Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro direktorės Birutės Navikienės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Kurti saugią centro emocinę  ir fizinę aplinką.

Organizuoti veiksmingą socialinę pedagoginę psichologinę, specialiąją pagalbą mokiniams. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus).

Gavusių socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą mokinių skaičius. Prevencinių programų, veiklų, saugumą centre užtikrinančių renginių skaičius. Pritaikyta fizinė aplinka žymią ir labai žymią intelekto negalią turintiems mokiniams.

8.2. Tobulinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokymosi galimybes.

Vykdyti individualios mokinių pažangos stebėseną. Organizuoti patyriminio mokymo pamokas, užsiėmimus  netradicinėse erdvėse, edukacinėse išvykose, integruotose pamokose

90 % pedagogų veda patyriminio mokymo užsiėmimus. 5-10 klasių mokinių bendras klasės pažangumas ne mažesnis kaip 7 balai.

8.3. Tenkinti mokinių neformaliojo švietimo poreikius

Tirti mokinių neformaliojo ugdymo poreikį. Siūlyti programas įvairių poreikių tenkinimui.

Ne mažiau kaip 50 % neformaliojo švietimo būrelių  vadovų ir mokinių dalyvauja kitų įstaigų organizuojamuose konkursuose, parodose, olimpiadose.

8.4. Tęsti efektyvaus Centro veiklos valdymą.

Atsižvelgiant į Centro strateginio plano tikslus parengti 2021 m. Centro veiklos programą.

Pagal galiojančius teisės aktus parengti centro veiklos tvarkų aprašus.

Strateginio planavimo darbo grupės susirinkimai, visuotinių susirinkimų, mokytojų tarybos posėdžių protokolai, parengti tvarkų aprašai

Iki 2021 m. sausio 4 d. parengtas 2021 m Centro veiklos planas.

Paskutinis atnaujinimas: