Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-01
1. 01. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO
2017-01-20
TSP-1
2. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-2
3. 02. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-3
4. 03. DĖL PARAMOS ĮGYVENDINANT VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTUS
2017-01-27
TSP-4
5. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-5
6. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-342 „DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-6
7. 06. DĖL PREMIJOS SKYRIMO NIJOLĖS IR SAULIAUS URBANAVIČIŲ ŠEIMAI
2017-01-27
TSP-7
8. 07. DĖL VALSTYBĖS SAUGOMO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO KIDULIŲ DVARO SODYBOS SUDĖTINĖS DALIES SVIRNO (U.K 33424) AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMO DARBŲ
2017-01-27
TSP-8
9. 08. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ I PUSMEČIO VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-9
10. 09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-10
11. 10. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO VILMAI BIELSKIENEI NUSTATYMO
2017-01-27
TSP-11
12. 11. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO ASTAI PRANAITIENEI NUSTATYMO
2017-01-27
TSP-12
13. 12. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-13
14. 13. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-14
15. 14. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO LAIKO NUSTATYMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „VYTURĖLIS“
2017-01-27
TSP-15
16. 15. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-16
17. 16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-17
18. 17. DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2017-01-27
TSP-18
19. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-319 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-19
20. 19. DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2017-01-27
TSP-20
21. 20. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO STRIŪPŲ G. 4-5, ŠAKIUOSE, PARDAVIMO
2017-01-27
TSP-21
22. 21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-01-27
TSP-22
23. 22. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2017-01-27
TSP-23
24. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO PAPILDYMO
2017-01-27
TSP-24
25. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMU NR. T-202 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-01-27
TSP-25
26. 25_1. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-26
27. 25_2. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2017-01-27
TSP-26
28. 26. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS IR PRIEMOKOS NUSTATYMO
2017-01-27
TSP-27
29. 27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO
2017-01-20
TSP-28
30. 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-01-27
TSP-29
31. 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-30