Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Šakių rajono meno mokyklos direktoriaus Einaro Martinaičio metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1.    Grįžtamojo ryšio teikimo stiprinimas

8.1.1.  Tobulinti ir efektyvinti tėvų informavimo ir švietimo tvarką;

8.1.2.  Atlikti tyrimą „Grįžtamojo ryšio teikimas“;

8.1.3.  Mokytojų gerosios patirties pasidalijimas ir sklaida grįžtamojo ryšio teikimo klausimu;

8.1.4.  Organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarą grįžtamojo ryšio teikimo tema.

8.1.1.  Atnaujinta ir koreguota tėvų informavimo ir švietimo tvarka;

8.1.2.  Atliktas tyrimas „Grįžtamojo ryšio teikimas“;

8.1.3.  Mokytojų gerosios patirties pasidalijimas ir sklaida grįžtamojo ryšio teikimo klausimu: dalyvauja mažiausiai 80 % mokytojų, organizuotos mažiausiai 2 veiklos.

8.1.4.  Organizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras grįžtamojo ryšio teikimo tema.

8.2.    Elektroninio dienyno diegimas dailės ir šokio skyriuose

8.2.1.   Įdiegtas elektroninis dienynas dailės ir šokio skyriuose.

8.2.1. Įdiegtas elektroninis dienynas dailės ir šokio skyriuose.

8.2.2. Paskirti asmenys, atsakingi už e-dienyno administravimą, priežiūrą, archyvavimą.

8.2.3. Parengta tvarka, reglamentuojanti e-dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, saugojimo tvarka.

8.3.   Pamokos kokybės tobulinimas

8.3.1.     Diegti informacinių

technologijų taikymą ugdymo procese.

8.3.2.  Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

8.3.3.  Atlikti mokinių nuomonės tyrimą apie ugdomosios veiklos formas, skatinančias mokymosi motyvaciją ir aktyvumą.

8.3.4.  Organizuoti ir stebėti atviras pamokas, siekiant dalintis gerąja patirtimi su kolegomis.

8.3.5.  Tobulinti ir efektyvinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

8.3.1.    Organizuoti IKT taikymo ugdymo procese mokymai, kuriuose dalyvauja mažiausiai 60 % mokytojų. 

8.3.2.  80 % mokytojų tobulins profesines kompetencijas.

8.3.3.  Atliktas tyrimas apie ugdomosios veiklos formas, skatinančias motyvaciją ir aktyvumą.

8.3.4.  Organizuotos mažiausiai 4 atviros pamokos, mažiausiai 60 % mokytojų jas stebi. Dalijamasi gerąja patirtimi metodinių grupių susirinkimuose.

8.3.5.  Atnaujinta ir pakoreguota ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“.

Paskutinis atnaujinimas: