Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PASKELBĖ KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
2024-06-13

 

Įstaiga: Viešoji įstaiga – Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 174411273, adresas: V. Kudirkos g. 19, LT-71124, Šakiai.

Pareigybė: Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorius.

Pastovioji mėnesinio darbo užmokesčio dalis – 3594 Eur.

Skelbimo nr.: 96614

Skelbimo data: 2024-05-30

Skelbimas galioja iki: 2024-06-13 (imtinai)

 

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2024 m. birželio 13 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;966140.html

(skelbimo Nr. 96614) pateikia šiuos dokumentus:

  1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti Konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. asmens tapatybę, išsilavinimą, mokslo laipsnio suteikimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. privačių interesų deklaracijos, pateikiamos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;
  5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas) (toliau – Pretendento anketa);
  6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (8 priedas);
  7. pirminio pretendentų vertinimo anketą (2 priedas) (Konkurse Komisijos sprendimu bus vykdomas pirminis pretendentų vertinimas pagal kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us) esant ne mažiau kaip 5 pretendentams, atitikusiems bendruosius kvalifikacinius reikalavimus);
  8. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams kopijas.

Nurodyti dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo Konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos.

Išsamesnė informacija tel. +370 345 66101.

 

Skelbimą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;966140.html

PRIDEDAMA. Pretendento sutikimas

PRIDEDAMA. Vertinimo anketa