Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Šakių lopšelio-darželio ,,Klevelis“ direktorės Vilijos Butikienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1.Siekiant užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ugdymo įstaigos valdymą parengti lopšelio-darželio ,,Klevelis“ strateginį 2022-2025 m. veiklos planą.

Parengtas lopšelio-darželio ,,Klevelis“ strateginis 2022-2025 m. veiklos planas, orientuotas į strateginius Šakių savivaldybės ir šalies dokumentus bei šiuolaikines ugdymo tendencijas.

8.1.1. Sudaryta darbo grupė strateginiam įstaigos veiklos planui rengti, II ketvirtis.

8.1.2. Atlikti įstaigos įsivertinimo rezultatų analizę, II-III ketvirtis.

8.1.3. Parengto strateginio 2022-2025 m.  veiklos plano projektą pateikti aptarti įstaigos savivaldos institucijoms IV ketvirtis.

8.1.4. Strateginį 2022-2025 m. veiklos planą pristatyti įstaigos bendruomenei.

8.2. Atnaujinti/parengti ir patvirtinti įstaigos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pareigybių aprašymus.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymą, poįstatyminius teisės aktus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nutarimus ir įsakymus.

8.2.1. Atnaujinti/parengti 4 pareigybes:

- Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą.

-Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą.

-Logopedo-specialiojo pedagogo pareigybės aprašymą.

-Socialinio pedagogo pareigybės aprašymą.

8.2.2. Patvirtinti 4 pareigybių aprašymus.

 

8.3. Didinti įstaigos darbuotojų profesionalumą.

8.3.1. Įstaigoje dirba  aukštos kvalifikacijos darbuotojai.

 

 

 

8.3.2. Įstaigos darbuotojai dalinasi gerąja darbo patirtimi.

 

 

 

 

 

 

8.3.3. Įstaigos pedagogai

 kuria nuolatinio mokymosi organizaciją.

8.3.1.1. Profesines kompetencijas bus patobulinę ne mažiau 80% darbuotojų.

8.3.1.2. Kiekvienas pedagogas turi būti išklausęs ne mažiau 40 kvalifikacijos kėlimo val.

8.3.2.1. Suorganizuoti ne mažiau 2 dalijimosi gerąja patirtimi renginiai.

8.3.2.2. Bendradarbiaujant su Šakių Švietimo pagalbos tarnyba parengta ir įgyvendinta 1 kvalifikacijos tobulinimo programa, 40 val.

 

8.3.3.1. Su kiekvienu pedagogu IV ketvirtyje  organizuoti jo savianalizės aptarimo pokalbį.

8.3.3.2. parengti ir įgyvendinti Pedagogų gerosios patirties sklaidos projektą ,, Mokomės kartu”.

8.4. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo ir lygių galimybių užtikrinimas .

Steigti papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę.

8.4.1. Įrengta, higienos reikalavimus atitinkanti, ikimokyklinio ugdymo grupė.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: