Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės Jūratės Mozūraitienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Švietimo prieinamumo ir lygių galimybių užtikrinimas

Tobulinti didaktines kompetencijas, leidžiančias pedagogams pažinti mokinį, projektuoti ugdymo turinį, organizuoti į mokinius orientuotą ugdymo procesą, kurti saugią ir motyvuojančią mokymosi aplinką, vertinti savo veiklos rezultatų kokybę.

Skatinti mokytojus rengti programas, vesti seminarus, mokymus, skaityti pranešimus, dalintis patirtimi.

Stebi kolegų pamokas, analizuoja ir aptaria mokymosi bei vertinimo metodų pritaikymo individualiems mokinių poreikiams pamokoje aspektus,

 

Kelia kvalifikaciją, tobulindami didaktines kompetencijas seminaruose, kursuose, mokymuose.

 

Mokytojų parengtų ir vykdytų renginių, veiklų skaičius.

 

Mokytojų tarybos posėdis „Mokytojų kompetencijų tobulinimo įtaka metodinės veiklos iniciatyvoms“.

 

8.2. Veiksmingos pagalbos atpažįstant save ir renkantis kelią teikimas

Organizuoti edukacinę mokinių veiklą, skatinančią asmens saviraišką bei savęs pažinimą per įvairias veiklas, sumodeliuotas situacijas ne tik mokymo įstaigoje, bet ir įvairių projektų metu.

 

 

Skatinti mokinių įsitraukimą į tiriamąsias veiklas.

Skatinti pranešimų rengimą bei jų pristatymą ne tik gimnazijos, bet ir kitų mokyklų bendruomenėms, dalyvaujant respublikinėse konferencijose, renginiuose.

 

Skatinti Mokymosi tarnaujant elementus veiklas.

 

Edukacijos bibliotekoje, muziejuose, laboratorijose.

Projektinė veikla.

Susipažinimas su darbo specifika rajono įmonėse ir įstaigose bei praktiniai užsiėmimai ir veiklos, išbandant įvairias saviraiškos galimybes.

 

Patirtinė veikla gimnazijoje bei netradicinėse aplinkose.

 

Mokiniai rengia ir skaito pranešimus gimnazijoje, kitų mokyklų bendruomenėms, dalyvauja regiono ar respublikinėse konferencijose.

Gabūs mokiniai konsultuojami ir rengiami olimpiadoms, parodoms ir konkursams. 

 

 

Mokinių-asistentų, savanorių skaičius, vykdytos veiklos

 

8.3. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu ir informacinių technologijų naudojimas.

Skaitmeninio turinio atrinkimas ir taikymas ugdymo procese.

Darbas Microsoft teams aplinkoje.

 

Bendruomenės informavimo sistemos tobulinimas dirbant ir bendraujant nuotoliniu būdu.

 

Metodinės grupės atrenka ir suderina perkamas skaitmeninis turinio priemones.

Visi mokytojai sinchronines pamokas veda Microsoft teams aplinkoje.

Bendruomenės informavimas vykdomas naudojant e-dienyną gimnazijos internetinį puslapį ir facebook paskyrą.

8.4. Gimnazijos bendruomenės teigiamų nuostatų stiprinimas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį.

Skatinti mokytojus tobulinti kompetencijas, gilinti žinias apie darbą su gabiais ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

 

 

 

 

Bendradarbiauti su pagalbą teikiančiomis institucijomis siekiant padėti mokiniui.

Įtraukti bendruomenės narius į problemų sprendimo paieškas ir sprendimų priėmimą.

 

2 kartus per metus metodinės grupės susirinkime bei VVG posėdyje aptariama kaip  mokiniams sudaromos sąlygos ugdytis plėtojant gebėjimus, sudarant galimybę bendradarbiauti, kurti, gauti mokymąsi skatinantį atsaką problemas bei pasidalinti patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Organizuojami mokytojų, pagalbos specialistų ir Šakių rajono ŠPT specialistų susitikimai problemoms aptarti.  

Mokytojai rengia individualizuotas ugdymo programas, bendradarbiaudami su mokinių tėvais, pagalbos mokiniui specialistais.

Paskutinis atnaujinimas: