Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-06
01. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2016-06-23
T-210
02. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI
2016-06-23
T-211
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2016 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-212
04. DĖL PROJEKTO „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE“
2016-06-23
T-213
05. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2016-06-23
T-214
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-06-23
T-215
07. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-216
08. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2016-06-23
T-217
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-218
10. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-219
11. DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-220
12. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-221
13. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS
2016-06-23
T-222
14. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2016-06-23
T-223
15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2016-06-23
T-224
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-06-23
T-225
17. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRU ATNAUJINIMO
2016-06-23
T-226
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO SUTARČIŲ SUDARYMO BEI ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-227
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VAIKŲ DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SKYRIUJE“ PAKEITIMO
2016-06-23
T-228
20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2016-06-23
T-229
21. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO STRUKTŪROS PERTVARKOS
2016-06-23
T-230
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-06-23
T-231
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2016/2017 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-06-23
T-232
24. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-233
25. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-234
26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
T-235
27. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ
2016-06-23
T-236