Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-09
1. 01. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO KRIŪKŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2017-09-29
TSP-280
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-281
3. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-282
4. 03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-283
5. 05. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-284
6. 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-285
7. 07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS DARBO GRUPĖS SUDĖTIES IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-286
8. 08. DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠAKIŲ RAJONE ALGORITMŲ PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-287
9. 09. DĖL PAVADINIMO GATVEI PAKEITIMO, KEIČIANT GATVĖS TIPĄ
2017-09-29
TSP-288
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2017 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-289
11. 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-73 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-09-29
TSP-290
12. 12. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2017-09-29
TSP-291
13. 13. DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS NUSTATYMO, PATEIKIMO, DERINIMO SU SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-292
14. 14. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-293
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-294
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2017-09-29
TSP-295
17. 17. DĖL PRITARIMO PRIEMONEI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2017-09-29
TSP-296
18. 18. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS ŠAKIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE“
2017-09-29
TSP-297
19. 19. DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMOS, ĮGYVENDINANT „DRAUGYSTĖS PARKAI-2“ IR „DRAUGYSTĖS PARKAI-3“ PROJEKTUS, PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-298
20. 20. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
2017-09-29
TSP-299
21. 21. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ
2017-09-29
TSP-300
22. 22. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-09-29
TSP-301
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-09-29
TSP-302
24. 24. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-09-29
TSP-303
25. 25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MOTORSPORT LT“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-09-29
TSP-304
26. 26. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2017-09-29
TSP-305
27. 27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU NUTRAUKIMO
2017-09-29
TSP-306
28. 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-307
29. 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-308
30. 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŠAKIŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUI“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-309
31. 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2017-09-29
TSP-310
32. 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-311
33. 33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-09-29
TSP-312
34. 34. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2017-09-29
TSP-313
35. 35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-09-29
TSP-314
36. 36. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-09-29
TSP-315
37. 37. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-09-29
TSP-316
38. 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-317
39. 39. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2017-09-29
TSP-318
40. 40. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2017-09-29
TSP-319
41. 41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2017-09-29
TSP-320
42. 42. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2017-09-29
TSP-321
43. 43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2017-09-29
TSP-322
44. 44. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
TSP-323
45. 45. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
TSP-324
46. 46. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
TSP-325
47. 47. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2017-09-29
TSP-326
48. 48. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
TSP-327
49. 49. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2017-09-29
TSP-328
50. 50. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
TSP-329
51. 51. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2017-09-29
TSP-330
52. 52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-331
53. 53. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2017-09-29
TSP-332
54. 54. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2017-09-29
TSP-333
55. 55. DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-09-29
TSP-334
56. 56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-335
57. 57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
TSP-336
58. 58. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI ILONAI ŠEFLERIENEI NUSTATYMO
2017-09-29
TSP-337
59. 59. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DAINIUI GRINCEVIČIUI NUSTATYMO
2017-09-29
TSP-338
60. 60. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMUI
2017-09-26
TSP-339