Lietuvių kalba English
Šakių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorės Linos Viliūšienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Atlikti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos vertinimo analizę.

Atlikta analizė parodo vaikų pasiekimų pažangą, ugdymo metodų ir formų veiksmingumą,                                                                   apibendrinami įvykę pokyčiai ir branda mokyklai.

Vaikų pažangos vertinimo analizė pristatoma Mokytojų tarybos posėdyje.

Parengos rekomendacijos, skirtos mokyklai ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą.

8.2.  Stiprinti įstaigos bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įtrauktį.

Pedagogai, kiti darbuotojai dirbantys su vaikais pagilina žinias apie darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Bendradarbiaujama su pagalbą teikiančiomis institucijomis siekiant padėti vaikui, jo šeimai. Įstaigos VGK padeda rasti optimaliausius problemų sprendimus siekiant sėkmingai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus. 

Siekiant patobulinti psichologines žinias ir praktinius įgūdžius dirbant su vaikais, turinčiais SUP, organizuoti 1 mokymai darbuotojams.

 VGK posėdžiuose ne mažiau kaip 2 kartus per metus aptariama SUP turinčių vaikų pažanga, ugdymo(si) veiksmingumas.

SUP turintiems vaikams parengtos individualizuotos ugdymo programos.

8.3.Skatinti pedagogus, įgyvendinant ugdymo turinį taikyti skaitmenines technologijas ir inovatyvius metodus bei dalintis šių veiklų patirtimi.

Gerėja ugdomųjų veiklų  kokybė, veiklos tampa patrauklesnės vaikams.

Pedagogai  mokosi stebėdami   vieni   kitų veiklas, dalinasi patirtimi,    atradimais    ir sumanymais. Sustiprėja partnerystė,  komandinis darbas.

Pedagogai patobulina naudojimosi IT įgūdžius.

Pedagogai  tikslingai naudoja skaitmenines technologijas bei   inovatyvias   mokymo

priemones ir dalinasi patirtimi

metodiniuose pasitarimuose.

Pravestos 8 atviros veiklos.

Parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa.

8.4. Vykdyti sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklas.

Plėtojama saugi bei sveika aplinka.

Įstaigos bendruomenei bendradarbiaujant tvarkomos ir praturtinamos naujomis priemonėmis edukacinės erdvės. Jos tampa estetiškesnės, funkcionalesnės. Vyksta įvairesnės  sveikatai palankios veiklos. 

 

 

Tęsiama sveikatos saugojimo programa „Zanavykų sveikuoliai“.

Įvykdytas ilgalaikis projektas sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje.

Atnaujintos edukacinės erdvės.

 

Paskutinis atnaujinimas: