Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktorės Odetos Dailidienės metinės veiklos užduotys

 

Užduotys

 

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

9.1. Švietimo

prieinamumo ir lygių galimybių užtikrinimas.

Mokyklos bendruomenės saugumo užtikrinimas, saugios aplinkos kūrimas

100 proc. mokinių dalyvaus patyčių ir smurto prevencijos programose.

Įrengsime 20 vaizdo kamerų mokyklos viduje ir išorėje.

Kuriama veiksminga socialinės paramos sistemą socialiai

remtiniems švietimo sistemos dalyviams, siekiant socialinės atskirties įveikos ir gabių asmenų ugdymo dermės.

Laiku ir tinkamai suteikiama švietimo pagalbos specialistų parama ir konsultacija .

Teikiamos dalykinės konsultacijos 9 mokomųjų dalykų 1 val. per savaitę.

9.2. Veiksmingos

pagalbos atpažįstant save ir renkantis kelią teikimas

Kokybiškų karjeros ugdymo paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje.

Savęs pažinimo pamokos.

Tikslingas profesinio

veiklinimo, pažintinių vizitų į įmones organizavimas.

Mokiniams, tėvams teikiama

informacija renkantis tolimesnį mokymosi kelią .

Dienynuose, klasių vadovų ataskaitose fiksuojami susitikimai su užimtumo

tarnybos, įvairių profesijų atstovais, buvusiais mokiniais.

 

 

Organizuotos ekskursijos,

išvykos į įvairias įstaigas (4-5), kitas mokymo įstaigas(1-2).

9.3. Mokyklų bendruomenių teigiamų nuostatų stiprinimas į specialiųjų ugdymosi

poreikių mokinių įtrauktį į ugdymo įstaigos bendruomenę.

 

 

Kokybiška metodinė pagalba mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais

Bendradarbiavimas su Šakių ŠPT.

Mokymai, konsultacijos, gerosios patirties sklaida.

Individualus pagalbos planas

 

 

Sudaromas individualus pagalbos planas kiekvienam

specialiųjų ugdymosi poreikių

turinčiam mokiniui.

 

Gerinti       ugdymo       aplinką

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Priemonių įsigijimas.

Tėvų    įtraukimas    į    ugdymo procesą.

Bendradarbiaujant su tėvais kuriamas, koreguojamas pagalbos planas, stebimas jo įgyvendinimas.

9.4. Kryptingas mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant gerinti pamokos kokybę

Kvalifikacijos tobulinimas organizuojant kolegialų

mokymą(si).

Kvalifikacijos tobulinimo programos apimančios temas „ Šiuolaikinės pamokos vadyba“,

„Kolegialus mokymasis“.

Kolegialaus mokymo(si ) tvarkos patvirtinimas bei įgyvendinimas.

Ne mažiau kaip 90 proc.

mokytojų dalyvaus mokymuose.

1 edukacinė išvyka į stiprią geros mokyklos požymių raišką

turinčią ugdymo įstaigą šiuolaikiškos pamokos,

savivaldaus mokymosi stebėjimo tikslais.

Paskutinis atnaujinimas: