Lietuvių kalba English
Šakių „Varpo“ mokyklos direktoriaus Mindaugo Venckūno metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Veiksmingos pagalbos atpažįstant save ir renkantis kelią teikimas.

1. Identifikuoti visų 2 – 8 klasių gabius mokinius.

 

2. Ne mažiau, kaip 80 proc. 5 – 8 klasių mokinių asmenybės savybes ištirti testų pagalba.

 

3. Ištirti klasės draugų ir tėvų nuomones apie ne mažiau kaip 80 proc. 5 – 8 klasių mokinių profesinius polinkius.

 

4. Parengti ne mažiau kaip 75 proc. 5 – 8  klasių mokinių karjeros planų.

1. Klasių, kuriose identifikuoti gabūs mokiniai, skaičius.

 

2. Ištirtų 5-8 klasių mokinių asmenybės savybių testų pagalba procentas.

 

 

 

3. Ištirtų mokinių procentas.

 

 

 

 

 

4. 5 – 8 klasėse parengta

75 proc. mokinių karjeros planų.

8.2. Mokyklų bendruomenių teigiamų nuostatų stiprinimas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį į ugdymo įstaigos bendruomenę

1. Stiprinti specialiųjų poreikių mokinių socializaciją ir integraciją. Atlikti apklausą ir numatyti priemones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Įrengti sensorinį kambarį.

 

3. Išanalizuoti su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu susijusius dokumentus.

 

 

 

4. Stebėti pamokos vadybą. Stebėti ne mažiau kaip 80 proc. pamokų, kuriose mokosi specialiųjų poreikių mokiniai.

1. Tėvų, pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų požiūrio tyrimas: atskleistas mokyklos pedagogų požiūris į specialiųjų  poreikių mokinių socializaciją ir integraciją.

Išaiškintas mokinių požiūris į turinčius specialiųjų poreikių mokinius.

Išsiaiškintas tėvų požiūris į integruotą turinčių specialiųjų ugdymo poreikių mokinių ugdymą. Numatytos priemonės padėčiai gerinti.

 

2. Įrengtas sensorinis kambarys.

 

 

3. Išanalizuotos pritaikytos ir individualizuotos programos: numatyti skirtingi ugdymo tikslai, atsižvelgiant į skirtingus mokinio, esančioje toje pačioje klasėje, gebėjimus;

diferencijuotas mokymo turinys.

4. Lanksčiai organizuotas darbas klasėje, taikant naujausius mokymo metodus;

individualizuotas mokinio darbo vertinimas;

naudojamos kuo įvairesnės šiuolaikinės mokymo priemonės, tarp jų ir kompiuterinės technologijos. Mokytojų, naudojančių kompiuterines technologijas, procentas.

Konsultuotų  mokytojų procentas.

Mokytojų , diferencijuojančių  specialiųjų  poreikių mokinių darbą, procentas.

Mokytojų, aptarusių ir pasidalinusių  savo patirtimi su kolegomis, procentas.

8.3. Tobulinti mokinių mokymosi įprasminimą.

1. Bent 80 proc. mokytojams tobulinti savo kvalifikaciją aktyvių mokymosi metodų, ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo srityje.

 

2. Visiems mokytojams pravesti bent po vieną atvirą šiuolaikinę pamoką.

 

3. Visose metodinėse grupėse aptarti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo būdus ir priemones.

 

4. Nustatyti vadovavimo mokinių mokymuisi padėtį mokykloje. Mokytojų tarybos posėdyje numatyti priemones padėčiai gerinti.

1. Mokytojų, kurie tobulina kvalifikaciją aktyviu mokymosi metodu, ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo srityje procentas.

 

 

 

2. Mokytojų, pravedusių bent po vieną atvirą šiuolaikinę pamoką procentas.

 

 

3. Metodinių grupių kuriose aptarti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo būdai ir priemonės procentas.

 

 

4. Atliktas tyrimas apie vadovavimą mokinių mokymuisi. Numatytos bent trys priemonės padėčiai gerinti.

Paskutinis atnaujinimas: