Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2020-03
Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo
2020-03-20
T-84
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-03-20
T-85
Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo
2020-03-20
T-86
Dėl atstovavimo Šakių rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-20
T-87
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2020-03-20
T-88
Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
2020-03-20
T-89
Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai
2020-03-20
T-90
Dėl pritarimo sutarčiai, įgaliojimo suteikimo ir lėšų skyrimo
2020-03-20
T-91
Dėl teikiamos paslaugos kainos Šakių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje patvirtinimo
2020-03-20
T-92
Dėl visos dienos ikimokyklinio ir mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupių steigimo Kidulių pagrindinėje mokykloje ir darbo laiko nustatymo
2020-03-20
T-93
Dėl Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie šakių „Varpo“ mokyklos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
2020-03-20
T-94
Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2020/2021 mokslo metams
2020-03-20
T-95
Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
2020-03-20
T-96
Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2020-03-20
T-98
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-259 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų plano suderinimo“ pakeitimo
2020-03-20
T-99
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-80 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano suderinimo“ pakeitimo
2020-03-20
T-100
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-304 ,,Dėl pritarimo projektui ,,Šakių rajono kaimo vietovės ribose esančios vietinės reikšmės Ilguvos kaimo dvaro gatvės su žvyro danga tvarkymas“ ir daliniam jo finansavimui“ papildymo
2020-03-20
T-101
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 ,,Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“, galiojimo pratęsimo“ pakeitimo
2020-03-20
T-102
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo programos patvirtinimo
2020-03-20
T-103
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2020-03-20
T-104
Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo planų rengimo
2020-03-20
T-105
Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei
2020-03-20
T-106
Dėl nuomos sutarties su UAB „Šakių komunalinis ūkis“ nutraukimo
2020-03-20
T-107
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
2020-03-20
T-108
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-03-20
T-109
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-03-20
T-110
Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Sintautų mstl., P. Vaičaičio g. 34-6, nuomos viešojo konkurso būdu
2020-03-20
T-111
Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai
2020-03-20
T-112
Dėl ilgalaikės paskolos 2020 metais ėmimo
2020-03-20
T-113
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-03-20
T-114
Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų veiklos užduočių nustatymo
2020-03-20
T-115
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-03-20
T-116
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
2020-03-20
T-117
Dėl grąžintinos paramos suteikimo Lekėčių bendruomenės centrui
2020-03-20
T-118
Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui
2020-03-20
T-119
Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano šakių rajono savivaldybėje patvirtinimo
2020-03-20
T-120