Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-05
1. DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2018-05-17
TSP-174
2. DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-175
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL NEPANAUDOTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-176
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 d. SPRENDIMO NR. T-208 „Dėl BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-177
5. DĖL GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-178
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-179
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2018-05-17
TSP-180
8. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-181
9. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO NUSTATYMO MASINIUOSE RENGINIUOSE
2018-05-17
TSP-182
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-183
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-369 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-184
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-185
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-186
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-187
15. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-05-17
TSP-188
16. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
2018-05-17
TSP-189
17. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
2018-05-17
TSP-190
18. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
2018-05-17
TSP-191
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-123 „Dėl ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LUKŠIŲ AMBULATORIJAI“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-192
20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2018-05-17
TSP-193
21. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2018-05-17
TSP-194
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ MSTL., NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 12, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-05-17
TSP-195
23. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU INDIVIDUALIĄJA KĘSTUČIO KAREIVOS PREKYBOS ĮMONE NUTRAUKIMO
2018-05-17
TSP-196
24. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“
2018-05-17
TSP-197
25. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-198
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-199
27. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ ,,VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2018-05-17
TSP-200
28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-201
29. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2018-05-17
TSP-202
30. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-203
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-204
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-205
33. DĖL MAITINIMO ANTKAINIO NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJAMS BEI mokesčio už darbuotojų maitinimąsi rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-206
34. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-05-17
TSP-207
35. DĖL ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-208
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-05-17
TSP-209
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-210
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-34 „Dėl DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-211
39. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KULTŪROS IR AMATŲ KELIU ŠAKIAI - BUDRY“
2018-05-23
TSP-212
40. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO 2018 METAMS
2018-05-23
TSP-213
41. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2018-05-23
TSP-214
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 93 „DĖL TURTO PANAUDOS SUTARTIES“ PAKEITIMO
2018-05-23
TSP-215
43. DĖL SIŪLYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBEI PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KREPŠINIO KLUBO DALININKO TEISES IR PAREIGAS
2018-05-24
TSP-216
44. DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI
2018-05-29
TSP-217
45. DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI
2018-05-29
TSP-218
46. DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI
2018-05-29
TSP-219