Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-11
1. DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2018-11-15
TSP-383
2. DĖL ALGIRDO BURAGO DARBO SANTYKIŲ PASIBAIGIMO DATOS KONSTATAVIMO IR PAPILDOMOS PINIGINĖS KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMO
2018-11-15
TSP-384
3. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2018-11-15
TSP-385
4. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI TARP NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2018-11-15
TSP-386
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-11-15
TSP-387
6. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DALYVAVIMUI PROJEKTE „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“
2018-11-15
TSP-388
7. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ALDONAI SAKALAUSKIENEI SUMAŽINIMO UŽ 2018 METUS
2018-11-15
TSP-390
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-11-15
TSP-391
9. DĖL PASTATO PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO
2018-11-15
TSP-392
10. DĖL DEGALŲ LIKUČIŲ PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-11-15
TSP-393
11. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA SLAVIKŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-11-15
TSP-394
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 3, PERDAVIMO LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-11-15
TSP-395
13. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮGIJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2018-11-15
TSP-396
14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2018-11-15
TSP-397
15. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2018-11-15
TSP-398
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-378 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-11-15
TSP-399
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2018-11-15
TSP-400
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ PAPILDYMO
2018-11-15
TSP-401
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. liepos 27 D. SPRENDIMO NR. T-264 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL BENDRUS INTERESUS TENKINANČIŲ VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ SĄRAŠO PATIKSLINIMO IR KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES, SUDARYTOS SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PAKEITIMO
2018-11-15
TSP-403
20. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2018-11-15
TSP-404
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2018-11-15
TSP-406
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-296 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ - A.DAMIJONAIČIO IR R.VALIUKO DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2018-11-15
TSP-408
23. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU LIETUVOS NACIONALINE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
2018-11-20
TSP-409
24. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2018 METUS
2018-11-20
TSP-410