Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos direktorės Nijolės Šapolienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Stiprinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių įtrauktį į ugdymo procesą.

8.1.1. Gabieji mokiniai dalyvaus visų  dalykų olimpiadų rajoniniuose turuose ir  nacionalio lygio konkursuose ar olimpiadose.

Kiekvienas aukštesniųjų gebėjimų mokinys dalyvaus bent 1 dalykinėje olimpiadoje/konkurse, o gimnazija-2-3 nacionalinio lygio konkursuose ar olimpiadose.

8.1.2. Pagerės specialiųjų poreikių turinčių mokinių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) mokymosi pažanga.

93 proc. specialiųjų poreikių turinčių mokinių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) metiniai įvertinimai bus patenkinamo lygio.

8.2. Plėtoti nuotolinio mokymo(si) metodų ir priemonių  įvairovę.

8.2.1. Gamtos mokslų, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių mokslų kabinetai pasipildys nauja kompiuterine bei programine įranga.

50 proc. mokytojų gebės mokymą organizuoti panaudojant išmaniąsias lentas, grafines planšetes, kalbų klasę. Priemonių naudą pajus 100 proc. 1-12 klasių mokinių.

8.2.2. Nauji mokymo metodai motyvuos mokinius, pagerės pamokų lankomumas.

Be priežasties praleistų pamokų skaičius sumažės 1 proc. (2020 m. buvo 26 proc).

89 proc. mokinių pusmečio dalykų įvertinimai pasieks patenkinamą lygį.

8.3. Taikyti interaktyvius mokinių refleksijai ir įsivertinimui skirtus metodus.

8.3.1. Įdiegti įsivertinimo įrankį REFLECTUM ir naudoti jį ugdymo procese.

80 proc. 5–12 klasių mokytojų naudos įsivertinimo metodą REFLECTUM. 100 proc. 5–12 klasių mokinių naudosis metodo interaktyviu įrankiu (programėle). 3 proc. padaugės mokinių ir tėvų, kurie visiškai pritaria teiginiui „Man yra aišku, už ką mokytojai rašo blogą ar gerą pažymį“ (2020 m. buvo 59 proc.).

8.4. Veiksmingos pagalbos atpažįstant save ir renkantis karjeros kelią  teikimas.

8.4.1. 75%  5-8 ir Ig-IIIg klasių mokinių gebės išsikelti mokymosi tikslus, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias savo asmenybės puses, atpažins savo gebėjimus, žinos karjeros planavimo žingsnius.

Psichologės, karjeros koordinatorės vedamų užsiėmimų skaičius, išvados, vertinimai, atsakaitos.

Mokinių atliktų testų rezultatai.

 

 

 

 

8.4.2. 80% 5-8 klasių  mokinių parengs savo karjeros planus.

Mokinių karjeros planų skaičius.

8.4.3. 95% IIg klasės mokinių savarankiškai parengs individualius vidurinio mokymosi programos planus, atitinkančius jų poreikius.

Individualių vidurinio mokymosi programų planų skaičius.

 

8.4.4. Bus suorganizuotas renginys - Profesijų mugė 2021, ,,Susitikimas su ateitimi“.

Mokinių dalyvavusių renginyje skaičius ir  apklausos  apie  renginį įvertinimo suvestinė.

 

8.4.5. 90 % 8–12 klasių mokinių dalyvaus profesinio pasirinkimo renginiuose: susitikimuose su įvairių profesijų žmonėmis, su gimnazijos alumni, paskaitose, renginiuose, išvykose į profesines, aukštąsias mokyklas, įmones, organizacijas.

Ugdymo karjerai veiklose dalyvavusių skaičius; išvykų, susitikimų skaičius.

 

Paskutinis atnaujinimas: