Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2018-11
Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo
2018-11-23
T-371
Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo
2018-11-23
T-372
Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo
2018-11-23
T-373
Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo
2018-11-23
T-374
Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo
2018-11-23
T-375
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant equass kokybės sistemą“
2018-11-23
T-376
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-23
T-377
Dėl žemės mokesčio aldonai sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus
2018-11-23
T-378
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo
2018-11-23
T-379
Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo
2018-11-23
T-380
Dėl turto ir degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui
2018-11-23
T-381
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Slavikų seniūnijoje, Slavikų kaime, Suvalkiečių g. 14, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ pakeitimo
2018-11-23
T-382
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį
2018-11-23
T-383
Dėl nekilnojamojo turto įgijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-11-23
T-384
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-11-23
T-385
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2018-11-23
T-386
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
2018-11-23
T-387
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“ papildymo
2018-11-23
T-388
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo
2018-11-23
T-389
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo nr. T-99 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo
2018-11-23
T-390
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-11-23
T-391
Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2018-11-23
T-392
Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
2018-11-23
T-393
Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2018-11-23
T-394
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-11-23
T-395
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų - A.Damijonaičio ir R.Valiuko delegavimo į šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-11-23
T-396
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline martyno mažvydo biblioteka
2018-11-23
T-397
Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2018 metus
2018-11-23
T-398