Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos direktoriaus Romo Eikevičiaus metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, diegiant kokybės krepšelį.

Užtikrinama mokymosi pagalba įvairių gebėjimų mokiniams, siekiant kiekvieno jų ūgties.

Vykdoma individualios pažangos stebėsena.

 

 

 

 

 

8 klasės mokinių pasiekimų gerinimas, dalyvaujant projekte „Matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymosi aplinką“.

Konsultaciniame centre pagalbą gauna ne mažiau kaip 30% gimnazijos mokinių.

 

Atnaujintas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas.

Ne mažiau  90% mokinių daro asmeninę pažangą. Aukštesniu lygiu besimokančių mokinių skaičius 5-10 gimnazinėse klasėse padidėja nuo 8,1% (2020 m.) iki 9,6 % (2021 m.).

Iki  25 %  mokinių pasiekia matematikos pagrindinį ir aukštesnį pasiekimų lygmenį patikroje.

 

8.2. Švietimo prieinamumas ir lygių galimybių užtikrinimas

Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.

 

 

 

Konsultacijos įvairių gebėjimų mokiniams užtikrinant mokymosi pagalbą.

 

 

Psichologinės-socialinės pagalbos teikimas.

 

Edukacinių erdvių panaudojimas įvairiapusiškam ugdymui(si).

IQES apklausos rezultatų „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis“ pokytis nuo 2,4 (2020 m.) iki 2,9 (2021 m.).

 

Konsultacijos teikiamos 30% mokinių. Nepatenkinamai besimokančių mokinių skaičius sumažės nuo 9,3% (2020 m.) iki 7,5% (2021 m.).

 

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijų ir mokinių gavusių pagalbą skaičius. IQES apklausos rezultatų rodiklio „Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs niekas nesityčiojo“ ūgtis nuo 3,3 (2020 m.) iki 3,4 (2021 m.)

 

Naujai sukurtos ar atnaujintos 4 edukacinės erdvės.

8.3. Veiksmingos pagalbos atpažįstant save ir renkantis kelią teikimas.

Ugdymo(si) plano galimybių panaudojimas skirtingų poreikių mokinių ugdymui.

 

 

 

Prevencinių programų diegimas.

Ugdymo karjerai paslaugos teikimas.

Susitikimų, paskaitų, konsultacijų skaičius.

 

Ne mažiau kaip 75% mokinių tikslingai susidaro individualų ugdymosi planą, 80% mokinių teigia, kad sudaryta galimybė rinktis pasirenkamuosius  dalykus, neformalaus ugdymo užsiėmimus ir pan.

Gimnazijoje įgyvendinamos 3 prevencinės programos, jose dalyvauja 100% gimnazijos mokinių.

Patvirtinta ugdymo karjerai darbo grupė suorganizuota 5-7 vizitai į įmones, įstaigas.

IQES apklausos rezultatų rodiklis „Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes“ ūgtis nuo 2,9 (2020 m.) iki 3,1 (2021 m.).

8.4. Stiprinti gimnazijos bendruomenės ryšius emociškai saugioje ir įtraukioje aplinkoje, tobulinti jos narių bendrąsias ir dalykines kompetancijas.

Gimnazijos vadovai ir mokytojai tobulina lyderystės, kompiuterinio raštingumo ir kitas kompetancijas dalyvaudami mokymuose ir seminaruose.

Organizuojame gimnazijos bendruomenę telkiantys renginiai rajono, gimnazijos  mastu ir skyriuose.

 

Plėtojamas vaikų ugdymąsi skatininantis tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklas.

Vadovų, mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją skaičius

 

 

 

Renginių ir juose dalyvaujančių skaičius IQES tėvų apklausos rezultatų rodiklio „Mano vaikas skatinamas bendradarbiauti“ ūgtis nuo 3,4 (2020 m.) iki 3,5 (2021 m.).

Renginių ir juose dalyvaujančių skaičius

Paskutinis atnaujinimas: