Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-12
1. 01. DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2018-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-389
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2017-12-21
TSP-390
3. 03. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-391
4. 04. DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ VYKDYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2017-12-21
TSP-392
5. 05. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-393
6. 06. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2017-12-21
TSP-394
7. 07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-395
8. 08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2017-12-21
TSP-396
9. 09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2017-12-21
TSP-397
10. 11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO SUTVARKYMAS“
2017-12-21
TSP-398
11. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-399
12. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-21
TSP-400
13. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-12-21
TSP-401
14. 15. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
2017-12-21
TSP-402
15. 16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-12-21
TSP-403
16. 17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ SAVININKO KAPITALO DIDINIMO
2017-12-21
TSP-404
17. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2017-12-21
TSP-405
18. 19. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-12-21
TSP-406
19. 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017-12-21
TSP-407
20. 21. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO LEKĖČIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2017-12-21
TSP-408
21. 23. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO
2017-12-21
TSP-409
22. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-410
23. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-12-21
TSP-411
24. 22. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRAS ĮSTEIGIMO
2017-12-21
TSP-412