikimai su bendruomenės atstovais seniūnijose bei viešos diskusijos. Numatytos rajono savivaldybės raidos tendencijos bei suformuota rajono plėtros vizija bus pateikta visuomenės svarstymui. 

Antrajame savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo etape pagal patvirtintą viziją bei prioritetus bus parengtas priemonių planas nustatytoms problemoms ir jų priežastims spręsti.  

Rengiant planą, bus nustatyti tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kriterijai, konkrečios siektinų rezultatų reikšmės, numatyti jų pasiekimui reikalingi finansiniai ištekliai bei jų šaltiniai. Tikimės, kad strateginis plėtros planas pradės geriau įvertinti rajono plėtros poreikius, taps veiksmingu dokumentu pritraukiant ES paramos lėšas, kitus investicinius šaltinius.

Parengtas ir darbo grupėse patvirtintas strateginio Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginio plėtros plano projektas bus pateiktas viešam visuomenės svarstymui. Pagal gautas pastabas patikslintas ir pakoreguotas strateginio plėtros plano projektas bus pateiktas Šakių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti. 

Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginio plėtros planą planuojama parengti iki šių metų pabaigos.

Tikimės, kad parengtas svarbus Šakių rajono savivaldybės ilgalaikės strateginės plėtros dokumentas padės pasiekti proveržį pažangios ekonomikos, kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimo, socialiai atsakingos valdysenos, darnaus aplinkos ir infrastruktūros vystymo, gyvenimo kokybės užtikrinimo srityse. 

Šakių rajono savivaldybės užsakymu VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“ yra Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano rengėjas.