Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINO STRATEGIJĄ
2023-09-29

        Šakių miesto vietos veiklos grupė susikūrė 2015 m. apjungiant bendruomenės, verslo ir valdžios struktūras. Ji Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai 2016 metais pateikė 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją, bet ją įgyvendinti pradėjo tik  2019 m. Tuomet buvo  gautas  ES ir valstybės biudžeto finansavimas strategijos administravimui, 16 procentų lėšų administravimo projekto vykdymui buvo skirta  iš savivaldybės biudžeto. Per ketverius strategijos įgyvendinimo metus  buvo įvykdyta 15 projektų, viršijant pirminį planą, nes strategijai 2021 m. buvo skirtas papildomas finansavimas pandemijos padariniams likviduoti. Buvo pakeista strategija, patikslinti siekiami rodikliai ir biudžetas. Papildomai buvo finansuoti 3 projektai, iki tol buvę rezerviniame projektų sąraše. Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, buvo siekiama padidinti Šakių miesto bendruomenės socialinę integraciją ir pagerinti jos narių padėtį darbo rinkoje. Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant 2 uždavinius. Pirmuoju uždaviniu „Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius“  buvo vykdomi 2 veiksmai. Veiksme „Darbingų asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų organizavimas“ buvo įgyvendinti 5 projektai, panaudota paramos lėšų suma 347,686,59 eurų. Veiksme „Socialinių paslaugų teikimas savanoriškos pagalbos pagrindu“ įgyvendinti 6 projektai, panaudota paramos lėšų suma 238,807,27 eurų. Antruoju strategijos uždaviniu buvo siekiama skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste. Pirmajame šio uždavinio veiksme „Neaktyvių darbingų asmenų (įskaitant pabėgėlius) profesinis mokymas ir tarpininkavimas įsidarbinant“  įgyvendinti 3 projektai, panaudota paramos lėšų suma –170,054,15 eurų. Deja, dėl objektyvių priežasčių nebuvo pasiektas strategijos rodiklis, numatęs į vieno projekto veiklas  įtraukti pabėgėlius. Kadangi iš Ukrainos nuo karo bėgantiems žmonėms pabėgėlio statusas nebuvo suteiktas, strategijoje numatyta tikslinė grupė nesusiformavo. Antrajame veiksme „Gyventojų informavimas, konsultavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, ir pagalba verslo pradžiai jauno verslo subjektams, įskaitant bendradarbiavimą su miesto VVG „Jurbarkas“, įgyvendintas vienas projektas, panaudota paramos lėšų suma 215,785,65 eurų. 14 iš 15 projektų buvo įgyvendinti NVO arba kartu su NVO ir socialiniais partneriais. Iš viso veiklose dalyvavo 2032 dalyviai, dvigubai daugiau nei buvo planuota rengiant strategiją. Vienais ryškiausių strategijos poveikio pavyzdžių tapo VšĮ Namai visiems projektai, išplėtę nemokamo maitinimo socialinę atskirtį patiriantiems asmenims apimtis, subūrę senjorus į užimtumo veiklas ir taip praskaidrinę jų būtį. LR finansų ministerijos 2022 metais organizuotame ES investicijų projektų konkurse „Europos burės“ šios įstaigos projektas „Senyvo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimas organizuojant užimtumą dienos centre“ buvo nominuotas ir vienoje iš septynių apdovanojimų kategorijų „Už bendruomeniškumo kūrimą“ išrinktas nugalėtoju. Per strategijos įgyvendinimo laikotarpį socialinių paslaugų spektrą Šakiuose plėtė net 3 VšĮ „Namai visiems“ įgyvendinti projektai. Šakių socialinių paslaugų centras įgyvendino projektą „Buities tvarkymo paslaugų plėtra  ir savanoriškos veiklos skatinimas Šakių mieste“. Projekte dirbo 12 savanorių, buities tvarkymo paslaugos buvo suteiktos 90 asmenų, kurie patiria socialinę atskirtį dėl senyvo amžiaus, negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, šeimoms, kurios patiria sunkumus. Sunkumų patiriančioms šeimoms taip pat buvo teikiamos psichologo konsultacijos.  2 socialinių paslaugų teikimo projektus sėkmingai įgyvendino VšĮ „Gelbėkit   vaikus“ Šakių vaikų dienos centras: „Senelių vaidmens modeliavimas taikant savanorystę“ ir „Kompleksinė pagalba šeimai“. Dar vienas šios įstaigos projektas „Su šypsena“ buvo skirtas sociokultūrinio užimtumo veikloms. Užimtumo veiklos atskirtį patiriantiems asmenims organizuotos Šakių sporto klubo „Audra“ projekte  „Sportinio užimtumo veiklos Šakių miesto socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams“, Sutrikusio intelekto Žmonių Globos Bendrijos „Šakių Viltis“ projekte „Negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių integracija į visuomenę“ ,  Cirko meno asociacijos projekte „Cirko meno kultūrinių veiklų taikymas integruojant į visuomenę socialinę atskirtį patiriančius gyventojus“ bei asociacijos „Rato centras racing“ projekte „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į visuomenę pasitelkiant kultūrines veiklas“.  UAB „Pokyčių valdymas“ įgyvendino 2 projektus „Neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir antreprenerystės kompetencijų didinimas“. Projektų dalyviams organizuoti verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai, o jų metu įgijus bazines verslumo kompetencijų žinias, vyko  specialiųjų kompetencijų mokymai: vadovavimo ir personalo valdymo klausimais, motyvacijos, streso, konfliktų valdymo,   marketingo klausimais,  mokesčių ir buhalterinės apskaitos, darbo ergonomikos temomis. Šakių r. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnybos projektu „Neaktyvių Šakių miesto gyventojų   įsitraukimo į darbo rinką didinimas“ organizuoti mokymai asmeninių savybių įsivertinimui, profesinės veiklos tyrimui ir planavimui, konsultacijos įsivertinti asmenų stipriąsias savybes ir apsvarstyti, kokiose profesinėse veiklose jos būtų reikalingiausios, praktiniai užsiėmimai įmonėse, darbo vietose neaktyviam 18-29 metų jaunimui, mokymai „Kaip pasiruošti darbo pokalbiui“ ir kitos veiklos.  VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras projektu „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“ kvietė į  mokymus neaktyvių darbingų asmenų verslumo gebėjimų ugdymui, informacinius renginius verslo sąlygų, verslo organizavimo formų pasirinkimo, apmokestinimo klausimais, buvo organizuota 3 dienų verslumo stovykla jaunimui. Buvo įsigyta ir jauno verslo subjektams suteikta 13 įrangos komplektų, nuolat vyko  konsultacijos jaunam verslui tiekėjų ir klientų paieškos, rinkodaros, dokumentų valdymo, finansavimo šaltinių, buhalterinės apskaitos, partnerių paieškos užsienyje, tarptautinių verslo ryšių klausimais, mokymai tarptautinių projektų galimybių, eksporto rinkų tyrimo, žengimo į užsienio rinkas, inovacijų diegimo, gerosios patirties sklaidos temomis.  Projektas įgyvendintas su socialiniu partneriu – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

Užbaigus visų projektų įgyvendinimą parengta galutinė strategijos įgyvendinimo ataskaita, kuriai pritarė miesto vietos veiklos grupės valdyba ir visuotinis susirinkimas. Per pastaruosius metus  Šakių miesto VVG narių skaičius išaugo iki 5 narių, asociacijos greta papildė bendruomeninio sektoriaus atstovai, šiuo metu asociacija jau atitinka NVO statusą. Asociacija kviečia ir kitus norinčius prisijungti, taip pat visus turinčius minčių ir idėjų naujai strategijai, kuri vis dar rengiama, nes VRM buvo sustabdytas strategijų teikimo procesas, laukiama naujo kvietimo. Būkime aktyvūs kurdami savo miesto ateitį!

 

 

 

ŠAKIŲ MIESTO VVG STARTEGIJOS ĮGYVENDINIMO GALUTINĖ ATASKAITA  

 

      Šakių miesto vietos veiklos grupė įsteigta 2015 m. liepos 27 d. Steigėjai – trys juridiniai asmenys: Šakių rajono savivaldybė, asociacija „Zanavykų sąšauka“ ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Veiklos sritis: telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, asociacijų, nevyriausybinių ir kitų įstaigų ir organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Šakių miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatinti ir palaikyti iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, teikti pasiūlymus įvairioms institucijoms dėl Šakių miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo. 2022 m. pradžioje Šakių miesto vietos veiklos grupės pirmininku tapo Anatolijus Kazlauskas.  Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, buvo siekiama padidinti Šakių miesto bendruomenės socialinę integraciją ir pagerinti jos narių padėtį darbo rinkoje. Šakių miesto strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Šakių miesto VVG įgyvendinto 15 projektų. Įgyvendinus strategiją  pasiekti daugelis suplanuotų rodiklių:

 

Rodikliai

Strategijoje siekiama reikšmė

Pasiekta    reikšmė

1.1. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

Rezultato rodikliai

Naujų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims skaičius.

1

2

Asmenų, besinaudojančių labdaros valgyklos teikiamomis paslaugomis, skaičius.

125

174

Įgyvendinamų projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius.

1

0

Produkto rodikliai

BIV projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).

962

 

1595

Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius.

9

11

1.2. Uždavinys: Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste.

Rezultato rodikliai

Naujai įregistruotų verslo subjektų skaičius per metus (skaičiuojant paskutinių 3 metų vidurkį)

28

28

Socialinės rizikos šeimų skaičius

58

21

Naujai pradėtų verslų dėl BIVP įgyvendintų projektų skaičius.

24

 

 

26

 Kartu su kito miesto VVG bendrai įgyvendintų projektų skaičius.

3

 

 

3

Savarankišką veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ir verslo liudijimą vykdančių asmenų skaičius

1269

1316

Produkto rodikliai

BIV projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).

402

 

437

Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius.

3

3

Efekto rodikliai

Skurdo rizikos lygis, proc.

20,9

8,87

Užimtumo lygis, proc.

59,9

71,1

 

Informacija apie strategijoje veiksmams skirtų lėšų panaudojimą 2019-2023 m.:

Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma,  Eur.

986.562,84

Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų  suma, Eur.

145.864,29

Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur.

976.566,76

 

Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur.

144.956,27

 

Panaudota paramos lėšų suma, Eur.

972.333,66

Strategijos administravimui panaudota paramos lėšų suma, Eur.

100.000,00

 

Šakių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

08.6.1-ESFA-T-910-04-0008