Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos direktoriaus Arūno Šalnaičio metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Mokytojų įsitraukimo į tęstinės 40 ak. val. mokymų programos „Šiuolaikiškos pamokos organizavimas“ įgyvendinimą užtikrinimas.

Programoje dalyvaus ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų, iš jų ne mažiau kaip 80 proc. įgytas žinias ir gebėjimus, susijusius su pamokos kokybės tobulinimu, taikys praktikoje. 2020-2021 m. m.  bent 60 proc. 5-8 kl. mokinių metiniai vidurkiai bus ne mažesni kaip 7 balai.

Programoje dalyvaujančių ir įgytas žinias taikančių mokytojų skaičius. 5-8 kl. mokinių metiniai pasiekimai.

8.2. Švietimo prieinamumo užtikrinimas sudarant sąlygas įgyti bazinį išsilavinimą (bent pagrindinį).

2020-2021 m. m. pagrindinį išsilavinimą įgis 100 proc. II kl. mokinių, toliau vidurinio išsilavinimo gimnazijoje sieks bent 65 proc. mokinių.

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis, vidurinio išsilavinimo siekiančių mokinių dalis.

8.3. Kokybiškai naujos ugdymo karjerai sistemos sukūrimas.

Parengtas ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas. Tvarkos aprašu nuosekliai vadovausis 95 proc. klasių vadovų ir ugdymą karjerai įgyvendinančių kitų darbuotojų. Ugdymo karjerai procese aktyviai dalyvaus. 80 proc. mokinių.

Parengtas dokumentas, į procesą įsitraukusių klasių vadovų, kitų darbuotojų, mokinių dalis.

8.4. Vaikų darželio „Pumpurėlis“ antro aukšto ugdymui skirtų patalpų remontas.

Įrengti naują grindų dangą. Įrengti pakabinamas lubas. Perdažyti sienas. Atnaujinti elektros instaliaciją.

Paskirtų lėšų įsisavinimo efektyvumas.

Darbų atlikimo kokybė.

Darbų atlikimo terminai.

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

3.1. Sklandus konsultacijų gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams organizavimas.

Sistemingai vyks lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos konsultacijos, šių dalykų papildomą pagalbą gaus 30 proc. mokinių, bent 50 proc. iš jų pažangumas II-ąjį pusmetį pagerės 0,2 balo. 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio pasiekimai bus bent jau ne mažesni.

Organizuotų konsultacijų, pagalbą gavusių mokinių skaičius, jų pažangumo pokyčiai.

3.2. Mokinių įtraukimas į savo pasiekimų gerinimo planavimą.

90 proc. mokinių suplanuos savo pasiekimų pokyčius, iš jų 60 proc. savo planus įgyvendins.

Pasiekimų planavime dalyvaujančių mokinių bei pasiekimų planą įgyvendinusių mokinių dalis.

3.3. 40 . val. mokymų programos „Šiuolaikiškos pamokos organizavimas“ įgyvendinimas.

Programoje dalyvaus ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų, iš jų ne mažiau kaip 80 proc. įgytas žinias ir gebėjimus, susijusius su pamokos kokybės tobulinimu, taikys praktikoje.

Programoje dalyvaujančių ir įgytas žinias taikančių mokytojų skaičius.

3.4. Ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašo parengimas.

Parengtas ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas. Tvarkos aprašu nuosekliai vadovausis 95 proc. klasių vadovų ir ugdymą karjerai įgyvendinančių kitų darbuotojų. Ugdymo karjerai procese aktyviai dalyvaus. 80 proc. mokinių.

Parengtas dokumentas, į procesą įsitraukusių klasių vadovų, kitų darbuotojų, mokinių dalis.

Paskutinis atnaujinimas: