Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
UKRAINIEČIAI GALI KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJOS VAIKO UGDYMUI IR VIENKARTINĖS IŠMOKOS ĮSIKURTI
2022-05-05

 

 

 

 

 

 

 

Інформація українською мовою

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis į Savivaldybę ir pateikti nustatytos formos prašymą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymui.

          Prašyme dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo nurodomi šie duomenys:

 • užsieniečio vardas ir pavardė;
 • ugdomo užsieniečio vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas;
 • užsieniečio asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
 • užsieniečio ir ugdomo užsieniečio vaiko ILTU kodai;
 • užsieniečio Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, kurioje užsienietis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba, jeigu užsieniečio gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – faktinės jo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje adresas;
 • užsieniečio kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; būdas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti;
 • ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje ugdomas užsieniečio vaikas, pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;
 • užsieniečio asmeninės sąskaitos, esančios Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje.

          Užsienietis kartu su prašymu dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo savivaldybės administracijai pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau - UTPĮ) 40  straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 • sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą;
 • sąskaitos už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą).

          Sąlygos gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti:

 • yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Šis reikalavimas netaikomas:
  • asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
  • asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
  • nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
  • vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
  • vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
  • vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
  • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

 

          Informacija teikiama tel. 8 345 66149

          Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje.

          Pridedama prašymo forma.


Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis į Savivaldybę ir pateikti nustatytos formos prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti.

          Prašyme dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo nurodomi šie duomenys:

 • užsieniečio vardas ir pavardė;
 • užsieniečio asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
 • interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (toliau – ILTU) kodas;
 • užsieniečio Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, kurioje užsienietis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba, jeigu užsieniečio gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – faktinės jo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje adresas;
 • užsieniečio kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; būdas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo;
 • nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu užsienietis (-čiai) asmens kodo (-ų) neturi, nurodoma jo (jų) gimimo data) ir ILTU kodas (-ai);
 • užsieniečio asmeninės sąskaitos, esančios Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje.

          Užsienietis kartu su prašymu dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo savivaldybės administracijai pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40  straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 • Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, mokymo įstaigos pažymą, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pensininko pažymėjimą, pažymą apie nėštumą, asmens negalią patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl dokumentų ir (ar) duomenų, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų dokumentų ir (ar) duomenų apimtį ir teisėtą tikslą;
 • ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

          Informacija teikiama tel. 8 345 66103

          Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje.

 

          Pridedama prašymo forma.