Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorės pavaduotojos ugdymui, vykdančios direktorės pareigas, Nijolės Anankaitės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Švietimo prieinamumo ir lygių galimybių užtikrinimas

Efektyvus pamokos organizavimas:  nuolatinis   išmokimo stebėjimas, įvairių vertinimo būdų naudojimas, ugdytinių įtraukimas į įsivertinimą, asmeninės pažangos skatinimas

 

 

Bendrų susitikimų- susitarimų organizavimas:  mokinys-tėvai-klasės auklėtojas aptaria mokinių mokymąsi ir lūkesčius ateičiai

 

 

Mokyklos, tėvų ir VDC bendradarbiavimas  siekiant mokinio asmeninės pažangos.

 

Lygių galimybių ugdytis ikimokyklinio amžiaus vaikams sudarymas

1.Mokyklos mokytojų taikomi mokinių išmokimo ir asmeninės mokinio pažangos  stebėjimo būdai aptarti ir įvertinti mokytojų tarybos posėdyje.

 

2.Metodinėse grupėse dalinamasi gerąja pamokų organizavimo praktika.

 

1.Gerėjantys mokinių mokymosi rezultatai, elgesys, glaudesnis ryšys tarp mokyklos ir tėvų.

2.Susitikimuose-susitarimuose su auklėtojais  dalyvaus  daugiau nei pusė tėvų ir mokinių.

 

Vaikų dienos centrą lankantys mokiniai sistemingai atlieka namų darbus.

 

 

Lankantys darželį visi vaikai nuo 3 metų.

8.2. Mokyklos bendruomenės teigiamų nuostatų stiprinimas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį.

Švietimo pagalbos specialistų (logopedo spec. pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo) teikiama pagalba  mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, elgesio ir emocijų problemų, padeda integruotis į ugdymosi procesą

 

Specialistų pagalba tėvams ir mokytojams sprendžiant kylančias vaikams mokymosi problemas.

 

Sėkmingas ugdymo organizavimas ir teigiamos bendruomenės nuostatos į SUP mokinius

1.Pagerėję specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) rezultatai, mokymosi motyvacija, savijauta mokykloje (duomenys iš mokymosi ataskaitų 2020 m. ir 2021 m.), SUP mokinių apklausa 2021 m.

2.Pagalbos teikimo efektyvumo įvertinimas VGK posėdyje pusmečių pabaigoje.

 

Suteiktos socialinės, psichologinės ir specialiojo pedagogo logopedo  konsultacijos tėvams, mokytojams.

 

1.Organizuoti mokymai mokyklos bendruomenei,  padedantys rengtis darbui su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais.

2.Bendruomenės apklausos duomenys.

8.3. Mokytojų ir mokinių skaitmeninių kompetencijų ir skaitmeninio raštingumo didinimas ir nuotolinio ugdymo organizavimas

Atnaujintas skaitmeninis turinys ir įsigytos skaitmeninio mokymo turinio licencijos

 

 

 

Vieningos virtualios mokymo aplinkos (VMA) mokykloje parengimas nuotoliniam darbui (sukurti prisijungimai, analizuojamos  galimybės ir taikymas pamokų organizavimui).

 

Patobulintos mokytojų skaitmeninės kompetencijos

Branduolio  dalykų mokytojai  1–8 klasių mokinių ugdymui tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu naudoja skaitmenines mokymosi priemones (Eduka, EMA ir kt.).

 

Dauguma mokyklos mokytojų nuotoliniam mokymui naudos VMA Google for Education;

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti mokymai ir konsultacijos  mokytojams

 

Paskutinis atnaujinimas: