Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Šakių rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Dianos Jazukevičienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Švietimo prieinamumo ir lygių galimybių užtikrinimas.

Užtikrinti sklandų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) proceso organizavimą.

 

Tinkamai realizuotos pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų kvalifikacijos tobulinimo(si) programos, siekiant užtikrinti 2020-2022 metų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimą.

 

Užtikrinti sklandų specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą  ugdymo įstaigų ugdytiniams,  jų tėvams/globėjams, pedagogams.

Organizuoti ne mažiau  kaip 5 kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikes programas (40 val.) pedagogams, švietimo  pagalbos specialistams, vadovams.

 

Organizuoti ne mažiau  50  rajono metodinių  būrelių pasitarimų.

 

 

Suteikti ne mažiau kaip 350 pedagoginių psichologinių konsultacijų.

 

 

8.2. Mokyklų bendruomenių teigiamų nuostatų stiprinimas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį į ugdymo įstaigos bendruomenę.

Suorganizuoti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“ kvalifikacijos tobulinimo kursus (60 val.).

 

Projekto (skaitymo motyvacija) parengimas ir vykdymas.

 

Suorganizuota 1 grupė „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“ kvalifikacijos tobulinimo kursų (60 val.).

Suorganizuota kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikė programa (40 val.) pedagogams, švietimo  pagalbos specialistams, vadovams apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį į ugdymo įstaigos bendruomenę.

 

Parengtas ir įvykdytas 1 projektas, gautas finansavimas.

Paskutinis atnaujinimas: