Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ MIESTO VVG VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS
2020-03-26

 

Šakių miesto vietos veiklos grupė įsteigta 2015 m. liepos 27 d. Steigėjai – trys juridiniai asmenys: Šakių rajono savivaldybė, asociacija „Zanavykų sąšauka“ ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.  Veiklos sritis: telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, asociacijų, nevyriausybinių ir kitų įstaigų ir organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Šakių miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatinti ir palaikyti iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, teikti pasiūlymus įvairioms institucijoms dėl Šakių miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo.

  • asociacijos veikla: rengta projekto administravimo paraiška ir 2019 m. sausio 23-ąją pasirašyta projekto ,,Šakių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas “ sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto vykdytojui – Šakių miesto VVG – projektui įgyvendinti skiriama 100000,00 Eur. (darbo užmokesčiui, konsultacijoms, mokymams, įrangos įsigijimui ir kt.) 2019 m. sausio 30 d. įvyko Šakių miesto VVG valdybos susirinkimas. Valdybos pritarimu nuspręsta, kad prie Šakių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo dirbs: projekto vadovė, vyr. projektų koordinatorė, projektų koordinatorė, projekto finansininkė. Darbuotojos parengė  projektinių pasiūlymų aprašus, taisykles, organizuoja mokymus, konsultuoja pareiškėjus, bendradarbiauja su ESFA ir LR VRM atstovais.

2019 m. balandžio mėn. buvo suorganizuotas Šakių miesto vietos plėtros strategijos pristatymas ir projektų rengimo mokymai „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas (Bendrieji reikalavimai paraiškoms, jų pildymas, išlaidų tinkamumo reikalavimai)“, I projektinių pasiūlymų kvietimui. Mokymuose dalyvavo 17 asmenų. Pirmasis  kvietimas vyko gegužės 6 – birželio 20 dienomis. Projektiniai pasiūlymai skirti priemonėms: 1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius. 1.1.1.Veiksmas: Darbingų asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų organizavimas ir  1.1.2.Veiksmas: Socialinių paslaugų teikimas savanoriškos pagalbos pagrindu. I kvietime buvo gauti 8 projektiniai pasiūlymai. Vienam pareiškėjui atsiėmus paraišką įgyvendinami 7 projektai.

2019 m. spalio 4 dieną vyko mokymai „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas (Bendrieji reikalavimai paraiškoms, jų pildymas, išlaidų tinkamumo reikalavimai)“, skirti II kvietimui Šakių miesto VVG strategijos ir 1.1.Uždaviniui Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius 1.2 uždaviniui: Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste. Mokymuose dalyvavo 17 asmenų.

2019 m. rugsėjo 24 d. – lapkričio 15 d. buvo paskelbti kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Šakių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos uždaviniams: 1.2. Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste. Projektiniai pasiūlymai skirti 1.2.1. veiksmui: Neaktyvių darbingų asmenų (įskaitant pabėgėlius) profesinis mokymas ir tarpininkavimas įsidarbinant ir 1.2.2. veiksmui: Gyventojų informavimas, konsultavimas,  siekiant paskatinti juos pradėti verslą, ir pagalba verslo pradžiai jauno verslo subjektams  (įskaitant bendradarbiavimą su miesto VVG „Jurbarkas“). Bei pakartotinis kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Šakių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos uždaviniui: 1.1. Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius. Projektiniai pasiūlymai skirti 1.1.1. veiksmui: Darbingų asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų organizavimas.

II kvietime buvo gauti 3 projektiniai pasiūlymai.

Apibendrinant 2019 metus – suorganizuoti du mokymai, paskelbti du kvietimai projektiniams pasiūlymams gauti, iš viso gauta 11 projektinių pasiūlymų, vienas projektinis pasiūlymas atsiimtas.

Projektų įgyvendinimui skirta 911651,81 Eurų.

 

 

Šakių miesto VVG informacija