Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2022-09-20

 

 

 

 

 

 

 

Prašymai akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas priimami nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d. (imtinai). 

            Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo. Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

            Paslaugos teikėjams nereikės kasmet rengti naujų projektų, konkuruoti su kitomis organizacijomis, nes socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga akredituojama 3 metams. Su akredituotos paslaugos teikėjais Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) pasirašys metines finansavimo sutartis ir vietoje konkursinio finansavimo bus užtikrintas akredituotas paslaugas teikiančių organizacijų finansinis tvarumas.

            Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje - tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius, tiek grupėmis, tiek individualiai.

            Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

            Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

            Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą:

 1. Patalpoms:
  • turi būti įrengta bent viena atskirta patalpa socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugoms teikti;
  • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
  • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.
 2. Personalui:
  • įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, įgiję Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
  • įstaigoje dirba individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
  • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:
   • psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą;
   • įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai – atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir/arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

 

            Primename! Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnis 1 dalis. Socialinę priežiūrą (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas) teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus bendrosioms socialinėms paslaugoms, socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus.

 

            Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybės administracijai, pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas) (pridedamo Tvarkos aprašo 1 priedas). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

            Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:

 • įstaigos steigimo dokumentą (pvz., įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pridedamo Tvarkos aprašo 2 priedas);
 • jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:
  • dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
  • dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (yra teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose (toliau – Socialinės priežiūros reikalavimai) patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus; jei pageidaujama teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (ji teikiama), gali būti pateikiamos nuotraukos, įrodančios, kad patekimas į įstaigos patalpas prieinamas pagal negalios pobūdį, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
 • įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).
 • įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;
 • įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą);
 • informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių.

            Organizacijos/įstaigos, norinčios akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, Savivaldybės administracijai su lydraščiu pateikia minėtus dokumentus – vienu elektroniniu laišku Savivaldybės administracijos nurodytu elektroninio pašto adresu: [email protected] Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

            Papildomą informaciją organizacijoms/įstaigoms, pageidaujančioms akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Šakių rajono savivaldybėje teikia – Socialinės paramos skyriaus vedėja, Daiva Pilypaitytė, tel. (8 345) 66 102, el. p. [email protected], Socialinės paramos skyriaus specialistė, Justė Kazlauskaitė, tel. (8 345) 60 767, el. p. [email protected]

            Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

 • Šakių rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. AT-814 „Dėl Šakių rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – https://www.sakiai.lt/teises-aktas2/8066

            Prašymai akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas priimami nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d. (imtinai).