Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos laikinai einančio direktoriaus pareigas Roberto Sako metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Mokinių lankomumo gerinimas*.

1. Užtikrintas mokinių psichologinis, fizinis ir socialinis mokinių saugumas mokykloje.

 

2. Sukurtas Geros pamokos modulis.

 

 

 

 

 

 

3. Sukurta kokybiška ir darni neformaliojo ugdymo programa mokykloje.

 

 

 

4. Lygiavertis mokinių fizinis mokyklos pasiekiamumas.

Projektų ir programų skaičius, jose dalyvaujančių bendruomenės narių ir partnerių skaičius.

 

 

Kvalifikaciją kėlusių ir įgijusių kompetencijas dėl Geros pamokos modulio, pedagogų skaičius.

Parengti Geros pamokos kriterijai.

Mokykloje veikia kiekvieno mokinio ugdymosi planavimo ir organizavimo metodika.

 

Mokykloje suteikta galimybė rinktis ir lankyti įvairių krypčių neformaliojo ugdymo būrelius.

Neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių skaičiaus pokytis.

 

Įsigytas geltonas autobusas.

8.2. Veiksmingos pagalbos atpažįstant save ir renkantis kelią teikimas*.

1. 60% mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

 

 

 

 

2. Sukurta įvairių gabumų mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo metodika.

 

3. Sukurta įvairių gabumų mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo konsultavimo sistema.

 

4. Mokymasis siejamas su darbu, vykdomi profesinio veiklinimo, pažintiniai vizitai į įmones, plečiami ryšiai su įmonėmis, specialistais.

Mokymų, seminarų, kitų kvalifikacijos kėlimo renginių apie pagalbą mokiniui atpažįstant save ir renkantis tolimesnį kelią skaičius ir juose dalyvavusių pedagogų skaičius.

 

Aukščiausiu, pagrindiniu, patenkinamu ir nepatenkinamu  lygiais besimokančių mokinių skaičiaus pokytis.

 

 

Mokinių individualios pažangos kaitos analizė, konsultacijas lankančių mokinių skaičiaus pokytis.

 

 

Mokinių motyvacijos lygio rodiklis.

Susitikimų, išvykų, paskaitų, diskusijų su skirtingų profesijų žmonėmis skaičius.

8.3. Šiuolaikiškos ir išmanios mokyklos kūrimas*.

1. Šiuolaikinės Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

2. Naujų IT integravimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sukurta ugdymą ir kūrybiškumą skatinanti aplinka mokykloje.

 

4. Įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė.

Šiuolaikinės Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimas atsispindi naujai parengtuose mokyklos 2021-2025 m. strateginiame plane, 2021 m. veiklos plane, 2021-2022 m.m. ugdymo plane ir kituose susitarimuose, taktiniuose sprendimuose su bendruomene.

 

Išmaniųjų technologijų: 10 naujų stacionarių kompiuterių, 2 interaktyviųjų ekranų, įvairių ugdomųjų kompiuterinių programų įsigijimas, išmaniųjų grindų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse įrengimas.

 

Atnaujintų ugdymosi erdvių skaičius: klasių, 70% fasado, sporto salės ir kitų aplinkų.

 

Grupę lanko 13 ugdytinių.

8.4. Mokyklų bendruomenių teigiamų nuostatų stiprinimas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį į ugdymo įstaigos bendruomenę*.

1. Kvalifikuotos pagalbos mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių teikimas.

 

 

 

 

 

 

2. Individualių Pagalbos mokiniui planų sudarymas.

 

 

3. Specialiųjų poreikių mokiniai aprūpinti mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis, pritaikyta aplinka.

Sudaryta komanda iš švietimo pagalbos specialistų, mokytojų, sveikatos priežiūros specialisto ir tėvelių, kuri atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukimą į ugdymo procesą.

Komandos veiklos veiksmingumo vertinimas kas 3 mėn.

 

Kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniui sudarytas individualus Pagalbos mokiniui planas.

 

Įsigytos ugdomosios kompiuterinės programos, vadovėliai ir kitos priemonės pagal poreikį.

Įrengtas pandusas.

Paskutinis atnaujinimas: