Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (toliau - Komisija), vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinant, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  5. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;
  6. koordinuoja mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  7. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
  8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Komisijos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris
Aušra Pavydienė - komisijos pirmininkė ausra.pavydiene@sakiai.lt 860580354
Darius Aštrauskas - pirmininko pavaduotojas darius.astrauskas@sakiai.lt  
Darius Jakavičius - komisijos narys darius.jakavicius@sakiai.lt 834566122
Ingrida Kasparavičienė - sekretorė ingrida.kasparaviciene@sakiai.lt 834560764
Linas Frančiakas - komisijos narys    
Daiva Pilypaitytė - komisijos narė daiva.pilypaityte@sakiai.lt 834566102
Vilma Bielskienė - komisijos narė    
Diana Jazukevičienė - komisijos narė    
Rūta Lebedžinskienė - komisijos narė    
Edita Matusevičienė - komisijos narė    
Edita Zubrickienė - komisijos narė    
Marijampolės AVPK Šakių raj. PK Veiklos skyriaus
deleguotas atstovas pagal teritorinį priklausomumą.
   

 

Teisės aktai:

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-17 14:06:59