Lietuvių kalba English
Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Lilijos Liutvinienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Kurti aktyvinančias mokymo(si) aplinkas naudojant, interaktyvius mokymo(si) metodus.

1.1. Dalyvaujama mokymuose, seminaruose, kituose skaitmeninės kompetencijos tobulinimo renginiuose (ne mažiau 2)

1.2.Mokyklos IKT bazės modernizavimas

1.3. Mokymosi proceso galimybių išplėtimas

 

1.1. Skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymų, seminarų, kitų kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius (ne mažiau 3)  ir šiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavusių pedagogų skaičius (90 proc).

1.2. Įrengta išmanioji kladsė, atnaujinta IT bazė.

1.3. Ugdomosios veiklos, edukacinių užsiėmimų organizavimo už mokyklos ribų, virtualioje erdvėje skaičius (ne mažiau 10)

8.2. Stiprinti teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius ir skatinti jų įsitraukimą į ugdymo procesą gerinant konsultavimo ir individualios pagalbos teikimą.

2.1. Atnaujintas mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

2.2. Teikiant savalaikę švietimo ir specialiąją pedagoginę pagalbą, mažės atskirtis tarp bendraklasių gebėjimų. 2.3. Mokytojai dalyvauja ilgalaikėje profesinio tobulinimosi programoje.

 

2.1. Savo asmeninę pažangą stebinčių mokinių skaičius (ne mažiau 90 proc.).

2.2. Nepatenkinamus metinius įvertinimus turinčių mokinių skaičiaus mažėjimas (tokius įvertinimus turės nedaugiau kaip 8 proc. mokinių)

2.3. Ilgalaikėje profesinio tobulinimosi programoje dalyvauja 90 proc mokytojų

 

8.3. Telkti vietos bendruomenę kultūrinei, pažintinei ir edukacinei veiklai.

Suorganizuoti renginiai, parodos, meno kolektyvų pasirodymai,  parengti projektai, sudarytos sąlygos institucijų bendradarbiavimui.  Į organizuojamus renginius pritraukiami įvairaus amžiaus grupių Lekėčių seniūnijos gyventojai.

Parengtas kultūrinių renginių planas.

Kultūrinių ir sportinių renginių skaičius (ne mažiau 10)

Meno kolektyvų pasirodymų skaičius (ne mažiau 8)

Parodų skaičius (ne mažiau 3)

Parengtų projektų skaičius (ne mažiau 2)

Renginių dalyvių skaičius

Paskutinis atnaujinimas: