Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Lilijos Liutvinienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Stiprinti teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius bei jų įsitraukimą į ugdymo procesą gerinant konsultavimo ir individualios pagalbos efektyvumą.

1.1. Atsižvelgiant į SUP mokinių turimus sutrikimus, paskatinti juos dalyvauti SUP mokiniams organizuojamuose renginiuose-konkursuose.

1.2. Teikiant savalaikę švietimo ir specialiąją pedagoginę pagalbą, mažės atskirtis tarp bendraklasių gebėjimų.

1.3. Išplėtotas užduočių diferencijavimas ir individualizavimas per pamokas sudarant galimybę mokiniams pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis.

1.4. Pravesti mokymus tobulinant bendrąsias ir specialiąsias darbuotojų kompetencijas (80 proc. įstaigos darbuotojų).

Renginių - konkursų skaičius

 

 

 

 

 

 

1.2. Pusmečio bei metiniuose įvertinimuose nebus nepatenkinamo įvertinimo.

 

 

1.3. 7 proc padaugėjo mokinių, teigiančių, kad per pamokas jiems sudaryta galimybė pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis.

 

 

1.4.  Pravesti mokymai (dalyvių sąrašai, gauti pažymėjimai)), darbuotojų, dalyvavusių mokymuose procentas.

8.2. Plėtoti IKT taikymą ugdymo procese

Virtualių ugdymo aplinkų ir skaitmeninio turinio taikymas pamokose padidins ugdymo(si) efektyvumą.

 

2.1. Virtualios ugdymo aplinkos pasirinkimas.

2.2. Mokytojai (90 proc) išmoks dirbti VMA

2.3. Mokymų apie VMA ir skaitmeninių išteklių naudojimo strategijas organizavimas.

2.4. Visos klasės ir kabinetai aprūpinti reikiama IT įranga.

 

8.3. Stiprinti mokyklos ir vietos institucijas bendrai kultūrinei veiklai, naujų formų paieškai.

Inicijuoti susitikimai, organizuotos diskusijos ir sudarytos sąlygos bendradarbiavimui,  ieškoma efektyvių paslaugų teikimo būdų.  Į organizuojamus renginius pritraukiami įvairaus amžiaus grupių Kriūkų seniūnijos gyventojai.

Per 2021 m. įstaigoje organizuota:

Parengtas bendras veiklų planas

Bendrų renginių skaičius.

Įgyvendintų bendrų projektų skaičius.

Verslo įmonių prisidėjimas, įgyvendinant projektus, renginius - ne mažiau nei 1000 Eur

Renginių dalyvių skaičius

Paskutinis atnaujinimas: