Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-12
01. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ
2015-12-18
T-261
02. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-262
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOORDINACINĖS TARYBOS PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-263
04. DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-264
05. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO INGAI CIBULSKIENEI
2015-12-18
T-265
06. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO EVALDUI SNIEČKUI
2015-12-18
T-266
07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-267
08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-268
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-12-18
T-269
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-270
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2015-12-18
T-271
12. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-272
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-12-18
T-273
14. DĖL VIENKARTINIŲ ŠVENTINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
2015-12-18
T-274
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-218 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-12-18
T-275
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2014-2018 M. INVESTICIJŲ PLANO PAPILDYMO DERINIMO
2015-12-18
T-276
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-277
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ PASKYRIMO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJU
2015-12-18
T-278
19. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-12-18
T-279
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-12-18
T-280
21. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2015-12-18
T-281
22. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2015-12-18
T-282
23. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2015-12-18
T-283
24. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2015-12-18
T-284
25. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-12-18
T-285
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-12-18
T-286
27. DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-12-18
T-287
28. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU LIDA IŽGANAITIENE NUTRAUKIMO
2015-12-18
T-288