Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Paslaugos

Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius:

 

 • Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas ar išregistravimas.
 • Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą.
 • Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas.
 • Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui, partnerio įregistravimas ar išregistravimas.
 • Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas.
 • Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.
 • Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.
 • Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.
 • Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.
 • Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija.
 • Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams,  miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas.
 • Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas.
 • Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas.
 • Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas.
 • Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas.
 • Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas.
 • Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas.
 • Ūkinių gyvūnų  draudimo įmokų kompensavimas.
 • Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas.
 • Pažymos dėl  žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), išdavimas.
 • Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas.
 • Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas.
 • Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas.
 • Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą.
 • Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones.
 • Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas.
 • Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų  ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS.
 • Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas.
 
 
Administracinių paslaugų  teikimo veiksmų sekos schema

  
Prašymų formas galite rasti čia

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 10:51:02