Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-01
1. 01. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO
2017-01-20
TSP-1
2. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-2
3. 02. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-3
4. 03. DĖL PARAMOS ĮGYVENDINANT VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTUS
2017-01-27
TSP-4
5. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-5
6. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-342 „DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-6
7. 06. DĖL PREMIJOS SKYRIMO NIJOLĖS IR SAULIAUS URBANAVIČIŲ ŠEIMAI
2017-01-27
TSP-7
8. 07. DĖL VALSTYBĖS SAUGOMO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO KIDULIŲ DVARO SODYBOS SUDĖTINĖS DALIES SVIRNO (U.K 33424) AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMO DARBŲ
2017-01-27
TSP-8
9. 08. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ I PUSMEČIO VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-9
10. 09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-10
11. 10. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO VILMAI BIELSKIENEI NUSTATYMO
2017-01-27
TSP-11
12. 11. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO ASTAI PRANAITIENEI NUSTATYMO
2017-01-27
TSP-12
13. 12. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-13
14. 13. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-14
15. 14. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO LAIKO NUSTATYMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „VYTURĖLIS“
2017-01-27
TSP-15
16. 15. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-16
17. 16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-17
18. 17. DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2017-01-27
TSP-18
19. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-319 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-19
20. 19. DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2017-01-27
TSP-20
21. 20. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO STRIŪPŲ G. 4-5, ŠAKIUOSE, PARDAVIMO
2017-01-27
TSP-21
22. 21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-01-27
TSP-22
23. 22. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2017-01-27
TSP-23
24. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO PAPILDYMO
2017-01-27
TSP-24
25. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMU NR. T-202 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-01-27
TSP-25
26. 25_1. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 PAKEITIMO
2017-01-27
TSP-26
27. 25_2. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2017-01-27
TSP-26
28. 26. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS IR PRIEMOKOS NUSTATYMO
2017-01-27
TSP-27
29. 27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO
2017-01-20
TSP-28
30. 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-01-27
TSP-29
31. 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-01-27
TSP-30