Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-07
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2015 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-129
02. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-07-30
T-130
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2015-07-30
T-131
04. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ 2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-07-30
T-132
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-133
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-07-30
T-134
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-135
08. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-07-30
T-136
09. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (IŠSKYRUS ALŲ, ALAUS MIŠINIUS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROC.) GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE
2015-07-30
T-137
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-138
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-139
12. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2015-07-30
T-140
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-141
14. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2014 METUS
2015-07-30
T-142
15. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS“ NUTRAUKIMO
2015-07-30
T-143
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2015-07-30
T-144
17. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2015-07-30
T-145
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-146
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-07-30
T-147
20. DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-148
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-149
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-150
23. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-151
24. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE BEI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-152
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-07-30
T-153
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2015-07-30
T-154
27. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2015-07-30
T-155