Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-12
1. 01. DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2018-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-389
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2017-12-21
TSP-390
3. 03. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-391
4. 04. DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ VYKDYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2017-12-21
TSP-392
5. 05. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-393
6. 06. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2017-12-21
TSP-394
7. 07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-395
8. 08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2017-12-21
TSP-396
9. 09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2017-12-21
TSP-397
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-411
11. 11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO SUTVARKYMAS“
2017-12-21
TSP-398
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-399
13. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-21
TSP-400
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-12-21
TSP-401
15. 15. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
2017-12-21
TSP-402
16. 16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-12-21
TSP-403
17. 17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ SAVININKO KAPITALO DIDINIMO
2017-12-21
TSP-404
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2017-12-21
TSP-405
19. 19. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-12-21
TSP-406
20. 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017-12-21
TSP-407
21. 21. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO LEKĖČIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2017-12-21
TSP-408
22. 23. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO
2017-12-21
TSP-409
23. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-410
24. 22. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRAS ĮSTEIGIMO
2017-12-21
TSP-412